Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

8.1 Moties en Toezeggingen (per 15 juli 2009)

Algemeen

In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
We zullen bekijken of informatie over de kabinetsdoelstellingen door de RAD gecontroleerd kan worden, in het bijzonder vernieuwing rijksdienst en de kabinetsdoelen t.a.v. wijkagenten en forensisch assistenten(hangt ook af van hoeveelheid werk en dubbeling met controle door andere accountants). Als toets RAD geen nieuwe inzichten oplevert, schaffen we deze na verloop van tijd weer af. 11-06-2009 Wetgevingsoverleg (31 924 VII, nr. 1) De indicatoren van politie zijn als meetbare gegevens opgenomen in de begroting en worden als zodanig bij het jaarverslag gecontroleerd door de RAD.Met de RAD wordt bezien hoe de controle van de VRD kan worden ingericht. De TK wordt hierover in het najaar van 2009 geïnformeerd.

Veiligheid

In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
Motie van Haverkamp over het benadrukken van politiespecifieke elementen in een nieuwe functiewaardering. Onderzoek naar positie/waardering v.d. politie en functiewaarderingsonderzoek is toegezegd. 27-02-2008 Spoeddebat CAO-onderhandelingen politie (29 628, nr. 77) De Tweede Kamer wordt na het zomerreces van 2009 per brief geïnformeerd. Het beloningsonderzoek vindt momenteel plaats.
     
Motie van Çörüz over de uitvoering van taakstraffen door jongeren in de buurt 19-6-2008 Actieplan overlast en verloedering(28 684, nr. 158) Deze motie is in uitvoering en wordt opgepakt samen met Justitie.
     
Motie van Bouwmeester over een landelijke gedragscode voor veilig alcoholgebruik in buurt- en huiskamerketen. De Kamer wil dat de VNG een opdracht krijgt om gedragscodes te ontwikkelen over veilig alcoholgebruik in niet-commerciële keten. 18-12-2007 Het alcoholbeleid(27 565, nr. 37) Het Trimbos Instituut ontwikkelt een handleiding voor ouders met betrekking tot hokken en keten. Daarin wordt de landelijke gedragscode meegenomen. De handleiding verschijnt najaar 2009.
     
Motie van Joldersma over een landelijke gedragscode voor veilig alcoholgebruik in buurt- en huiskamerketen. De Kamer wil dat de VNG een opdracht krijgt om gedragscodes te ontwikkelen over veilig alcoholgebruik in niet-commerciële keten. 18-12-2007 Het alcoholbeleid (27 565, nr. 37) Motie wordt voor een deel uitgevoerd. De Minister van BZK heeft de toezegging gedaan om een handreiking uit te geven voor ouders over hokken en keten. Het Trimbos Instituut gaat deze handreiking maken en komt in juli 2009 met een projectplan over de vorm van de handreiking en hoe deze kan aansluiten bij andere lopende voorlichtingsprojecten.
     
Motie van Van der Ham over het zo spoedig mogelijk komen met een plan van aanpak voor verdere intensivering van de bestrijding van homofoob geweld. 20-11-2008 Begroting BZK (31 700, nr. 38) De Tweede Kamer wordt na het zomerreces van 2009 per brief geïnformeerd.
     
Motie van Çörüz over beoordelingsproces Wapenvergunning. Het beoordelingsproces voor de afgifte van een wapenvergunning zo in te richten dat signalen van radicalisering van aanvrager dan wel huisgenoten meewegen bij de beslissing tot weigering op grond van «vrees voor misbruik» 22-04-2009 Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2009 (29 754, nr. 155) De Tweede Kamer is op 29 juni jl. per brief geïnformeerd (TK 2008–2009, 29 754, nr. 163) over de stand van zaken. De Tweede Kamer wordt na het zomerreces van 2009 geïnformeerd over de resultaten.
     
Motie van Van Geel over constaterende, dat het terugdringen van fysieke verloedering en ernstige sociale overlast achterblijft bij de doelen; overwegende, dat dit om een extra inspanning in deze kabinetsperiode vraagt; verzoekt de regering de toegezegde beleidsmaatregelen aan de Kamer voor te leggen om de fysieke verloedering en ernstige sociale overlast versneld verder terug te dringen; verzoekt de regering voorts apart in overleg te treden met burgemeesters om het hun ter beschikking staande instrumentarium om fysieke verloedering en ernstige overlast te voorkomen, adequaat en doeltreffend te gebruiken 28-05-2009 Verantwoordingsdebat over het jaar 2008 (31 951, nr. 3) Deze motie wordt meegenomen in de uitvoering van acties in het kader van het profielpunt veiligheid. Verder ook in de verdeling van de Van Montfransgelden. In september 2009 wordt een manifest tegen overlast en verloederingondertekend. Verder wordt in 2010 en 2011 een schoonmaakdag georganiseerd.
     
Motie van Kant aangezien politiekorpsen nu al kampen met tekorten aan agenten, verzoekt de regering te voorkomen dat korpsen deze kabinetsperiode minder agenten op straat kunnen brengen. 28-05-2009 Verantwoordingsdebat over het jaar 2008 (31 951, nr. 2) In de AO’s Politie van 24 juni en 1 juli 2009 is nader ingegaan op de sterkte van de politie. De minister van BZK heeft nadere toezeggingen gedaan en zal na het zomerreces van 2009 de Tweede Kamer per brief informeren.
     
Motie van Rutte verzoekt de regering geen bezuinigings-maatregelen te nemen die ten koste gaan van het totale aantal agenten, blauw op straat en de instroom van aspirant politieagenten. 28-05-2009 Verantwoordingsdebat over het jaar 2008 (31 951, nr. 4) In de AO’s Politie van 24 juni en 1 juli 2009 is nader ingegaan op de sterkte van de politie. De minister van BZK heeft nadere toezeggingen gedaan en zal na het zomerreces van 2009 de Tweede Kamer per brief informeren.
     
Motie van Van der Staaij over het maken van specifieke afspraken over kwaliteit en beschikbaarheid van politiezorg in het landelijk gebied, dit in het kader van de evaluatie van het budgetverdeelsysteem (BVS) en de uitvoering van de plannen over de politieorganisatie in de toekomst. 2 juli 2009 VAO politie (29 628, nr. 136) Minister van BZK heeft tijdens AO Financiële positie politie van 1 juli 2009 toegezegd de Tweede Kamer een brief te sturen met uitleg over BVS tot 2010 in relatie tot actualisatie en evaluatie. Brief wordt na het zomerreces van 2009 aan Tweede Kamer verstuurd.
     
Motie van Çörüz waarin de regering wordt verzocht om met voorstellen te komen om de positie van de voorzitter van de raad van korpschefs in het nieuwe politiebestel te versterken. 2 juli 2009 VAO politie (29 628, nr. 134) De Minister van BZK heeft 9 juli 2009 hiervoor de aandacht gevraagd van het dagelijks bestuur van het KBB en hen verzocht dit mee te nemen in de reactie van het KBB op de concept wetswijziging Deze reactie wordt uiterlijk 15 september 2009 verwacht.
     
Motie Smits en Kuiken waarmee de regering wordt verzocht met de gemeenten afspraken te maken waardoor de inzet van de Mosquito’s in de openbare ruimte te allen tijde alleen na goedkeuring door het lokale bestuur kan geschieden 28-01-2009 Debat naar aanleiding van het AO Mosquito De VNG heeft een handreiking in voorbereiding.

Afgedane moties

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
Motie Van der Staaij over het niet ontraden of ontmoedigen van het gebruik van mosquito’s door gemeenten alvorens met de Kamer is overlegd over de (grond)wettelijkheid en de wenselijkheid van deze voorzieningen. 27-11-2008 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (31 700, nr. 36) Naar aanleiding van het algemeen overleg mosquito’s op 28 januari 2009 heeft de Tweede Kamer de motie Smits en Kuiken aangenomen om voor het gebruik van mosquito’s te komen tot een richtlijn (samen met VNG), waarin onder meer komt te staan dat het gebruik democratisch gelegitimeerd moet zijn.
     
Motie van Çörüz/Kuiken over het uitdragen van de waarden van de Nederlandse democratische rechtsstaat 11-10-2007 Actieplan Polarisatie en Radicalisering (29 754, nr. 118) Brief verzonden (TK 2008–2009, 29 754 nr. 144)
     
Motie van Van Raak over het herkennen van de façadepolitiek van salafistische moslims 11-10-2007 Actieplan Polarisatie en Radicalisering (29 754, nr. 113) Brief verzonden (TK 2007/2008, 29 754 nr. 113)
     
Motie van Brinkman verzoekt het kabinet bij verstrekking van 28 miljoen buiten het gemeentefonds om (t.b.v. polarisatie en radicalisering), afspraken met de VNG te maken over jaarlijkse rapportages over de resultaten van deze verstrekte gelden en deze resultaten terug te koppelen naar de Kamer. 11-10-2007 Polarisatie en Radicalisering (29 754, nr. 110) De Tweede Kamer wordt hierover jaarlijks (aan het eind van het jaar) bericht in de voortgangsrapportage.
     
Motie van Van Raak dat onnodige financiële risico’s bij aanbestedingen van risicovolle projecten bij de politie moeten worden voorkomen. Bij volgende risicovolle aanbestedingen een exitstrategie opnemen. 15-04-2008 Politie (29 628, nr. 87) Bij aanbesteding van risicovolle politie-projecten onder directe verantwoordelijkheid van de minister van BZK wordt een mogelijke exit uit het contract (ontbinden) als risico in het project benoemd en gemanaged. In de contracten worden ook afspraken gemaakt over de consequenties van het niet nakomen van de contractueel overeengekomen prestaties.
     
