Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 1: Rijksrekening van uitgaven en ontvangsten

Op grond van artikel 2.35, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 20161 neemt de Minister van Financiën in het Financieel Jaarverslag van het Rijk de rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk op. Deze rekening, de Rijksrekening genoemd, is het overzicht op het totaalniveau van de rijksbegroting van alle uitgaven en ontvangsten van de rijksdienst in een jaar die binnen begrotingsverband zijn gerealiseerd. Voor de departementale en niet-departementale begrotingen zijn in tabellen 1.1, 1.2 en 1.3 de verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten opgenomen. In aanvulling op de gegevens onder de begroting voor Nationale schuld vermelden de tabellen 1.4 en 1.5 de voor 2017 onder de begroting van Nationale schuld oorspronkelijk geraamde en de gerealiseerde rentekosten onderscheidenlijk rentebaten. Deze gegevens zijn opgesteld in overeenstemming met het hier toepasselijke transactiestelsel. De tabellen 1.6 t/m 1.9 hebben betrekking op baten-lastenagentschappen die zoals het woord aangeeft het batenlastenstelsel als begrotingsstelsel hanteren. Tabel 1.10 blijft leeg vanwege het in 2017 niet voorkomen van verplichtingen-kasagentschappen.

In de onderstaande tabellen worden de verschillen in de verschillenkolom niet toegelicht. Voor die toelichtingen wordt verwezen naar de betrokken jaarverslagen. Let op! Door afrondingen kunnen er verschillen ontstaan met de cijfers op de rijkssaldibalans.

Tabel 1.1 Verplichtingen 2017 van de departementale en niet departementale begrotingen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

41.421

42.037

616

IIA

Staten-Generaal

144.180

154.424

10.244

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

115.016

109.918

– 5.098

III

Algemene Zaken

63.471

61.570

– 1.901

IV

Koninkrijksrelaties

104.881

185.717

80.836

V

Buitenlandse Zaken

8.709.279

8.142.066

– 567.213

VI

Veiligheid en Justitie

12.647.856

12.997.869

350.013

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

742.246

825.189

82.943

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

37.423.049

38.846.849

1.423.800

IXA

Nationale Schuld1

41.541.787

48.921.592

7.379.805

IXB

Financiën

17.957.733

18.970.849

1.013.116

X

Defensie

9.944.575

9.313.170

– 631.405

XII

Infrastructuur en Milieu

7.909.599

7.141.530

– 768.069

XIII

Economische Zaken

18.156.357

12.760.098

– 5.396.259

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

33.991.682

31.761.946

– 2.229.736

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7.620.932

15.387.823

7.766.891

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

1.299.926

2.295.293

995.367

XVIII

Wonen en Rijksdienst

4.359.144

4.385.358

26.214

A

Infrastructuurfonds

7.564.958

8.133.188

568.230

B

Gemeentefonds

27.193.169

27.871.247

678.078

C

Provinciefonds

2.199.585

2.569.565

369.980

F

Diergezondheidsfonds

32.550

38.600

6.050

H

BES-fonds

32.650

42.552

9.902

J

Deltafonds

1.178.868

822.776

– 356.092

         
 

Totalen

240.974.914

251.781.226

10.806.312

Noot 1: Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de verplichtingen opgenomen, exclusief de renteverplichtingen. Voor de rente-uitgaven, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4

Tabel 1.2 Kasuitgaven 2017 van de departementale en niet departementale begrotingen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

41.421

42.037

616

IIA

Staten-Generaal

144.180

150.826

6.646

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

115.016

113.074

– 1.942

III

Algemene Zaken

63.471

61.570

– 1.901

IV

Koninkrijksrelaties

291.862

359.001

67.139

V

Buitenlandse Zaken

8.882.036

8.363.833

– 518.203

VI

Veiligheid en Justitie

12.650.261

13.053.113

402.852

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

742.246

874.660

132.414

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

37.187.537

38.053.289

865.752

IXA

Nationale Schuld1

41.541.787

48.921.592

7.379.805

IXB

Financiën

6.568.021

6.724.381

156.360

X

Defensie

8.694.242

8.538.885

– 155.357

XII

Infrastructuur en Milieu

7.994.424

7.244.986

– 749.438

XIII

Economische Zaken

4.943.574

5.067.388

123.814

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

33.601.940

31.816.567

– 1.785.373

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14.338.198

14.992.798

654.600

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.246.057

2.821.716

575.659

XVIII

Wonen en Rijksdienst

4.312.154

4.272.173

– 39.981

A

Infrastructuurfonds

5.878.321

5.636.082

– 242.239

B

Gemeentefonds

27.193.169

27.906.247

713.078

C

Provinciefonds

2.199.585

2.569.563

369.978

F

Diergezondheidsfonds

32.550

38.600

6.050

H

BES-fonds

32.650

40.985

8.335

J

Deltafonds

904.656

950.324

45.668

         
 

