Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

7. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2017 van de Staten-Generaal (HIIA) (Bedragen x € 1.000,–)

Activa

31-12-2017

31-12-2016

 

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

150.826

143.442

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

3.863

5.232

                 

3)

Liquide middelen

14

9

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofd-boekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

144.608

136.042

                 

5a)

Rekening-courant RHB begrotingsreserves

0

0

 

5)

Begrotingsreserves

0

0

                 

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

230

110

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

2.599

2.287

                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

Subtotaal intra-comptabel Extra-comptabele posten

151.070

143.561

   

Subtotaal intra-comptabel

151.070

143.561

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

                 

10)

Vorderingen

0

0

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

0

0

                 

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11)

Schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

62.428

45.476

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

62.428

45.476

                 

13a)

Tegenrekening garantie-verplichtingen

7.960

9.089

 

13)

Garantieverplichtingen

7.960

9.089

                 

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

12.626

7.899

 

14)

Andere verplichtingen

12.626

7.899

                 

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

                 
 

Subtotaal extra-comptabel

83.014

62.464

   

Subtotaal extra-comptabel

83.014

62.464

                 
 

Overall Totaal

234.084

206.025

   

Overall Totaal

234.084

206.025

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2017 HIIA

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2017 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Eerste Kamer

1.146

b) Tweede Kamer

12.721

Totaal

13.867

Ad 4a. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet. De volgende Rekening-courantverhouding is opgenomen in de balans:

(Bedragen in €)

a) Rekening-courant FIN/RHB

– 144.607.618,00

Totaal

– 144.607.618

Ad 6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Het bedrag aan vorderingen buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Eerste Kamer

20.828

b) Tweede Kamer

209.543

Totaal

230.371

Ad a) Eerste Kamer

De vorderingen van de Eerste Kamer bestaan volledig uit reguliere debiteuren (€ 6.818) en verstrekte voorschotten in het kader van buitenlandse dienstreizen (€ 14.010).

Ad b) Tweede Kamer

De vorderingen van de Tweede Kamer hebben betrekking op nog af te wikkelen reizen (€ 178.343) en nog openstaande facturen (€ 21.660).

Ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het bedrag aan schulden buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Eerste Kamer

– 188.665

b) Tweede Kamer

– 2.410.558

Totaal

– 2.599.223

Ad a) Eerste Kamer

De schulden van de Eerste Kamer bestaan volledig uit de in de maand december ingehouden loonheffing en sociale premies (€ 188.665) die in de maand januari 2018 zijn afgedragen.

Ad b) Tweede Kamer

De schulden van de Tweede Kamer bestaan voornamelijk uit de ingehouden loonheffing en pensioenpremies (€ 2.410.558) die in de maand januari 2018 zijn afgedragen.

Ad 12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december 2017 openstaande voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(Bedragen in €)

a) Eerste Kamer

853.124

b) Tweede Kamer

61.574.593

Totaal

62.427.717

Ad a) Eerste Kamer

Het saldo van de Eerste Kamer bestaat voornamelijk uit verstrekte voorschotten aan de fractie-ondersteuning (€ 503.008) en aan Loyalis (€ 262.001).

Ad b) Tweede Kamer

Het saldo van de Tweede Kamer bestaat voornamelijk uit verstrekte voorschotten aan de fracties (€ 32.474.487), afrekeningen aan APG (€ 27.212.562) en aan diverse leveranciers (€ 1.887.554).

Specificatie afgerekende voorschotten in 2017:

(Bedragen in €)

a) Eerste Kamer

454.900

b) Tweede Kamer

28.657.681

Totaal

29.112.581

Ad 13. Garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

Het bedrag aan openstaande garantieverplichtingen is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

9.088.566

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar inclusief negatieve bijstellingen

0

+/+

 

9.088.566

 
     

Tot betaling gekomen in 2017

1.128.698

 

Garantieverplichtingen binnen begrotingsverband

7.959.868

–/–

De garanties van de Tweede Kamer vloeien voort uit het gestelde in de regeling «Financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer».

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

Het bedrag aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

7.898.324

 

Aangegane verplichtingen in 2017

154.424.489

+/+

 

162.322.813

 
     

Tot betaling gekomen in 2017

149.697.152

 

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerder begrotingsjaren

0

 

Verplichtingen Binnen Begrotingsverband

12.625.661

–/–