Motie van Toorenburg over het verzoek voor de regering in samenwerking met de AIVD te onderzoeken: – wat en hoe groot de risico’s zijn van buitenlandse financieringen van en invloeden op in Nederland gevestigde moskeeën; – of en zo ja, welke maatregelen hiertegen kunnen worden genomen; en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te berichten. 1-11-2007 Project Westermoskee (31 200XI, nr. 65). Brief is verzonden (TK 2008–2009, 29 754, nr. 145)
     
Motie van Joldersma over experiment met leeftijdsgrenzen in een aantal gemeenten. De Kamer verzoekt een klein aantal gemeenten die dat willen in aanmerking te laten komen voor een experiment met o.a. leeftijdsgrenzen, en het experiment binnen 2 jaar systematisch te evalueren en daaruit conclusies te trekken voor effectieve beleidsmaatregelen. 18-12-2007 Alcoholbeleid(27 565, nr. 36) Wetsvoorstel is in juli 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 2008–2009 32 022, nr. 2).
     
Motie van Joldersma over vasthouden aan de landelijke leeftijdsnorm van 16 jaar. De Kamer verzoekt de regering de lokale overheid geen bevoegdheid te geven om de alcoholleeftijd naar 18 jaar te verhogen en de leeftijdsnorm op 16 jaar te houden. 18-12-2007 Het alcoholbeleid (27 565, nr. 41) Wetsvoorstel is in juli 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 2008–2009 32 022, nr. 2).
     
Motie van Van der Ham over betere uitgaansmogelijkheden voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De Kamer wil dat het rijk met gemeenten in gesprek gaat over betere uitgaansmogelijkheden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. 18-12-2007 Het alcoholbeleid (27 565, nr. 50) Brief is verstuurd (TK 2008–2009 27 565, nr. 84).
     
Motie van Van der Staaij over Het doen van een onderzoek naar de feitelijke beschikbaarheid van agenten in landelijke gebieden en te bevorderen dat tot een evenwichtige spreiding wordt gekomen. 27-11-2008 Begroting BZK (31 700, nr. 35) Brief is verstuurd (TK 2009 29 628, nr. 133)
     
Motie van Çörüz verzoekt de regering op basis van een te ontwikkelen standaard, systematisch en gericht de «overhead» bij de politie-korpsen terug te brengen. 27-11-2008 Begroting BZK (31 700, nr. 23) Brief is verstuurd (TK 2008–2009 29 628, nr. 122)
     
Motie van Voordewind over verzoek de regering: Indien de pilot van de VWA na de zomer niet tot scherpe maatregelen heeft geleid om illegale keten te sluiten, te bevorderen dat de VWA en de gemeenten in de praktijk onmogelijk maken dat drankketen alcohol zonder vergunning tegen betaling verstrekken. Inzichtelijk hoeveel niet-commerciële drankketen er in de pilotgemeenten zijn. – Bevorderen dat gemeentenmet betrokkenen tot afspraken komen om overmatig alcoholgebruik onder de wettelijk toegestane leeftijd tegen te gaan – (brand)veiligheid op orde, met gebruik van de gedragscode voor huisregels rond veilig alcoholgebruik in buurt- en huiskamerketen (motie Joldersma cs., 27 565, nr. 37), en de Kamer hiervan op de hoogte te stellen. 22-5-2008 Het alcoholbeleid (27 565, nr. 73) Brief is verstuurd (TK 2008–2009 27 565, nr. 82)

In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
De minister treedt in overleg met de VNG om te bezien of er een handreiking richting gemeenten over het gebruik van de mosquito kan worden opgesteld. 28-01-2009 Toepassing van de Mosquito De VNG heeft een handreiking in voorbereiding.
     
De Kamer informeren over de uitkomsten van de pilots Cell broadcasting 15–03–06 Voortgangsrapportage implementatie veiligheidsregio (29 517), uitvoering kabinetsstandpunt ACIR-december 2005 en bestuurlijke verantwoordelijkheid reguliere rampenbestrijdingSchiphol. De TK is per brief geïnformeerd over de aanbesteding. (TK 2007–2008 29 668 nr. 24).
     
Het nieuwe Nationaal handboek Crisisbesluitvorming aan de Kamer zenden. 15–03–06 Voortgangsrapportage implementatie veiligheidsregio(29 517, nr. 8), uitvoering kabinetsstandpunt ACIR-december 2005 en bestuurlijke verantwoordelijkheid reguliere rampenbestrijding Schiphol (29 668, nr.8) De tekst van het Nationaal handboek wordt aangepast naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp politiek-bestuurlijke aansturing bij rampenbestrijding en crisisbeheersing op nationaal niveau in de Ministerraad van 3 juli 2009. Daarna wordt deze de Tweede Kamer toegezonden.
     
In reactie op de vraag van Van der Staaij zal de minister van BZK nagaan of het klopt dat vanwege hoge kosten gestopt is met de zogenoemde sms-bombardementen in geval van gestolen mobieltjes. 04–10–06 Veiligheidsprogramma (28 684, nr. 97) Met providers is een principe-akkoord gesloten over de vergoeding van de door grote providers geleverde diensten. Dit akkoord wordt nu uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt na het zomerreces van 2009 getekend. Onderdeel van de afspraken is een nieuwe wijze van samenwerking. Het thema SMS-bombardement zal in deze nieuwe samenwerking worden geagendeerd.
     
Het gelieerdenbeleid wordt opnieuw geijkt; de Kamer zal op de hoogte worden gesteld van de resultaten hiervan. 31–01–07 Uitvoering kabinetstandpunt ACIR (26 956), eindrapportage commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten (29 668) Een concept herijkt gelieerdenbeleid is voorgelegd aan de voormalige Raad MIV. Door hen is een positief advies afgegeven. Het nieuwe gelieerdenbeleid wordt in het najaar van 2009 de Tweede Kamer toegezonden.
     
De minister van BZK heeft tijdens het AO aangegeven dat de inzet van de politie voor vredesmissies in 2006 is geëvalueerd door Clingendael. Op basis van de bevindingen zal het beleid worden geïntensiveerd: meer politie zal worden uitgezonden, ook in executieve functies en ook in minder veilige landen. Zoveel mogelijk zal de inzet gekoppeld worden aan de operationele belangen van de politie. Er zal meer samenwerking worden gezocht met Defensie en met name de KMAR. De minister zegt toe de Tweede Kamer door middel van een brief hierover te zullen informeren. 21–05–08 Nederlandse deelname aan de EVDB-missie in Kosovo De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk na ondertekening van de convenanten met het KLPD en de Kmar geïnformeerd.
     
Een brief waarin de kosten van cameratoezicht in beeld worden gebracht. De minister heeft gezegd dat het zal gaan over het deel dat het rijk betaalt. 11–06–08 jaarverslagen BZK Deze toezegging is een onderdeel van de enquête «driemeting». Het resultaat wordt najaar 2009 aan de Tweede Kamer verzonden.
     
Bezien project Utrecht (stages) en mogelijke uitrol project Utrecht naar andere gemeenten (samen met Justitie). Bespreken met gemeenten. 20–05–08 Het actieplan Overlast en Verloedering (28 684, nr. 130) Op basis van een verkenning bij korpsen in juni 2009 zal voor het eind van het jaar 2009 met gemeenten de uitrol van dit project worden bezien.
     
Bezien veelplegeraanpak voor overlastgevers (onder andere stapelen overtredingen) (samen met Justitie) en Tweede Kamer daarover informeren. 20–05–08 Het actieplan Overlast en Verloedering (28 684, nr. 130) De beschrijving van de aanpak is afgerond. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de voortgangsrapportage VbbV najaar 2009.
     
Rapporteren over de uitkomsten van overleg met de veiligheidspartners over de prioriteiten binnen het ontwikkelen van een samenhangende informatiehuishouding voor het veiligheidsdomein. 26–11–07 Begrotingsbehandeling BZK H VII (31 200 VII) Het Veiligheidsberaad heeft in haar vergadering van 7 februari 2009 een viertal prioriteiten benoemd voor een samenhangende informatiehuishouding voor het veiligheidsdomein. Dit zijn de invoering van het netcentrisch werken, het versterken van het functioneren van de meldkamer, onderhoud en vernieuwing C2000 en de aansluiting van basisregistratiesvoor de veiligheidssector. In de begroting 2010 wordt hier op ingegaan en wordt dit aan de Tweede Kamer gemeld.
     
Een integrale beleidsvisie over de wijze waarop de informatiestromen in het kader van de veiligheid door organisaties als de politie, de inlichtingen en Veiligheidsdienst en het NCTb worden gedeeld. 26–11–07 Begrotingsbehandeling BZK H VII (31 200, nr. 30) Er is een concept-visie opgesteld. Er wordt gekeken naar integratie met de toezegging: «Rapporteren over de uitkomsten van overleg met de veiligheidspartners over de prioriteiten binnen het ontwikkelen van een samenhangende informatiehuishouding voor het veiligheidsdomein». De definitieve versie is in afrondende fase. De Tweede Kamer zal najaar 2009 hierover worden geïnformeerd.
     
Overzicht van de stand van zaken van BIBOB in de EU lidstaten en een overzicht van de andere maatregelen die op het gebied van Bestuurlijke aanpak in de EU bestaan. JBZ-Raad d.d. 7 en 8-7-2008 (23 490, nr. 509) De conceptversie van het overzichtsdocument is gereed. In de vergadering van raadswerkgroep Multidisciplinaire Groep ter bestrijding van de Georganiseerde Misdaad (MDG) op 25/09/09 wordt de definitieve versie van het overzichtsdocument besproken.
     
De minister neemt drie TNO-aanbevelingen over de munitie over. Vier andere zal zij nader bezien in overleg met de politieorganisatie. De Kamer wordt in de tweede helft van 2008 geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg. 15–04–08 Politie (29 628, nr. 1) Brief is verzonden naar Tweede Kamer (TK 2008–2009, 29 628 nr. 117 zie bijlage)
     
Er komt een onderzoek naar de betrokkenheid van de politie en het gebruik van wapens en munitie door de politie bij het doden of verdoven van dieren. De opleiding en de betrokkenheid van dierenartsen en jagers worden daarin meegenomen. Hier wordt zo snel mogelijk op teruggekomen. Het KLPD-rapport uit 1999 wordt openbaar gemaakt. 15–04–08 Politie (29 628, nr. 1) De (uitwerking van) de voorgenomen beleidslijn wordt afgestemd met het politieveld en het Ministerie van LNV. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2009 geïnformeerd. Hierbij zal ook het betreffende rapport worden meegezonden.
     