Totalen

220.599.358

228.613.690

8.014.332

Noot 1: Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de kasuitgaven opgenomen, exclusief de rente-uitgaven. Voor de rente-uitgaven, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

Tabel 1.3 Kasontvangsten 2017 van de departementale en niet departementale begrotingen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

0

64

64

IIA

Staten-Generaal

4.215

3.863

– 352

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

5.695

6.317

622

III

Algemene Zaken

6.755

6.200

– 555

IV

Koninkrijksrelaties

36.475

59.059

22.584

V

Buitenlandse Zaken

705.755

3.865.613

3.159.858

VI

Veiligheid en Justitie

2.045.990

1.953.589

– 92.401

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

69.929

150.086

80.157

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.341.582

1.339.184

– 2.398

IXA

Nationale Schuld1

47.435.278

40.002.196

– 7.433.082

IXB

Financiën

133.079.000

148.037.648

14.958.648

X

Defensie

400.493

377.589

– 22.904

XII

Infrastructuur en Milieu

246.825

243.161

– 3.664

XIII

Economische Zaken

3.770.862

3.682.386

– 88.476

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.768.281

1.855.848

87.567

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

89.537

867.420

777.883

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

100.208

106.700

6.492

XVIII

Wonen en Rijksdienst

563.825

782.688

218.863

A

Infrastructuurfonds

5.878.321

5.164.008

– 714.313

B

Gemeentefonds

27.193.169

27.906.247

713.078

C

Provinciefonds

2.199.585

2.569.563

369.978

F

Diergezondheidsfonds

32.550

45.957

6.050

H

BES-fonds

32.650

40.985

8.335

J

Deltafonds

904.656

851.437

–53.219

         
 

Totalen

227.911.636

239.917.808

12.006.172

Noot 1: Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de kasontvangsten opgenomen, exclusief de renteontvangsten. Voor de renteontvangsten, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.5.

Het gerealiseerde saldo van de kasuitgaven en de kasontvangsten over 2017, zoals dat uit de tabellen 1.2 en 1.3 blijkt – het verschil tussen € 228,6 miljard en € 239,9 miljard, zijnde een positief verschil (overschot) van € 11,3 miljard – heeft geen directe relatie met het gerealiseerde EMU-saldo 2017 van het Rijk. De saldoberekeningen van beide opstellingen verschillen daartoe teveel van elkaar. Een belangrijk verschil vormen de uitgaven en ontvangsten van Nationale Schuld (IXA) die betrekking hebben op de financieringstransacties (de aflossingen en de aangetrokken leningen in verband met de tekortfinanciering en de herfinanciering). Deze zijn wel in de tabellen 1.2. en 1.3. meegenomen, maar tellen niet mee in de berekening van het EMU-saldo. Ook wordt het EMU-saldo opgesteld op transactiebasis, terwijl de hier gepresenteerde opstelling op kasbasis is. Het Europese Stelsel van Rekeningen (ESR) 2010 schrijft voor welke uitgaven en ontvangsten als relevant voor het EMU-saldo worden aangemerkt.

Tabel 1.4 Rentekosten 2017 (op transactiebasis) van de begroting Nationale Schuld (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

IXA

Nationale Schuld

6.901.897

6.905.815

3.918

         
 

Totalen

6.901.897

6.905.815

3.918

Tabel 1.5 Rentebaten 2017 (op transactiebasis) van de begroting Nationale schuld (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

IXA

Nationale Schuld

1.692.199

1.588.969

– 103.230

         
 

Totalen

1.692.199

1.588.969

– 103.230

Tabel 1.6 Lasten 2017 van de baten-lastenagentschappen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

