Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Staten-Generaal 2017

34950 IIA STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal voor het jaar 2017 (slotwet)

Kamerstuk 34 950 IIA

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de negende november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Wijziging

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

144.180

144.180

4.215

5.805

5.805

0

– 1.400

– 1.400

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle EK

11.940

11.940

140

130

130

0

260

260

0

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

31.675

31.675

86

0

0

0

715

715

0

3

Wetgeving/controle TK

101.005

101.005

3.966

2.466

2.466

0

822

822

0

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.472

1.472

23

0

0

0

12

12

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

– 1.912

– 1.912

0

3.209

3.209

0

– 3.209

– 3.209

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

148.585

148.585

4.215

154.424

150.826

3.863

5.839

2.241

– 352

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle EK

12.330

12.330

140

11.711

10.889

169

– 619

– 1.441

29

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

32.390

32.390

86

33.580

33.580

25

1.190

1.190

– 61

3

Wetgeving/controle TK

104.293

104.293

3.966

108.035

105.349

3.669

3.742

1.056

– 297

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.484

1.484

23

1.098

1.008

0

– 386

– 476

– 23

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

– 1.912

– 1.912

0

0

0

0

1.912

1.912

0