Inventariseren lokale projecten op het terrein van veiligheid en (de effectieve factoren daarvan beschrijven). 31–01–08 Project Veiligheid begint bij voorkomen Het ministerie van BZK realiseert eind 2009 in samenwerking met het ministerie van Justitie en de VNG, de webportal «Jeugd en Veiligheid». Via deze webportal wordt het landelijk beleid op het terrein van jeugd en veiligheid (aanpak jeugdgroepen, alcohol&drugs, veilige school, veilig uitgaan, jeugdcriminaliteit etc.) ontsloten t.b.v. de lokale overheid. Tevens bevat de webportal een overzicht van beleid en projecten die op lokaal niveau reeds als effectief kunnen worden beschouwd.
     
Indiening wetsvoorstel Kaderwet prostitutie bij de TK eind 2008 31–01–08 Project Veiligheid begint bij voorkomen Het wetsvoorstel is voorgelegd aan de Raad van State. Naar verwachting wordt het najaar 2009 bij de Tweede Kamer ingediend.
     
In 2008 worden alle 16 incidentcategorieën, genoemd in de Strategie Nationale Veiligheid, uitgewerkt. 31–10–07 Strategie Nationale veiligheid (30 821, nr. 3) In 2008 is een beperkt aantal categorieën uitgewerkt. De Tweede Kamer is hierover in het voorjaar van 2009 per brief geïnformeerd TK 2008–2009 30 821, nr. 8). Vanaf 2009 worden de overige categorieën uitgewerkt (onder meer ICT-scenario’s) en wordt een verdere verbinding gelegd met het onderwerp terrorismebestrijding.
     
Noodhulpvoertuigen politie uitrusten met defibrillatoren. Dekking binnen hetzelfde begrotingsartikel. 23–01–07 Begroting BZK H VII Naar verwachting zullen de voertuigen in de loop van september 2009 zijn uitgerust met een defibrillator.
     
In kennis stellen van de Tweede Kamer over het besluit om al dan niet met het project SIS-II verder te gaan, en van de consequenties daarvan (na de besluitvorming van de JBZ-raad op 4 en 5 juni 2009) 14-01-2009 JBZ-Raad De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2009 per brief geïnformeerd.
     
Beroepscode politie bekijken of deze niet belemmerend is voor het doen van anonieme aangifte. 17-03-2009 Anonimiteit in het strafproces Beroepscode is niet belemmerend. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2009 per brief geïnformeerd over anonimiteit in het strafproces.
     
Kwaliteit van de getuigenbeschermingsprogramma’s bespreken met de bestuurlijk verantwoordelijken. Uitkomst opnemen in brief van minister van Justitie over o.a. toezeggingen m.b.t. gebruik videoconferencing en gefaseerde behandeling van getuigen in strafproces. 17-03-2009 Anonimiteit in het strafproces Toezegging is in uitvoering en wordt opgepakt in samenwerking met landelijk parket.
     
Aan de jaarlijkse voortgangsrapportage wordt een financiële paragraaf toegevoegd met informatie over toegekende subsidies en decentralisatieuitkeringen. 18-03-2009 Actieplan Polarisatie en radicalisering 2009 De financiële paragraaf wordt toegevoegd aan de voortgangsrapportage van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering die in december 2009 naar de Tweede Kamer wordt verstuurd.
     
De heer Çörüz heeft de minister gevraagd de Kamer binnen twee weken een brief te sturen waarin uiteengezet wordt hoe zij op het voorliggende geval gaat anticiperen. De minister heeft aangegeven dat tegen een brief hoe verder omgegaan wordt met dit soort procedures geen bezwaar bestaat. Mevrouw Van Gent heeft een brief gevraagd over het personeelsbeleid Politie. De minister heeft aangegeven deze vraag te koppelen aan de vraag van de heer Çörüz. 10-03-2009 Mondeling vragenuur: het aannamebeleid van korpschefs in Nederland en de uitlatingen van de minister hierover Antwoord is in voorbereiding.
     
Mevrouw Verdonk heeft de minister gevraagd om in personeelsadvertenties vrouwen en allochtonen niet meer op een hoop te gooien. Vrouwen zijn geen minderheidsgroep. De minister heeft toegezegd bereid te zijn om te bekijken of dit op een andere manier kan worden geformuleerd. 10-03-2009 Mondeling vragenuur: het aannamebeleid van korpschefs in Nederland en de uitlatingen van de minister hierover De Tweede Kamer wordt voor 1 september 2009 hierover geïnformeerd.
     
De minister heeft aangegeven te willen bekijken wat er aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein van dierenrechtenextremisme plaatsvindt en met universiteiten te bekijken wat hierin gedaan zou kunnen worden 08-04-2009 Intensivering aanpak dierenrechtenextremisme De uitkomsten worden meegenomen in de voortgangsrapportage Polarisatie en radicalisering die eind 2009 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
     
De Tweede Kamer zal geïnformeerd worden over het overleg met VNG om te bezien hoe gemeentes omgaan met het toezicht op collecterende organisaties. 08-04-2009 Intensivering aanpak dierenrechtenextremisme De uitkomst van dit overleg wordt meegenomen in de brief die in het najaar van 2009 aan de Tweede Kamer wordt verzonden.
     
De uitkomsten van de dialoog met de dierenrechtenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer te zullen sturen 08-04-2009 Intensivering aanpak dierenrechtenextremisme De uitkomst van dit overleg wordt meegenomen in de brief die in het najaar van 2009 aan de Tweede Kamer wordt verzonden.
     
De voortgang van de aanpak van dierenrechtenextremisme wordt gerapporteerd aan de Tweede Kamer en daarbij wordt ook inzicht gegeven met betrekking tot de inzet van de ME bij demonstraties 08-04-2009 Intensivering aanpak dierenrechtenextremisme De voortgang wordt meegenomen in de voortgangsrapportage Polarisatie en Radicalisering die eind 2009 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
     
In brief (BZK-kenmerk: 2009–289790) wordt melding gedaan van de volgende toezegging:het verzoek van de Tweede Kamer om een brief met daarin de effecten en afspraken over kerntaken vs. oneigenlijke taken in de korpsen en een kabinetsreactie hierop.Brief met stand van zaken is gestuurd (TK2008–2009 29 628, nr. 133). Na het zomerreces van 2009 wordt de Tweede Kamer per brief aanvullend geïnformeerd.De minister is bereid verder na te denken over het stelselmatig inwinnen van informatie door de RID en over een wettelijke basis hiervoor en zegt toe de Kamer hierover voor de zomer per brief te informeren. 16–04–08 CTIVD-rapport nr. 16 inzake onderzoek naar de samenwerking tussen de AIVD en de RID respectievelijk de Kmar (29 924, nr. 30) De Tweede Kamer wordt na het zomerreces van 2009 geïnformeerd.
     
Brief aan de Tweede Kamer over wat operationele sterkte inhoudt en de nulmeting daarvan 24-06-2009 AO politie De Tweede Kamer wordt na het zomerreces van 2009 per brief geïnformeerd.
     
Brief aan de Tweede kamer met laatste voortgangsrapportage terugdringen externe inhuur bij vtsPN 24-06-2009 AO politie Het Algemeen Beraad van de vtsPN bespreekt de voortgangsrapportage met daarin de laatste stand van zaken in haar vergadering van eind augustus 2009. Direct daarna zal de Tweede Kamer per brief worden geïnformeerd.
     
Brief over positie politieacademie 24-06-2009 AO politie De Tweede Kamer wordt na het zomerreces van 2009 per brief geïnformeerd.
     
De minister zoekt uit of de kwetsbaarheden van Zeeland (commissie Staal) ook bij andere korpsen spelen (onderdeel van een ander rapportage, geen gescheiden brief) 24-06-2009 AO politie De VtsPN-NPI start het onderzoek in september 2009, eind oktober 2009 volgen naar verwachting de bevindingen.
     
De minister informeert bij het KBB naar de stand van zaken implementatie BVH en stuurt hierover een brief 24-06-2009 AO politie De minister van BZK heeft het onderwerp BVH met het dagelijks bestuur van het KBB op juli 2009 besproken. De Tweede Kamer wordt na het zomerreces van 2009 per brief geïnformeerd.
     
De minister stuurt een brief met stand van zaken beloningsonderzoek 24-06-2009 AO politie De Tweede Kamer wordt na het zomerreces van 2009 per brief geïnformeerd over de stand van zaken. Het beloningsonderzoek vindt momenteel plaats.
     
Over de voortgang op het onderwerp zelfredzaamheid zal in de volgende voortgangsbrief Nationale Veiligheid wordt gerapporteerd 25-06-2009 Rampenbestrijding en crisisbeheersing Eind 2009 wordt de Tweede Kamer doormiddel van de voortgangsbrief Nationale Veiligheid hierover geïnformeerd.
     
Minister zegt een beleidsreactie toe op de punten uit het IOOV-onderzoek en het OVV-onderzoek naar Poldercrash voor zover deze binnen de directe en afgeleide verantwoordelijkheidssfeer van de minister liggen. Dit najaar zal deze beleidsreactie aan de Kamer worden verzonden. In het AO wordt toegezegd dat de toekomstige beleidsreactie in ieder geval in gaat op: – Het door IOOV geconstateerde knelpunt in het gebruik van C2000door de hulpverleners tijdens de Poldercrash; – De door Kamerleden gesuggereerde onduidelijke relatie tussen de OVV en de IOOV. 25-06-2009 Rampenbestrijding en crisisbeheersing Beleidsreactie wordt in het najaar 2009 richting de Tweede Kamer gestuurd.
     