86.798

83.745

– 3.053

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

163.739

156.247

– 7.492

DEF

Defensie Telematica Organisatie

273.740

278.374

4.634

DEF

Paresto

59.900

61.124

1.224

EZ

Agentschap Telecom

40.251

45.218

4.967

EZ

Dienst ICT Uitvoering

230.000

278.933

48.933

EZ

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

335.399

338.111

2.712

EZ

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

441.950

554.259

112.309

I&M

Nederlandse Emissieautoriteit

7.108

6.819

– 289

I&M

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

70.277

79.940

9.663

I&M

Rijkswaterstaat

2.372.830

2.408.615

35.785

I&M

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.740

156.006

10.266

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

245.981

325.686

79.705

OCW

Nationaal Archief

47.333

38.852

– 8.481

SZW

Agentschap SZW

16.800

17.082

282

V&J

Dienst Justis

35.073

33.714

– 1.359

V&J

Immigratie- en naturalisatiedienst

397.137

383.706

– 13.431

V&J

Centraal Justitieel Incassobureau

131.053

127.657

– 3.396

V&J

Nederlandse Forensisch Instituut

68.960

78.661

9.701

V&J

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.096.348

2.128.061

31.713

VWS

Agentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen

42.500

49.123

6.623

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

350.400

360.845

10.445

VWS

CIBG

47.532

74.101

26.569

W&R

SSC-ICT Haaglanden

234.397

288.350

53.953

W&R

Logius

189.325

178.327

– 10.998

W&R

Uitvoeringsorganistie Bedrijfsvoering Rijk

188.700

201.584

12.884

W&R

P-Direkt

87.355

85.703

– 1.652

W&R

FM Haaglanden

107.674

119.923

12.249

W&R

Dienst Huurcommissie

13.236

15.065

1.829

W&R

Rijksvastgoedbedrijf

1.285.538

1.143.502

– 142.036

         
 

Totalen

9.813.074

10.097.333

284.259

Tabel 1.7 Baten 2017 van de baten-lastenagentschappen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

86.798

83.897

– 2.901

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

163.739

162.987

– 752

DEF

Defensie Telematica Organisatie

273.740

291.323

17.583

DEF

Paresto

59.900

60.432

532

EZ

Agentschap Telecom

39.256

42.809

3.553

EZ

Dienst ICT Uitvoering

230.000

283.343

53.343

EZ

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

335.399

344.157

8.758

EZ

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

441.950

554.598

112.648

I&M

Nederlandse Emissieautoriteit

7.108

7.412

304

I&M

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

70.277

77.756

7.479

I&M

Rijkswaterstaat

2.381.830

2.436.499

54.669

I&M

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.740

151.137

5.397

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

245.981

320.931

74.950

OCW

Nationaal Archief

47.333

39.087

– 8.246

SZW

Agentschap SZW

16.800

16.511

– 289

V&J

Dienst Justis

35.073

34.925

– 148

V&J

Immigratie- en naturalisatiedienst

397.137

414.084

16.947

V&J

Centraal Justitieel Incassobureau

131.053

132.505

1.452

V&J

Nederlandse Forensisch Instituut

68.960

77.026

8.066

V&J

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.096.348

2.142.037

45.689

VWS

Agentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen

42.500

49.529

7.029

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

350.400

355.093

4.693

VWS

CIBG

47.532

58.570

11.038

W&R

SSC-ICT Haaglanden

234.397

250.646

16.249

W&R

Logius

189.325

180.150

– 9.175

W&R

Uitvoeringsorganistie Bedrijfsvoering Rijk

188.700

198.657

9.957

W&R

P-Direkt

85.093

88.969

3.876

W&R

FM Haaglanden

107.674

121.367

13.693

W&R

Dienst Huurcommissie

13.236

15.183

1.947

W&R

Rijksvastgoedbedrijf

1.285.538

1.197.644

– 87.894

         
 

Totalen

9.818.817

10.189.264

370.447

Tabel 1.8 Kapitaaluitgaven 2017 van de baten-lastenagentschappen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

