Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Lijst van gebruikte afkortingen

AA

Audit Autoriteit

ADR

Auditdienst Rijk

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslag Wet

AMIF

Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds

AO

Arbeidsongeschikt(heid)

AOW

Algemene Ouderdomswet

AR

Algemene Rekenkamer

bbp

Bruto Binnenlands Product

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BKZ

Budgettair Kader Zorg

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijk

BIT

Bureau ICT Toetsing

Bni

Bruto nationaal inkomen

bpm

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CA

Certificerings Autoriteit

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CIO

Chief Information Officer

CIZ

Centrum indicatiestelling zorg

CO2

Koolstofdioxide

CPB

Centraal Planbureau

CW

Comptabiliteitswet

DAS

Dynamisch Aankoop Systeem

DBFM

Design, Build, Finance and Maintain

dga’s

Directeur-grootaandeelhouders

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DNB

De Nederlandsche Bank

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigden

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EFSF

Europese Financiële Stabilitieitsfaciliteit

EFSM

European Financial Stability Mechanism

EJM

Eindejaarsmarge

ELFPO

Europees Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling

ELGF

Europees Landbouw Garantie Fonds

EMB

Eigenmiddelen besluit

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESA

European System of Accounts

ESM

Europees Stabiliteitsmechanisme

ESI

Europese structuur- en investeringsfondsen

EU

Europese Unie

EVF

EZK

Europees Visserijfonds

Economische Zaken en Klimaat

FEH

Fonds energiebesparing huursector

FJR

Financieel Jaarverslag van het Rijk

GLB

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

hicp

Harmonised Index of consumer prices

Hof

Houdbare Overheidsfinanciën

IAK

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICV

In Control Verklaring

I&M

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IMF

Internationaal Monetair Fonds

ISF

Fonds voor Interne Veiligheid

IVA

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

JBR

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

JPO

Joint Strike Fighter Program Office

MEV

Macro Economische Verkenning

MFK

Meerjarig Financieel Kader

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MTO

Medium Term Objective

NEa

Nederlandse Emissieautoriteit

NLFI

NL Financial Investments

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Nza

Nederlandse Zorgautoriteit

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

P-Direkt

Shared service center (SSC) voor personeelszaken van de rijksambtenaar

PEB

Pensioen en Eigen Beheer

pNB

Prijs nationale bestedingen

POH-ggz

Praktijkondersteuner huisarts voor psychische klachten

POP2

Programmaperiode 2007–2013

RAFEB

Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Rbg-eng

Rijksbegroting in enge zin

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RPE

Regeling Periodiek Evalutieonderzoek

Rwt

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TSPO

Toezicht Semipublieke Organisaties

UWV

Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen

VenJ

Ministerie van Veiligheid en Justitie

V=K

Verplichtingen is kas

VIR

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst

Vpb

Vennootschapsbelasting

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WenR

Wonen en Rijksdienst

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WFZ

Waarborgfonds voor de Zorgsector

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WKB

Kindgebonden budget

WLTP

Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WW

Werkloosheidswet

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Zvw

Zorgverzekeringswet