De Kamer zal worden geïnformeerd over mogelijke alternatieven voor het Nationaal Noodnet met zo mogelijk een relatie tot een algemeen fall back-functie – Aanpak en stand van zaken mbt een strategie voor nationale veiligheid (30 821) – Brief minister van 6 november 2006 over voortgang bescherming vitale infrastructuur (26 643, nr. 83) – Brief minister van 20 november 2006 met pilot Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (26 643, nr. 85) De geselecteerde aanbieders hebben het beschrijvend document nationale communicatievoorziening (NCV) ontvangen. Offertes dienen uiterlijk 5 maart 2009 ingediend te worden. Het aanbestedingprocedure loopt. De Tweede Kamer zal in het najaar van 2009 worden geïnformeerd.
     
Mw. Spies vroeg naar het Vermiste Personen Systeem. Een aantaI functionaliteiten van het systeem kunnen worden verbeterd. Begrotingsbehandeling BZK HVII – 23/01: eerste termijn Kamer 15.15 – 18.00 uur- 24/01: antwoord regering plus tweede termijn: 10.15 – 14.00 uur De toezegging is nog in behandeling

Afgedane toezeggingen

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
Onderzocht wordt of de bonnen quota die op rijksniveau zijn afgeschaft doorgezet worden door de Korpsen. 20-11-2008 Begrotingsbehandeling 31 700 VII Brief is gestuurd (TK 2008–2009 29 628, nr. 133)
     
Eind 2007 zal de minister van BZK voorstellen voor optimalisering van de aansturing en regie crisisbeheersing indienen bij het kabinet. 31–10–07 Strategie Nationale veiligheid (30 821, nr. 3) Het beleidsvoorstel is in de Ministerraad van 3 juli 2009 besproken.
     
Bezien of APV-blowverbod in de toolkit onveiligheidsgevoelens kan worden meegenomen. 20–05–08 Het actieplan Overlast en Verloedering (28 684, nr. 130) Brief is verstuurd. (TK 2008–2009 30 101, nr. 23).
     
Toezegging na te gaan of er technische mogelijkheden zijn om mobiele telefoonnummers van personen jonger dan 12 jaar uit te sluiten van een SMS-bom 23-02-2009 AO Brief is gestuurd. (TK 2008–2009 29 628, nr. 133)
     
Onderzocht wordt of de bonnen quota die op rijksniveau zijn afgeschaft doorgezet worden door de Korpsen Van Raak (SP) 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden (29 362, nr. 142) Brief is gestuurd. (TK 2008–2009 29 628, nr. 133)
     
De voortgangsrapportage actieplan Polarisatie en radicalisering wordt in december 2008 naar de Tweede Kamer gestuurd. 06-11-2008 Voortgangsbrief Nationale Veiligheid (30 821, nr. 6) Brief is gestuurd. (TK 2008–2009 29 754, nr. 141)
     
Toezenden van de visienota Politie in ontwikkeling (van de raad van hoofdcommissarissen) aan de Tweede Kamer 10-11-2008 Begrotingsonderdeel Politie Brief is gestuurd. (TK 2008–2009 29 628, nr. 112)
     
Binnenkort versturen overzicht homofoob geweld naar Tweede Kamer over eerste helft van 2008. 10-11-2008 Begrotingsonderdeel Politie Brief is gestuurd. (TK 2008–2009 28 684, nr. 186)
     
De heer Pechtold heeft de minister gevraagd om informatie gevraagd over het verloop van de benoemingsprocedure t.a.v. de korpschef Zuid-Holland Zuid. De minister heeft een vertrouwelijke brief toegezegd. 10-03-2009 Mondeling vragenuur: het aannamebeleid van korpschefs in Nederland en de uitlatingen van de minister hierover Brief is gestuurd. (TK 2008–2009 29 628, nr. 118)
     
Mevrouw Kuiken heeft gevraagd wanneer het Inspectierapport Diversiteit Politie te verwachten is. De minister heeft toegezegd dat dit snel kan. 10-03-2009 Mondeling vragenuur: het aannamebeleid van korpschefs in Nederland en de uitlatingen van de minister hierover Brief is gestuurd. (TK 2008–2009 29 628, nr. 121)
     
Voor het algemeen overleg van 8 april 2009 een plan (inclusief) de beoogde organisaties aanleveren over hoe de dialoog aan te gaan met de dierenrechtenactivisten 17-03-2009 Mondeling vragenuur – dierenrechtenextremisme (29 754, nr. 143) Brief is gestuurd. (TK 2008–2009 29 754, nr. 148)
     
In Samenwerking met Justitie uitzoeken of in het beoordelingsproces van een wapenvergunning radicalisering wordt meegenomen. 19-03-2009 Actieplan Polarisatie en radicalisering 2009 (29 754, nr. 141) Brief is gestuurd. (TK 2008–2009 29 754, nr. 163)
     
Samen met het ministerie van Justitie bekijken welke activiteiten ten aanzien van verbetering anonieme aangifte naar voren gehaald kunnen worden. Niet wachten op afronding pilots eind 2010. 17-03-2009 Anonimiteit in het strafproces Dit wordt besproken in de implementatiewerkgroep waaraan Justitie, Politie, OM en BZK deelnemen.
     
Aan de politie vragen om in het project Hate Crimes ook de mogelijkheden met betrekking tot anonieme aangifte te communiceren 17-03-2009 Anonimiteit in het strafproces Het LECD (initiator project Hate Crimes) is akkoord met het opnemen van informatie over anonieme aangifte op website hatecrimes.nl. Dit wordt nu samen met de VtsPN-NPI verder uitgevoerd.
     
De politie rapporteert in september over het aantal keren dat sprake is geweest van geweld tegen homo’s. Die informatie wordt ook aan de Kamer gezonden. 15–04–08 Politie(29 628, nr.1) Brief is gestuurd (TK 2008–2009 28 684, nr. 186)
     
Jaarlijks aparte rapportage over voortgang uitvoering actieplan versturen 20–05–08 Het actieplan Overlast en Verloedering (28 684, nr. 130) De Tweede Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd over de uitvoering van het actieplan.
     
De stand van zaken van C2000 zal in de toekomst worden meegenomen in de informatievoorziening over ACIR. 31–01–07 Uitvoering kabinetstandpunt ACIR (26 956), eindrapportage commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten (29 668) De taken van ACIR zijn overgenomen door de Raad Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid. In het kader van de BZK-begroting wordt jaarlijks over C2000gerapporteerd.
     
De Kamer zal apart worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de uitbetalingen van schadevergoedingen rond de vuurwerkramp in Enschede. 31–01–07 Uitvoering kabinetstandpunt ACIR (26 956), eindrapportage commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten (29 668) Brief is gestuurd (TK 2008–2009 27 157, nr. 65).
     
De voortgang van de acties die voortvloeien uit het kabinetsstandpunt over het rapport van de CTRC zullen worden gerapporteerd in de reguliere voortgangsrapportage crisisbeheersing. 31–01–07 Uitvoering kabinetstandpunt ACIR (26 956), eindrapportage commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten (29 668) Brief is gestuurd (TK 2007–2008, 29 668, nr. 23).
     
De minister zal een technische briefing organiseren m.b.t. ACIR en CRTC. 31–01–07 Uitvoering kabinetstandpunt ACIR (26 956), eindrapportage commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten (29 668) Technische briefing heeft in februari 2007 plaatsgevonden
     
De minister heeft toegezegd contact op te nemen met de minister van VWS over meer openheid over dierproeven. 08-04-2009 Intensivering aanpak dierenrechtenextremisme De minister van BZK heeft op 26 mei 2009 een Amicebrief geschreven aan de minister van VWS.
     
De ministers van BZK en WWI betrekken de uitkomsten van het onderzoek van het NIFV over zelfredzaamheid bij de in het kader van het Actieprogramma Brandveiligheid te ontwikkelen visie op de brandveiligheid. 22–01–08 Gebruiksbesluit: reductie administratieve lasten Brief is gestuurd (TK 2008–2009 26 956, nr. 66)
     
De minister is bereid verder na te denken over het stelselmatig inwinnen van informatie door de RID en over een wettelijke basis hiervoor en zegt toe de Kamer hierover voor de zomer per brief te informeren. 16–04–08 CTIVD-rapport nr. 16 inzake onderzoek naar de samenwerking tussen de AIVD en de RID respectievelijk de KMar. Brief is gestuurd (TK 2008–2009 29 924, nr. 30)
     
Minister heeft toegezegd dat de voortgangsrapportage van Bescherming Vitale Infrastructuur in plaats van december in november 2008 naar de Kamer gestuurd wordt. 03–04–08 Voortgangsbrief Bescherming Vitale Infrastructuur, ICT en Veiligheid en calamiteitenfunctie regionale omroep (29 668, nr. 18) Brief is gestuurd (TK 2008–2009 29 668, nr.26)
     
De minister heeft toegezegd een internationale verkenning te verrichten naar een meldplicht hackpogingen voor de vitale infrastructuur. 03–04–08 Voortgangsbrief Bescherming Vitale Infrastructuur, ICT en Veiligheid en calamiteitenfunctie regionale omroep (29 668, nr. 18) Brief is gestuurd (TK 2008–2009 29 668, nr. 22).
     
Tweede Kamer informeren over de resultaten van de uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet BIBOB 31–01–08 Project Veiligheid begint bij voorkomen Brief is gestuurd (TK 2008–2009 31 109, nr. 4)
     
De monitor en de indicatoren worden samengesteld door tien specialisten op dit gebied. Als het werk in november zal zijn voltooid, zal de Kamer daarover worden geïnformeerd. 11–10–08 Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007–2011 (29 754, nr. 119) Brief is gestuurd (TK 2008–2009 29 754, nr. 141)
     
In overleg met burgemeesters en politie zal worden bezien of er behoefte is aan een landelijk meldpunt radicalisering en polarisatie. 11–10–07 Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007–2011 (29 754, nr. 119) Het Kennis- en Adviescentrum is operationeel sinds november 2008.
     
