Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

8.4 Lijst met afkortingen

ABD Algemene Bestuurs Dienst
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AMC Arbeidsmarktcommunicatie
AMVB Algemene maatregel van bestuur
AOE Arrestatie- en ondersteuningseenheid
Appa Algemene pensioenwet Politieke Ambtsdragers
AWB Algemene wet bestuursrecht
BAG Basisregistraties voor adressen en gebouwen
BDUR Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BES Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Bfrp Besluit financiën regionale politiekorpsen
BHV Bedrijfshulpverlening
BIBOB Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur
BPR Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
BRZO Besluit risico’s zware ongevallen
BSN Burger Service Nummer
BVS Budgetverdeelsysteem
BZK Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAS Centrale Archief Selectiedienst
CBRN Chemisch biologisch radioactief en nucleair
CBS Centraal bureau voor de statistiek
CDK Commissaris van de Koningin
CIO Chief information officer
CIP Concern informatiemanagement politie
CIS communicatie- en informatiesystemen
CIVD Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
CTIVD Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
DCB Dienst centrale bedrijfsvoering
DCC Departementale crisiscentra
DGOBR Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
DGV Directoraat-generaal Veiligheid
DigiD Digitale identificatie
DKDB Dienst Koninklijke en diplomatieke beveiliging
DPD Digitale cliëntensysteem
DSI Dienst speciale interventies
DWR Digitale werkomgeving Rijksdienst
EIPA Europees instituut voor de bestuurskunde
EPCIP EU programma Vitale Infrastructuur
EU Europese Unie
EZ Economische Zaken
FEC Financieel experticecentrum
Finec Financieel-economische criminaliteit
FPU Flexibel Pensioen en Uittreding regeling
Fte Fulltime-equivalent
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
GBO Gemeenschappelijke Beheerorganisatie voor de overheid
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMS Geïntegreerd Meldkamersysteem
GMV Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HRM Human Resources Management
IAR Individuele arbeidsrelatie
IBV Informatie Beleid Veiligheid
ICMS Intensivering civiel-militaire samenwerking
ICT Informatie- en communicatietechnologie
ICTU ICT-uitvoeringorganisatie
IOOV Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
IPO Interprovinciaal Overleg
JBZ Justitie en Binnenlandse Zaken
KCC Klant contact centra
KING Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten
KLPD Korps Landelijke Politie Diensten
KPI Key Performance Indicators
KPS Koppelnet Publieke Sector
LFR Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
LWI Lokaties voor werk en inkomen
MD Management Development
mGBA Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie
MIVD Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst
NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
Nbbe Nederlands bureau voor brandweerexamens
NCC Nationaal Crisis Centrum
NGB Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Nibra Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
Nifv Nederlands instituut fysieke veiligheid
NIK Nederlandse identiteitskaart
NIRM Nationaal mensenrechteninstituut
NRK Nederlandse Rode Kruis
NUP Nationaal uitvoeringsprogramma
OCW Onderwijs, cultuur en wetenschap
OECD Organisation for Economic co-operation and development / Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO)
OM Openbaar Ministerie
OOV Openbare Orde en Veiligheid
ORRA Online Raadpleegbare Reisdocumentenadministratie
OSB Overheidsservicebus
OTP OverheidsTransactiePoort
OvV Onderzoeksraad voor Veiligheid
PA Politieacademie
PeRCC personeelsinformatie systeem
PIOFACH Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting
PKI Public Key Infrastructure
PMB Politiemonitor Bevolking
POMO Personeels- en Mobiliteitsonderzoek
RAAS Infrastructuur voor de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten
RDW Rijksdienst voor het wegverkeer
RNI Register Niet-ingezetenen
RWT Rechtspersoon wettelijke taak
SAIP Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
SOVI Strategisch overleg vitale infrastructuur
TMO Taskforce management overstromingen
TPM Third Party Mededeling
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VGB Verklaring van geen bezwaar
VNG Vereniging van Nederlandse gemeenten
VPL Vut/Prepensioen/Levensloop
VRD Vernieuwing Rijksdienst
VROM Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
vts PN Voorziening tot samenwerking PolitieNederland
WIV Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
WM Werkmaatschappij
WOPT Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
WWI Wonen, wijken en integratie
ZBO Zelfstandig bestuursorgaan
ZPW Zelfstandige Publieke Werkgevers