Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Inwerkingtreding artikelen IA, IIA en IIIBIS van Overige fiscale maatregelen 2017

34553 STB 2017 91

Besluit van 6 maart 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen IA, IIA en IIIBIS van Overige fiscale maatregelen 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 2 maart 2017, nr. 2017-0000032198;

Gelet op artikel XIX, achtste lid, van Overige fiscale maatregelen 2017;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen IA, IIA en IIIBIS van Overige fiscale maatregelen 2017 treden in werking met ingang van 1 april 2017.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar,, 6 maart 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes

Uitgegeven de zestiende maart 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,
S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de artikelen IA, IIA en IIIBIS van Overige fiscale maatregelen 2017. De in die artikelen opgenomen wijzigingen hebben betrekking op het vervallen van de zogenoemde tijdklemmen – de voorwaarde dat minimaal 15 of 20 jaar premies of betalingen moeten zijn voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een vrijstelling – voor de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning. Voornoemde maatregel is bij amendement aangenomen onder het voorbehoud van een onderzoek naar de impact van het vervallen van de tijdklemmen op aanbieders van voornoemde producten. Op 8 februari 2017 zijn beide Kamers der Staten-Generaal geïnformeerd over deze impact.1 Beide Kamers hebben het voorstel voornoemde maatregel per 1 april 2017 in werking te laten treden voor kennisgeving aangenomen. De genoemde artikelen kunnen daarom per die datum in werking treden.

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes

Noot 1: Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 78 en Kamerstukken I 2016/17, 34 553, B.