Visie op openbare orde bevoegdheden burgemeesters 29–11–07 Begrotingsbehandeling hoofdstuk IIA, Staten-Generaal Brief is gestuurd (TK 2008–2009 28 684, nr. 212)
     
De minister meldt of het mogelijk is om het instrument van de bestuurlijke boete in te zetten bij veroorzakers van overlast (met vuurwerk). 29–01–08 Vuurwerk Brief is gestuurd (TK 2008–2009 31 700 VV, nr. 47)
     
De minister van BZK heeft toegezegd het eindrapport van het onderzoek naar de meldplicht voor vitale bedrijven in geval van hackpogingen naar de Tweede Kamer te sturen zodra dat beschikbaar is. De verwachting is dat het rapport begin 2009 door min BZK en staatssecretaris van EZ aan de voorzitter van de vaste commissie voor BZK zal worden aangeboden. 06-11-2008 Meldplicht vitale bedrijven in geval van Hackpogingen en eindrapportage beleidsplan Crisisbeheersing Brief is gestuurd (door het ministerie van EZ) (TK 2008–2009 30 821, nr. 8)
     
In 2008 zal het thema digitale verlamming worden opgepakt in het kader van de uitvoering van de strategie Nationale Veiligheid. 31–10–07 Strategie Nationale veiligheid (30 821, nr. 3) Brief is gestuurd. (TK 2008–2009 30 821, nr. 8)
     
In samenwerking met het Ministerie van WWI lezen van FORUM-publicatie «Islam binnen de dijken» inclusief korte reactie 18-03-2009 Actieplan Polarisatie en radicalisering 2009 Brief is gestuurd (TK 2008–2009 29 754, nr. 163)
     
De evaluatie van de stroomuitval in de Bommelerwaard zal aan de Tweede Kamer worden gezonden. 06-11-2008 Meldplicht vitale bedrijven in geval van Hackpogingen en eindrapportage beleidsplan Crisisbeheersing Brief is gestuurd (TK 2008–2009 30 821, nr.9)
     
De Tweede Kamer wordt door middel van één voortgangsrapportage op de hoogte gehouden van de uitvoering van de strategie nationale veiligheid, het programma bescherming vitale infrastructuur en de openstaande actiepunten van het beleidsplan crisisbeheersing. 06-11-2008 Voortgangsbrief Nationale Veiligheid Brief is gestuurd (TK 2008–2009 30 821, nr. 8)
     
De waarschijnlijkheid van de incidentscenario’s op het thema polarisatie en radicalisering zal nog eens worden bezien. 06-11-2008 Voortgangsbrief Nationale Veiligheid Brief is gestuurd (TK 2008–2009 30 821, nr. 8)
     
De minister stuurt vóór de zomer een brief over uitvoering motie Anker inzake onderzoek naar beschikbaarheid van agenten in de landelijke gebieden 24-06-2009 (samenwerkingsafspraken) politie Brief is gestuurd (TK 2008–2009 29 628, nr. 133).
     
De minister geeft aan de Tweede Kamer door welke/hoeveel aanhoudingen van relschoppers en vernielers er zijn geweest tijdens en na de afgelopen jaarwisseling ten aanzien van branden. 29–01–08 Vuurwerk Brief is gestuurd (TK 2008–2009 31 700 VII, nr. 47)
     
De minister geeft aan de Tweede Kamer door wat de mogelijkheden zijn voor aanhoudingen in groepsverband of als deelnemer aan een vernielende groep (i.o.m. het OM via Justitie). 29–01–08 Vuurwerk Brief is gestuurd (TK 2008–2009 31 700 VII, nr. 47)
     
Minister gaat na waar de signalen vandaan komen dat HBO-zijinstromers niet aan de slag komen bij de Politie 23-10-2008 Begrotingsbehandeling (31 700IV) Brief is gestuurd (TK 2008–2009 29 628 nr. 120)
     
Tweede Kamer inzicht geven over aantal niet ingevulde formatieplekken bij de basispolitiezorg 23-10-2008 Begrotingsbehandeling (31 700 IV) Brief is gestuurd (TK 2008–2009 29 628, nr. 122).
     
Bezien of APV-blowverbod in de toolkit onveiligheidsgevoelens kan worden meegenomen. 20–05–08 Het actieplan Overlast en Verloedering (28 684, nr. 130) Brief is gestuurd (TK 2008–2009 30 101, nr. 23).
     
Het voorstel dat de Korpschefs 2x per maand «de straat op» gaan wordt aan de orde gesteld in het Korpsbeheerdersberaad 11–06–09 Wetgevingsoverleg (31 924 VII, nr. 1) de minister heeft dit onderwerp tijdens haar overleg met het dagelijks bestuur van het korpsbeheerders beraad op 9 juli 2009 aan de orde gebracht.

Bestuur en democratie

In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
Motie van Schinkelshoek over verzoek de regering in de ambtsinstructie van de commissarissen van de Koningin op te nemen dat de beëdiging van de burgemeester door de commissaris van de Koningin plaatsvindt in een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad. 26–11–07 Begrotingsbehandeling BZK H VII (31 200 VII, nr. 32) De minister heeft naar aanleiding van de motie met de commissarissen van de Koningin afgesproken om indien mogelijk al dienovereenkomstig te handelen. De beëdiging van burgemeesters door de CdK is geregeld in artikel 66 van de Gemeentewet. In de Staat van de dualisering datum 11 december 2008 is aangekondigd dat de minister komend jaar met voorstellen inzake de positie van de burgemeester zal komen; dit punt zal daarbij worden betrokken. Pas na wijziging van de Gemeentewet kan de Ambtsinstructie worden gewijzigd (zie artikel 126 van de Grondwet). Door dit uiteindelijk op te nemen in de Ambtsinstructie wordt het een taak die de CdK als rijksorgaan verricht; thans neemt hij burgemeesters de eed af in zijn hoedanigheid van provinciaal orgaan.
     
Motie van Pierre (PvdA) Heijnen samen met betrokken gemeenten de gevolgen van een krimpende bevolking onderzoeken en zo nodig met voorstellen komen om deze problematiek te helpen oplossen. 10-11-2008 Wetgevingsoverleg Binnenlands Bestuur (31 700 B, nr. 6) Deze wordt momenteel opgesteld en afgestemd en zal in oktober 2009 aan de Kamer gestuurd worden.
     
Motie van H.C.P. (PvdA) Noten over het bevorderen van wetgeving die de voorkeursdrempel verhoogt tot 100%. 03-02-2009 Mogelijkheden tot herziening van de voorkeursdrempel bij de verkiezingen voor de EK en over de mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het aangaan van lijstverbindingen is geregeld voor de EK-verkiezingen (31 200, nr. IIA) Motie wordt uitwerking aan gegeven. Een tijdsplanning wanneer de Kamer wordt geïnformeerd is nog niet te geven.
     
Motie van H.C.P. (PvdA) Noten over het bevorderen van wetgeving waardoor lijstverbindingen niet na de verkiezingen van de Provinciale Staten kunnen worden aangegaan. 03-02-2009 Mogelijkheden tot herziening van de voorkeursdrempel bij de verkiezingen voor de EK en over de mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het aangaan van lijstverbindingen is geregeld voor de EK-verkiezingen (31 200, nr. IIA) Motie wordt uitwerking aan gegeven. Een tijdsplanning wanneer de Kamer wordt geïnformeerd is nog niet te geven.
     
Motie van H.C.P. (PvdA) Noten over het bevorderen van wetgeving waardoor verkiezingen van de Eerste Kamer in alle Provinciale Staten op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. 03-02-2009 Mogelijkheden tot herziening van de voorkeursdrempel bij de verkiezingen voor de EK en over de mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het aangaan van lijstverbindingen is geregeld voor de EK-verkiezingen (31 200, nr. IIA) Motie wordt uitwerking aan gegeven. Een tijdsplanning wanneer de Kamer wordt geïnformeerd is nog niet te geven.
     
Motie van Schinkelshoek over: 1. toe werken naar experimenteerregio’s in en om Limburg, met name voor grensarbeid, gezondheidszorg, openbaar vervoer, innovatie, onderwijs, politie/justitie en hulpdiensten; 2. over de voortgang van te rapporteren, om te beginnen halverwege 2009; 3. te bezien welke onderdelen toepasbaar en uitvoerbaar zijn in andere regio’s langs de grenzen. 04-02-2009 Grensoverschrijdende samenwerking (31 700-VII, nr. 62) Overleg met provincie Limburg over de opzet is nog gaande.
     
Motie van Emile (SP) Roemer, gewijzigde motie, het verzoek aan de regering om zich maximaal in te spannen gratis parkeren voor gehandicapten in gemeentelijke parkeergarages mogelijk te maken. 27-05-2009 Wetsvoorstel 30 879 initiatief-Van Dijken Behandeld tijdens voortgezette behandeling 03-06-2009. Wordt meegenomen in het eerstvolgende overleg met VNG over parkeerbeleid. Datum nog niet bekend.
     
Motie van Anker verzoekt de regering in gesprek te treden met de VNG om te benadrukken dat dit wetsvoorstel geen eindhalte, maar een tussenstop is en verzoekt de regering tevens om in dit gesprek gezamenlijk te bezien welke stappen overheden kunnen nemen om verbeteringen aan te brengen in hun parkeerbeleid ten behoeve van gehandicapten. 27-05-2009 Wetsvoorstel 30 879 initiatief – Van Dijken (30 879, nr. 13) Besproken tijdens voortgezette behandeling 03-06-2009. Dit wordt meegenomen in het eerstvolgende overleg met VNG. Datum is nog niet bekend.
     
