Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

9. WNT VERANTWOORDING 2017 MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet. Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2017 EUR 181.000. Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. De Evaluatiewet WNT regelt ondermeer dat de openbaarmakingsverplichtingen niet langer bij wet, maar in de nieuwe artikelen 5, 5a en 5b van Uitvoeringsregeling WNT zijn geregeld (Staatscourant 2017, nr. 23427). De openbaarmakingsverplichtingen zijn daarbij op enkele onderdelen vereenvoudigd.

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam (gewezen) topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang 2016)

Op externe inhuurbasis

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2016)

Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2016)

Totale bezoldiging in 2017 (+ tussen haakjes bedrag in 2016)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

Brandt, mw drs J.M.G.

SG

 

30-06-2017

1,0 (1,0)

nee

€ 75.968 (€ 75.717)

€ 8.892 (€ 7.715)

€ 84.860 (€ 83.432)

€ 89.756

n.v.t.

Jones-Bos MA, mw R.V.M. *)

SG

   

1,0 (1,0)

nee

€ 149.846 (€ 159.756)

€ 17.875 (€ 16.032)

€ 167.721 (€ 175.788)

€ 181.000

n.v.t.

Berg, drs M.C. van den

DGBEB

 

30-06-2017

1,0 (1,0)

nee

€ 72.546 (€ 150.594)

€ 8.841 (€ 15.402)

€ 81.387 (€ 165.996)

€ 89.756

n.v.t.

Smits, drs S.J.H. *)

DGBEB

   

1,0 (1,0)

nee

€ 148.359 (140.161)

€ 17.553 (€ 15.767)

€ 165.912 (€ 155.928)

€ 181.000

n.v.t.

Plas, mr drs M.E.C. van der

DGES

 

30-06-2017

1,0 (1,0)

nee

€ 72.493 (€ 22.341)

€ 8.794 (€ 2.474)

€ 81.287 (€ 24.815)

€ 89.756

n.v.t.

Groot, drs R.E. de *)

DGES

   

1,0 (1,0)

nee

€ 164.999 (€ 154.087)

€ 17.761 (€ 15.936)

€ 182.760 (€ 170.023)

€ 181.000

Medewerker heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid vakantie-uren af te kopen en ontving als gevolg van overplaatsing een mobiliteitstoeslag. Daarmee bleef hij binnen de grenzen van de WNT, totdat over 2017 met terugwerkende kracht tot 1 januari een algemene salarisherziening werd doorgevoerd van 1,4%

Rebergen, drs A.C.C.

DGIS

 

30-06-2017

1,0 (1,0)

nee

€ 79.840 (€ 151.758)

€ 8.847 (€ 15.513)

€ 88.687 (€ 167.271)

€ 89.756

n.v.t.

Swartbol, drs R. *)

DGIS

   

1,0 (1,0)

nee

€ 143.833 (€ 143.107)

€ 17.641 (€ 15.674)

€ 161.474 (€ 158.781)

€ 181.000

n.v.t.

Haspels, drs A.

DGPZ

 

30-06-2017

1,0 (1,0)

nee

€ 72.522 (€ 77.673)

€ 8.764 (€ 8.317)

€ 81.286 (€ 85.990)

€ 89.756

n.v.t.

Oosterom, drs K.J.G. van *)

DGPZ

   

1,0 (1,0)

nee

€ 150.105 (€ 152.635)

€ 17.790 (€ 15.606)

€ 167.895 (€ 168.241)

€ 181.000

n.v.t.

Daalen, mw drs M.T.G. van *)

DGCB

   

1,0 (1,0)

nee

€ 143.833 (€ 136.813)

€ 17.460 (€ 15.398)

€ 161.293 (€ 152.211)

€ 181.000

n.v.t.

Gewezen topfunctionarissen zijn gemarkeerd met een *)

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.