Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

Vaststelling begroting van het ministerie van BZK (VII) voor het jaar 2010

32123 VII STB 2010 88

Wet van 28 januari 2010 inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

Kamerstuk 32 123 VII

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), Centraal Archief Selectiedienst (CAS), P-Direkt, Werkmaatschappij (WM), Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De
Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. terHorst

Uitgegeven de ,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

Departementale begrotingsstaat (VII) behorende bij de Wet van 28 januari 2010, Stb. 88

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

(Bedragen x € 1 000)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

5 883 208

530 143

         
 

Beleidsartikelen

     
         

21

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

35 663

37 027

0

23

Veiligheidsregio’s en Politie

5 494 823

5 178 470

750

25

Veiligheid en Bestuur

58 358

58 358

445

27

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

176 429

176 429

974

29

IOOV

5 231

5 231

0

31

Bestuur en Democratie

86 507

91 014

202 865

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

90 302

90 302

0

35

Arbeidszaken overheid

60 838

60 838

820

37

Kwaliteit Rijksdienst

109 920

109 920

267

         
 

Niet-beleidsartikelen

     
         

39

Algemeen

98 357

98 357

0

41

Nominaal en onvoorzien

– 22 738

– 22 738

0

43

Vutfonds

0

0

324 022

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 28 januari 2010, Stb. 88

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

(Bedragen x € 1 000)

Naam Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Korps Landelijke Politiediensten

573 014

573 014

0

Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten

98 934

98 934

0

Centraal Archief Selectiedienst

8 591

8 591

0

P-Direkt

69 878

69 051

827

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

20 670

20 673

– 3

Werkmaatschappij

133 714

132 037

1 677

Totaal

904 801

902 300

2 501

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Korps Landelijke Politiediensten

52 097

6 000

Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten

0

13 143

Centraal Archief Selectiedienst

914

700

P-Direkt

8 621

0

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

93

0

Werkmaatschappij

600

250

Totaal

62 325

20 093