Motie van Anker verzoekt de regering om drie jaar na invoering van dit wetsvoorstel een evaluatie te houden en op dat moment bovendien te beoordelen of er nieuwe ontwikkelingen zijn die de problematiek van het gehandicaptenparkeerbeleid op een betere manier oplossen. 27-05-2009 Wetsvoorstel 30 879 initiatief – Van Dijken Besproken tijdens voortgezette behandeling 03-06-2009. Te zien in combinatie met amendement Heijnen, horizonbepaling 5 jaar.
     
Motie Anker verzoekt de regering de VNG te vragen een model te ontwikkelen dat een reële kostenopbouw en -vergelijking tussen verschillende gemeentenmogelijk maakt en daarover de Kamer te informeren 04-09-2008 Wijziging Wet op de lijkbezorging (30 696) De wijziging van de Wet op de lijkbezorging is onlangs door de Eerste Kamer aanvaard. De uitvoering zal nu ter hand worden genomen. De motie zal worden geagendeerd voor een volgend overleg met de VNG. Overigens werkt de VNG reeds uit eigen beweging aan een stappenplan voor een goede kostenonderbouwing bij leges en biedt zij de gemeentenondersteuning op dit punt.
     
Motie van Schinkelshoek met verzoek om in de memorie van toelichting bij elk wetsvoorstel voor goedkeuring van een verdrag tot wijziging van de verdragen waarop de Europese Unie is gegrondvest, uitdrukkelijk en gemotiveerd in te gaan op de vraag of artikel 91, lid 3, van de Grondwet van toepassing is. 17-06-2009 Initiatief-Van der Staaij/Grondwetswijziging (30 874, nr. 11). Motie wordt uitvoering aan gegeven en ligt in het verlengde van motie Kalma.

Afgedane moties

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
De motie-Kalma/Schinkelshoek vraagt de uitwerking van een Charter voor Burgerparticipatie 10-09-2008 Kabinetsstandpunt advies Burgerforum Kiesstelsel (30 184, nr. 22) Afgedaan TK 30 184, nr. 27
     
Motie Schinkelshoek: verzoekt de regering bij de uitwerking van de Paris Principles, bij wijze van alternatief, uitdrukkelijk te onderzoeken of de benoemde taken – advisering, toezicht, internationale samenwerking, onderzoek, onderwijs, voorlichting en training – ondergebracht kunnen worden bij bestaande instellingen en organisaties 18-12-2008 Nationaal Instituut Rechten van de Mens (NIRM) (31 700-VII, nr. 52) Afgedaan TK 31 700nr. 60
     
Motie van Van de Pater over de positie van klokkenluiders die te goeder trouw melding maken van een misstand moet beter geregeld worden in het arbeidsrecht. Verzoek aan de regering voorstellen te doen om de positie van klokkenluiders in het arbeidsrecht te versterken 28–05–08 Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector (28 844, nr. 19). Afgedaan TK 28 844, nr. 32.
     
Motie van Pierre (PvdA) Heijnen Het is wenselijk te komen tot één herkenbaar onafhankelijk meldpunt klokkenluiders voor zowel publieke als private sector; verzoekt het kabinet behalve concreet actieplan voor publieke sector ook concreet actieplan private sector op te stellen, beide zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en kamer voor eind 2008 te informeren 28-05-2008 de brief van minBZK over:- uitvoering van de motie Van Raak over een klokkenluidersfonds.- verzoek om aanbieding van de evaluatie van de klokkenluidersregelingen. – inzake evaluatie naar de werking en ervaringen met de klokkenluidersregelingen en over de planning van het proces – het rapport betreffende inventarisatie integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie2008 en het rapport met de evaluatie klokkenluidersregeringen publieke sector. (28 844, nr. 17) Afgedaan TK 28 844, nr. 32
     
Motie van Pierre (PvdA) Heijnen Verzoekt de regering aanvullende maatregelen te nemen om meer allochtonen in dienst te nemen en te houden teneinde de kabinetsdoelstelling wel te halen en over deze maatregelen de Kamer te informeren 20-11-2008 Begrotingsbehandeling 31 700VII (31 700 VII, nr. 29) Afgedaan TK 31 701, nr. 20
     
De Pater-van der Meer over het ontwikkelen van een algemeen op functiezwaarte gebaseerd honoreringsbeleid voor bestuurders in de semipublieke sector. 18-12-2008 Topinkomens 30 111, nr. 39 Afgedaan TK 28 479, nr. 44
     
De Pater-van der Meer c.s. over het vormgeven van het voorgestelde regime uit motie nr 39 voor de zorgsector. 18-12-2008 Topinkomens 30 111, nr. 40 Afgedaan TK 28 479, nr. 44
     
Anker c.s. over het onder het beloningsregime van het salarismaximum van 130% van het ministersalaris brengen van GVB, RET en HTM. 18-12-2008 Topinkomens 30 111, nr. 43 Afgedaan TK 28 479, nr. 44
     
Anker c.s. over een normenkader voor interimmanagers in de (semi)publieke sector 18-12-2008 Topinkomens 30 111, nr. 44 Afgedaan TK 28 479, nr. 44
     
Kalma c.s. over een wettelijke binding van woningcorporaties aan het salarismaximum zoals voorgesteld door de commissie Dijkstal. 18-12-2008 Topinkomens 30 111, nr. 45 Afgedaan TK 28 479, nr. 44
     
Kalma c.s. over een inventarisatie van de salarissen die in de semipublieke sector (boven het normbedrag van 130% van het ministersalaris) aan niet-bestuurders worden uitbetaald. 18-12-2008 Topinkomens 30 111, nr. 47 Afgedaan TK 28 479, nr. 44
     
Motie van De Pater-van der Meer over het ontwikkelen van een algemeen op functiezwaarte gebaseerd honoreringsbeleid voor bestuurders in de semipublieke sector 18-12-2008 Topinkomens 30 111, nr. 39 Afgedaan TK 28 479, nr. 44
     
Motie van Ronald (SP) Raak over het bijvoegen van een begroting en verantwoording bij voorstellen voor burgerfora 10-09-2008 Kabinetsstandpunt advies Burgerforum Kiesstelsel (30 184, nr. 23) Afgedaan TK 30 184, nr. 27
     
Motie van Pierre (PVDA) Heijnen Motie vraagt om de kosten van het nieuwe paspoort (na de invoering van de vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocument) zoveel mogelijk te beperken, vast te stellen en de TK daarover te informeren voordat begonnen wordt met de uitgifte van het nieuwe paspoort. 15-01-2009 Wijziging van de Paspoortwet; herinrichting van de reisdocumentenadministratie (31 324) re- en dupliek (31 324 nr. 14) Afgedaan TK 31 324 nr. 22.
     
Motie van Alexander (D66) Pechtold Motie beoogt te voorkomen dat de invoering van «1 paspoort per persoon» leidt tot onevenwichtige lastenverzwaring. De regering wordt gevraagd niet alleen alleenstaanden en personen zonder kinderen de eventuele kostenstijging met de kosten te belasten. 15-01-2009 Wijziging van de Paspoortwet; herinrichting van de reisdocumentenadministratie (31 324) re- en dupliek (31 324, nr. 17) Afgedaan TK 31 324 nr. 22.
     
Motie van Raymond (CDA) Knops beoogt dat de invoering van «1 paspoort per persoon» niet leidt tot onevenredige lastenverzwaring voor gezinnen met kinderen. Verzocht wordt bij de invoering van «1 paspoort per persoon» maatregelen te treffen om de kostenstijging voor gezinnen met kinderen te beperken. 15-01-2009 Wijziging van de Paspoortwet; herinrichting van de reisdocumentenadministratie (31 324) re- en dupliek (31 324, nr. 13) Afgedaan TK 2008–2009, 31 324 nr. 22
     
Motie van Schinkelshoek, verzoekt de regering om: 1. de ontwikkeling van dat soort «proeftuinen» voor burgerparticipatie te stimuleren; 2. de Kamer bij de begroting van Binnenlandse Zaken voor 2009 te rapporteren over burgerschap, burgerinitiatieven en burgerparticipatie in de praktijk. Deze motie wordt in samenhang met Amendement-Anker meegenomen in uitwerking democratieprogramma (onderdeel burgerschap en burgerparticipatie). 26-11-2008 Begrotingsbehandeling BZK H VII (31 200 VII, nr. 31) Afgerond TK 30 184, nr. 28
     
Motie van Van der Burg, verzoekt de regering direct te starten met het uitvoeren van een nulmeting AL-interbestuurlijk om zo de uitgangssituatie van de omvang en aard van de interbestuurlijke lasten in kaart te brengen. Verzoekt voorts voor alle nieuwe of gewijzigde voorstellen van wet- en regelgeving vooraf de interbestuurlijke lasten kwantitatief in beeld te brengen. 05–12–07 Begrotingsbehandeling hoofdstuk IV (31 201, nr. 11) Afgedaan TK 29 362, nr. 154
     
Motie van Kalma om een activering van artikel 91, lid 3, van de Grondwet, zoals voorzien in de motie-Schinkelshoek c.s., te betrekken in de beraadslagingen van de staatscommissie Grondwet 17-06-2009 Initiatief-Van der Staaij/Grondwetswijziging (30 874, nr. 12) Afgedaan. De wens van de Kamer is aan de staatscommissie overgebracht in de installatierede van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
Eind 2009 zal de Kamer worden geïnformeerd over de effecten van deze wetswijziging in de praktijk (evaluatie). Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de gendereffecten en de woonplaats van griffiers en secretarissen. De staatssecretaris volgt het aantal wethouders met ontheffing en bericht hierover jaarlijks aan de Kamer. 13–09–06 Wijziging verruiming Gemeentewet en Provinciewet i.v.m. verruiming van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (30 480, nr. 1) De evaluatie zal eind 2009 starten. De cijfers over 2009 zullen daarin worden meegenomen. De evaluatie zal voor de raadsverkiezingen van 2010 gereed zijn.
     
