Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011

32500 IXB 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 1

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten:

  • –  Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf;
  • –  Domeinen Roerende Zaken;

van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2011 worden vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 Departementale begrotingsstaat (IXB) behorende bij de Wet van ..., Stb. ... Begroting 2011 Ministerie van Financiën (x € 1000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

9 524 540

118 760 293

         
 

Beleidsartikelen

 

9 373 162

118 744 594

01

Belastingen

3 648 721

3 648 721

113 658 164

02

Financiële markten

78 169

78 169

392 960

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

645 857

3 339 457

4 235 414

04

Internationale financiële betrekkingen

3 409 961

2 049 774

128 937

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

11 950 136

134 580

104 050

07

Beheer materiële activa

94 268

94 268

219 138

08

Begrotingsbeleid

28 193

28 193

5 931

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

151 378

15 699

09

Algemeen

147 248

147 248

15 699

10

Nominaal en onvoorzien

4 130

4 130

 

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .... ..., Stb. ... Begroting 2011 Ministerie van Financiën (x € 1000)

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Domeinen Roerende Zaken

494

0

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

24 695

24 000

Totaal

25 189

24 000

Naam Baten-lastendienst

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Domeinen Roerende Zaken

15 181

15 175

6

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

22 870

22 731

139

Totaal

38 051

37 906

145

Aandeel niet-belastingontvangsten IXB voor 2011 (x € 1000)
Begrote niet-belasting ontvangsten naar beleidsterrein voor 2011 (x € 1000)
Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2011 (x € 1000)