– 13.500

– 7.401

6.099

DEF

Defensie Telematica Organisatie

40.900

44.137

3.237

DEF

Paresto

2.865

803

– 2.062

EZ

Agentschap Telecom

5.622

3.749

– 1.873

EZ

Dienst ICT Uitvoering

41.900

38.953

– 2.947

EZ

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

40.605

31.428

– 9.177

EZ

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

13.700

11.826

– 1.874

I&M

Nederlandse Emissieautoriteit

1.090

1.110

20

I&M

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.293

6.143

1.850

I&M

Rijkswaterstaat

63.400

82.526

19.126

I&M

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

4.885

4.685

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

– 7.000

– 27.407

– 20.407

OCW

Nationaal Archief

– 467

– 2.844

– 2.377

SZW

Agentschap SZW

1.150

2.620

1.470

V&J

Dienst Justis

0

5.030

5.030

V&J

Immigratie- en naturalisatiedienst

30.910

27.891

– 3.019

V&J

Centraal Justitieel Incassobureau

7.876

22.993

15.117

V&J

Nederlandse Forensisch Instituut

8.350

5.407

– 2.943

V&J

Dienst Justitiële Inrichtingen

23.025

156.479

133.454

VWS

Agentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen

1.500

6.425

4.925

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

3.600

6.152

2.552

VWS

CIBG

6.600

9.707

3.107

W&R

SSC-ICT Haaglanden

77.161

– 123.701

– 200.862

W&R

Logius

– 1.400

– 1.624

– 224

W&R

Uitvoeringsorganistie Bedrijfsvoering Rijk

– 1.384

– 2.169

– 785

W&R

P-Direkt

– 14.551

– 12.224

2.327

W&R

FM Haaglanden

– 7.288

– 15.257

– 7.969

W&R

Dienst Huurcommissie

– 988

– 1.064

– 76

W&R

Rijksvastgoedbedrijf

– 795.683

– 700.157

95.526

         
 

Totalen

– 467.514

– 425.584

41.930

Tabel 1.9 Kapitaalontvangsten 2017 van de baten-lastenagentschappen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

3.000

0

– 3.000

DEF

Defensie Telematica Organisatie

26.000

47

– 25.953

DEF

Paresto

2.425

0

– 2.425

EZ

Agentschap Telecom

4.800

4.870

70

EZ

Dienst ICT Uitvoering

25.000

27.087

2.087

EZ

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

26.609

16.855

– 9.754

EZ

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

10.000

25.654

15.654

I&M

Nederlandse Emissieautoriteit

507

2.332

1.825

I&M

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

3.927

4.835

908

I&M

Rijkswaterstaat

47.200

21.890

– 25.310

I&M

Inspectie Leefomgeving en Transport

0

25

25

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

0

7.582

7.582

OCW

Nationaal Archief

0

243

243

SZW

Agentschap SZW

0

0

0

V&J

Dienst Justis

0

– 5.030

– 5.030

V&J

Immigratie- en naturalisatiedienst

13.410

2.562

– 10.848

V&J

Centraal Justitieel Incassobureau

2.600

16.156

13.556

V&J

Nederlandse Forensisch Instituut

4.500

143

– 4.357

V&J

Dienst Justitiële Inrichtingen

10.000

54.913

44.913

VWS

Agentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen

0

0

0

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0

0

0

VWS

CIBG

4.000

4.000

0

W&R

SSC-ICT Haaglanden

42.514

108.590

66.076

W&R

Logius

0

0

0

W&R

Uitvoeringsorganistie Bedrijfsvoering Rijk

0

7.462

7.462

W&R

P-Direkt

5.562

2.416

– 3.146

W&R

FM Haaglanden

1.600

2.273

673

W&R

Dienst Huurcommissie

998

0

– 998

W&R

Rijksvastgoedbedrijf

575.775

427.743

– 148.032

         
 

Totalen

810.427

732.648

– 77.779

Tabel 1.10 Verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten 2017 van de verplichtingen-kasagentschappen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

 

In 2017 waren er geen verplichtingen-kasagentschappen.

     

Noot 1: Op grond van het overgangsrecht,in art 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016, blijven voor de begrotingen, jaarverslagen en rapporten die met deze begrotingen samenhangen, de bepalingen van toepassing uit de Comptabiliteitswet 2001 en de daarop rustende bepalingen zoals deze golden voor de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016. Om die reden wordt telkens bij de verwijzingen naar de bepalingen van de Comptabiliteitswet 2016 in dit verslag ook de artikelen van de Comptabiliteitswet 2001 conform de transponeringstabel bij de Comptabiliteitswet 2016, Stb. 2017, 139 vermeld.