Doelstelling tot verminderen van de verantwoordingslasten van decentrale overheden aan het rijk met 25%. 15–05–07 Jaarverslag Nationale ombudsman (30 990, nr.1) Dit is kabinetsbeleid en loopt de hele kabinetsperiode. Jaarlijks komt er een voortgangsrapportage in het najaar. Deze is gepland in november 2009.
     
Het in te richten BSN-punt wordt vier jaar na oprichting geëvalueerd. 09–07–07 De Staatssecretaris van BZK heeft toegezegd zich in te zetten voor het toerusten van het Cbp opdat het Cbp haar (extra) taak kan doen. (30 312) Het BSN-punt wordt in de tweede helft van 2011 geëvalueerd. Met het Cbp, dat halfjaarlijks aan BZK rapporteert, zijn afspraken gemaakt over eventuele toerusting bij additionele werklast.
     
Bezien mogelijkheid verhogen % (nu 20%) van de vergoeding op basis van het aantal bijgewoonde vergaderingen door Raadsleden. 26–11–07 Begrotingsbehandeling BZK H VII (31 200VII) Wordt betrokken bij uitwerking Dijkstal (najaar 2009).
     
Het aspect level playing field zal worden verwerkt in het wetsvoorstel subsidiëring/financiering politieke partijen. 05–03–08 het kabinetsstandpunt eindrapport Nationale conventie «Hart voor de publieke zaak» (30 184, nr. 14). Op 14 augustus 2009 komt het wetsvoorstel in de MR aan de orde en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.
     
Modernisering Hoofdstuk 7 van de Grondwet: dit alsnog aan de taakopdracht van de Staatscommissie Grondwet toevoegen indien de Staat van de dualisering en/of het grondwetsevaluatieve onderzoek daartoe aanleiding geeft. 17–06–08 Grondwetsherzieningen (31 013) Het onderzoek naar Hoofdstuk 7 van de Grondwet, dat wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, zal dit najaar gereed zijn.
     
Het kabinet zal met een afzonderlijke beschouwing over bestuurlijke drukte komen, met daarin concrete maatregelen in de meest ruime zin, zowel kwalitatief als kwantitatief, ter terugdringing van de bestuurlijke drukte, bijv. het onderbrengen van de waterschappen bij de provincies of herindeling. 26–06–08 Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualiseringvan het gemeente- en provinciebestuur (30 902, nr. 2) Dit zal worden meegenomen in de uitvoering van het Programma Krachtig Bestuur.
     
Mogelijkheid van tussentijdse raadsontbinding nader bezien in samenhang met andere aspecten H 7 Grondwet. 26–06–08 Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (30 902, nr. 2) Het onderzoek naar Hoofdstuk 7 van de Grondwet, dat dit najaar 2009 gereed zal zijn, wordt afgewacht alvorens het kabinet met een notitie inzake tussentijdse raadsontbinding komt.
     
Evaluatie naar het verloop van de verkiezingen op de Antillen en Aruba: «de termijn die ik hiervoor ogen heb, is maximaal een jaar na de verkiezingen. (...) IJs en weder dienende kan de evaluatie nog in deze kabinetsperiode plaatsvinden». 26–06–08 Wijziging Kieswet; verlenen van kiesrecht voor verkiezingvan leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders woonachtig in de Nederlandse Antillen en Aruba (31 392, nr. 3) Uit te voeren in het najaar 2009
     
In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vragen om herziening van negatief advies inzake eeuwigdurende grafrechten. 04-09-2008 Wet op de lijkbezorging (30 696) Nu de wijziging van de wet op de lijkbezorging is aanvaard, zal de uitvoering ter hand worden genomen. Het overleg met de VNG zal in het najaar 2009 plaatsvinden.
     
In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aandacht vragen voor kosten begraven (c.a.). en de Kamer hierover informeren. 04-09-2008 Wet op de lijkbezorging (30 696) Nu de wijziging van de wet op de lijkbezorging is aanvaard, zal de uitvoering ter hand worden genomen. Het overleg met de VNG zal in het najaar 2009 plaatsvinden.
     
Voorlichting inzake termijn van ruimen van algemene graven. 04-09-2008 Wet op de lijkbezorging (30 696) Nu de wijziging van de wet op de lijkbezorging is aanvaard, zal de uitvoering ter hand worden genomen in het najaar 2009.
     
Nadenken over consequenties (voor/nadelen) nuloptie (invoeren lijsten met behoud huidige voorkeurdrempel). 10-09-2008 Kabinetsstandpunt advies Burgerforum Kiesstelsel Uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden eind dit jaar (2009).
     
Staatssecretaris Bijleveld zal collega Klink benaderen over de mogelijkheden om de regeldruk die de diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) met zich mee brengen, terug te dringen 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden Brief naar de Kamer zal in het najaar 2009 worden verstuurd. Reactie kabinet: In het plan DBC’s op weg naar Transparantie (DOT) staan verbeterpunten ten opzichte van de huidige DBC systematiek beschreven. Alle partijen (overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, specialisten, zorgverzekeraars en patiënten) hebben ingestemd met de voornemens in dit plan, dat naar verwachting zal leiden tot een eenvoudiger, beter werkend en stabieler DBC-systeem. Deze verbeterde systematiek geeft zorgaanbieders een basis voor medisch management en kwaliteitsverbetering. De clustering in zorgproducten en de informatie over kosten en kwaliteit maken onderhandelingen tussen zorginstelling en zorgverzekeraar eenvoudiger. De patiënt krijgt vooraf meer inzicht in welke zorg hij krijgt en wat deze kost, zodat de patiënt bewust kan kiezen. Met ingang van 1 juni 2009 is begonnen met registratie conform de nieuwe zorgactiviteiten, zodat landelijke invoering per 1 januari 2011 mogelijk is.
     
1. Er komt een voortgangsrapportage in ieder geval over de lijst van knelpunten en oplossingen, TMV en contact burger. Voortgangsrapportage is voorzien na bestuurlijk overleg mGBA in december 2008. 2. In het voorjaar 2009 komt het wetsvoorstel bestuurlijke boete. 3. In het voorjaar 2009 vindt een nulmeting plaats. Op basis van deze nulmeting volgt een analyse van de kwaliteit van de gegevens. 4. De Kamer wordt geïnformeerd over het aantal gevallen huurfraude waaraan een onjuiste registratie in de GBA aan ten grondslag ligt. 24-09-2008 Actieplan GBA Bij brief van 9 juni 2009 heeft de staatssecretaris de Kamer over de voortgang geïnformeerd. Op 2 juli 2009 heeft een AO plaatsgevonden. De toezeggingen 1, 3 en 4 zijn nagekomen. Het streven is het wetsvoorstel nog dit jaar aan de Kamer aan te bieden.
     
Er wordt een analyse uitgevoerd over de taken van de consortiumpartners NIRM. Er komt een rapportage over opties voor inrichting van het NIRM, over inhoudelijke samenwerking en financiering. In 2009 wordt alvast begonnen met het NIRM met een kwartiermaker. Op 1 januari 2010 wordt het NIRM officieel geopend. 02-12-2008 Nationaal Instituut voor Rechten van de Mens (NIRM) Voorstel voor nader kabinetsstandpunt NIRM is op 3 juli 2009 jl. besproken in de MR. Brief hierover aan de Tweede Kamer wordt voorbereid.
     
De minister van BZK is bereid om de mogelijkheden voor één International Elektronisch loket te verkennen. De minister van BZK maakt daarbij wel een capacitair voorbehoud en benadrukt dat vanwege de complexiteit van de vraagstukken persoonlijk contact in de regio vaak gewenst is. 28-01-2009 Grensoverschrijdende samenwerking Elektronisch loket: «quick scan» is in voorbereiding over behoefte in relatie tot bestaande portals/informatie op internet. Bij uitwerking van de gemeenschappelijke grosagenda (met België en Duitsland) wordt behoefte aan aanpassing regelgeving meegenomen. In overleg met Europa decentraal wordt bezien hoe op eenvoudige wijze voorzien kan worden in informatiebehoefte grensregio’s. Grensoverschrijdende samenwerking in de EU: brief aan de TK is verstuurd 31 700VII nr. 93
     
De minister zal de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die gaan over het stimuleren van het lokale antidiscriminatiebeleid. 28-01-2009 Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (31 439) In september 2009 vinden regiobijeenkomsten ter stimulering van lokaal antidiscriminatiebeleid plaats. Over de uitkomsten hiervan zal de Kamer hierna worden geïnformeerd.
     
Een jaar na de inwerkingtreding van de wet zal de Kamer een overzicht krijgen van de stand van zaken in het land. 28-01-2009 Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (31 439) De Kamer kan pas over een jaar worden geïnformeerd hierover. De wet is 28 juli 2009 in werking getreden.
     
Jaarlijks ontvangt de Tweede Kamer een overzicht van de rapportages van de antidiscriminatievoorzieningen. 28-01-2009 Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (31 439) De Kamer kan pas over een jaar worden geïnformeerd hierover. De wet is 28 juli 2009 in werking getreden.
     
Toezegging om het kabinetsstandpunt op het advies «Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies» van de Raad voor financiële verhoudingen voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen. 04-02-2009 Decentralisatie en Interbestuurlijk Toezicht Kabinetsstandpunt is uitgesteld. Er wordt eerst een verdiepingsslag uitgevoerd door de fondsbeheerders en het IPO. Rond de jaarwisseling zal het kabinetsstandpunt naar de Kamer worden gezonden.
     
Toegankelijkheid websites: andere overheidsorganisaties moeten (NUP) 31-12-2010 voldoen. Wij maken dat transparant, met een tussenmeting eind van dit jaar. Gemeenten ontvangen een brief waarin wordt vermeld in welke mate ze voldoen. De Tweede Kamer krijgt hiervan een overzicht. (met smiley’s: groen, oranje, rood). 05-02-2009 Voortgang verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk burgers, professionals en medeoverheden De Kamer ontvangt een tussenmeting tegelijkertijd met de voortgangsrapportage e-overheid in het najaar 2009.
     
