Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2017

34552 60 Motie van het lid van weyenberg c.s.

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 60

Voorgesteld 16 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing weliswaar is aangehouden maar het kabinet toch door wil gaan op de ingeslagen weg;

overwegende dat het denken over een alternatieve regeling voor rijksmonumenten en scholing niet moet worden belast met een taakstelling of een reeds door het kabinet genomen besluit om de regeling om te zetten in een uitgavenregeling;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Schouten

Krol

Bashir