Kamerlid Heijnen vroeg om opvattingen uit moties 10 (gewijzigd 116), 11 en 12 aan de orde te stellen in het overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Staatssecretaris zegt: «Ik heb daar geen bezwaar tegen, want in een overleg komen wel vaker creatieve oplossingen naar voren, maar het oordeel over de moties is niet gewijzigd.» 27-05-2009 Wetsvoorstel 30 879 initiatief-Van Dijken Dit wordt opgepakt na behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
     
Over het opnemen van gehandicaptenparkeerplaatsen in navigatiesystemen: «de staatssecretaris van BZK is natuurlijk bereid om het met haar collega van V&W te bespreken. Zij laat het echter wel aan haar verantwoordelijkheid over.» 27-05-2009 Wetsvoorstel 30 879 initiatief – Van Dijken Dit wordt opgepakt na behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
     
Voor de risico’s van fraude en diefstal heeft de staatssecretaris van BZK toegezegd: als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal ik met mijn collega van Verkeer en Waterstaat zoeken naar een oplossing voor de problematiek van fraude en misbruik. Inderdaad zou een registratiesysteem een oplossing kunnen zijn. 27-05-2009 Wetsvoorstel 30 879 initiatief – Van Dijken Dit wordt opgepakt na behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
     
Het kabinet zal de Kamers afzonderlijk van de staatscommissie informeren over zijn standpunt inzake grondwetswijziging ten aanzien van de herzieningsprocedure Kamerstukken II 2008/2009, 31 570, nr. 8 en Kamerstukken I 2008/2009, 31 700 VII, F. De Kamers kunnen naar verwachting einde 2009 een kabinetsstandpunt tegemoet zien.
     
De verankering van de werking van het EG-recht en van de Europese Unie in de Nederlandse Grondwet wordt meegenomen in de opdrachtverlening aan de staatscommissie Grondwet 15-05-2007 Debat Eerste Kamer versnelde implementatie EU-richtlijnen (21 109, nr. 159) Toezegging dat de staatscommissie Grondwet zich hierover zal buigen in het kader van de «invloed van de internationale rechtsorde op de nationale rechtsorde» is bevestigd bij brief van 15 april 2009 (Kamerstukken I 2008/2009, 31 700 VII, F).
     
Het kabinet zal de Kamers afzonderlijk van de staatscommissie informeren over zijn standpunt inzake de constitutionele positie van politieke partijen Kamerstukken II 2008/2009, 31 570, nr. 8. Dit standpunt zal worden betrokken bij het kabinetsstandpunt op het in april 2009 verschenen Rob-advies «Democratie vereist partijdigheid»

Afgedane toezegging

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
Het voorbeeld van het overschrijven van een auto met mogelijkheid van vrij vakje voor informatie wordt opgepakt via het meldpunt en via het programma e-formulieren en zal ook terugkomen in de demonstratie aan de TK van mijnoverheid (Smilde, CDA). 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden (29 362, nr. 142) Afgehandeld. Brief naar TK gezonden: Kamerstukken II, vergaderjaar 2008–2009, 29 362, nr. 149, dd. 27–01–09.
     
Staatssecretaris Bijleveld betrekt de verplichting van het burgerjaarverslag en het verplichte onderzoeksprogramma van Raad en College bij de «staat van de dualisering» (Heijnen, PvdA 11-9-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden (29 362, nr. 142) In de Staat van de dualisering (Kst. II 2008/09, 30 902, nr. 15 herdruk) heeft de staatssecretaris het voornemen geuit de verplichting tot het uitbrengen van het burgerjaarverslag en de verplichte periodieke beleidsevaluatie uit de Gemeentewet te schrappen. In het najaar 2009 zal een wetsvoorstel worden voorbereid.
     
De staatsecretaris gaat met VWS in overleg over de mogelijke inzet van e-overheid/Digid bij de invoering van het EPD 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief staatssecretaris BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers 29 362, nr. 139 Afgedaan TK 29 362, nr. 147
     
De staatssecretaris beantwoordt per brief de vraag of de huidige infrastructuur voldoende basis biedt voor web 2.0 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief staatssecretaris BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers (29 362, nr. 139) Afgedaan TK 29 362, nr. 147
     
De staatssecretaris kijkt naar de mogelijkheden voor een effectrapportage/toets toegankelijkheid / webrichtlijnen 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief staatssecretaris BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers (29 362, nr. 139) Afgedaan TK 29 362, nr. 147
     
De staatssecretaris vraagt bij het programma NoiV na of de standaarden OSOSS voldoen aan de drempelvrije voorwaarden 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief staatssecretaris BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers (29 362, nr. 139) Afgedaan TK 29 362, nr. 147
     
De staatssecretaris zegt toe om de webrichtlijnen nogmaals onder de aandacht te brengen van andere bewindspersonen. De staatssecretaris geeft aan dat ze niet weet of een keurmerk het juiste middel is om dit doel te bereiken. BZK komt hierop terug in een brief aan de Tweede Kamer. 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid29 362, 139 en brief staatssecretaris BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers (29 362, nr. 139) Afgedaan TK 29 362, nr. 147
     
De Tweede Kamer informeren over het moment waarop de pilot van DigiD (met adres gegevens van de SVB) is afgerond. 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief staatssecretaris BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers (29 362, nr. 139) Afgehandeld. De TK is geïnformeerd in de 2e termijn van de begrotingsbehandeling in november 2008.
     
Problematiek rondom digibeten staatssecretaris collega van OCW de staatssecretaris zal met haar collega’s bespreken of de problematiek rondom digibeten kan worden meegenomen in de aanpak «lezen en schrijven» van prinses Laurentien 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief staatssecretaris BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers (29 362, nr. 139) Afgedaan TK 29 362, nr. 147
     
Voortgang Heijnen-Schinkelshoek: toegankelijkheid van de e-overheid/overheidswebsites zal de staatssecretaris begin 2009 bericht over sturen aan de Kamer. Daarin neemt de staatssecretaris mee hoe zij in de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamertoekomst over voortgang zal rapporteren 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief staatssecretaris BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers (29 362, nr. 139) Afgedaan TK 29 362, nr. 147
     
De Kamer ontvangt informatie over het verloop van de experimenten met anoniem solliciteren. 12–12–07 Trendnota Arbeidszaken Overheid 2008 (Kamerstuk 31 201, nr. 1) Afgedaan TK 31 701, nr. 2
     
In de Trendnota Staat van het Bestuur wordt ingegaan op aftredende burgemeesters en wethouders (inclusief verschillen tussen van binnen/buiten de Raad) en achtergronden er van. 26–11–07 Begrotingsbehandeling BZK H VII (31 200 VII) Afgedaan. De Trendnota is – zij het wat later dan gepland – verschenen, incl. de hier bedoelde rapportage.
     
De concept-opdracht aan de Staatscommissie GW-herziening wordt met de Tweede Kamer besproken. 05–03–08 het kabinetsstandpunt eindrapport Nationale conventie «Hart voor de publieke zaak» (30 184, nr. 14) Dit is gebeurd bij AO van 1 oktober 2008 en 21 januari 2009
     
AMvB over mate van opschorting bevoorschotting algemene uitkering wordt aan de TK voorgelegd. 25–05–08 Financiële verhoudingenwet (31 327, nr. 2) Afgerond, op 17 maart 2009 is de TK (TK 2008–2009, 31 327, nr. 10) geïnformeerd over de mate van opschorting.
     
Minister BZK gaat met ambtgenoten van SZW, Justitie en EZ in gesprek over het klokkenluidersdossier in den brede, dus inclusief private sector. Onderwerpen: betere arbeidsrechtelijke bescherming voor klokkenluiders, een onafhankelijk onderzoeksinstituut (meldpunt) en bestuderen scenario 3 uit Evaluatieverslag USBO 25–05–08 evaluatie klokkenluidersregeringen publieke sector (28 844, nr. 13) De resultaten zijn neergeslagen in de brieven van 13 november 2008, 28 844, nr. 32 en 10 juli 2009.
     
Het opnemen in de Staat van de dualisering van een analyse of de wijzigingen in de structuur hebben geleid tot veranderingen in de cultuur. 26–06–08 Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (30 902, nr. 2) Afgedaan, TK 2008/09, 30 902, nr. 15 herdruk.
     
in de Staat van de dualisering aangeven wat de kosten van de dualisering zijn geweest 26–06–08 Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (30 902, nr. 2) Afgedaan TK 2008/09, 30 902, nr. 15 herdruk.
     
Minister BZK zal op haar begroting voor 2009 geld reserveren ten behoeve van compensatie van kosten juridische bijstand van klokkenluiders in de sectoren Rijk en Politie. Voor de zomer kamer informeren, (pm relatie met motie Van Raak tot instelling klokkenluidersfonds) 25–05–08 evaluatie klokkenluidersregeringen publieke sector (28 844, nr. 13) In de begroting 2009 is hiervoor budget opgenomen, zie artikel 2 en 11. Bij brief van 13 november 2008 is de TK geïnformeerd.
     
De Staatssecretaris heeft toegezegd om voor het debat van 11 september 2008 vijf concrete voorbeelden van verbetering van de ketenproblematiek aan de Tweede Kamer te presenteren. 01–07–08 Jaarverslag van de Nationale ombudsman (31 363, nr.1) Afgedaan TK 29 362, nr.137  
     
Het 10 puntenplan van de SP met oplossingen voor het verminderen van de bureaucratie bij de politie zal met belangstelling worden gelezen. Bekeken wordt hoe de knelpunten van de SP in relatie staan tot onze eigen activiteiten 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden Afgedaan TK 2008–2009, 29 362, nr. 149.
     
De werktijdenregistratie voor scholen wordt nagegaan 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en mede overheden Brief verstuurd aan TK: Kamerstukken II, vergaderjaar 2008–2009, 29 362, nr. 149, dd. 27–01–09).
     
De pilot met de postkantoren wordt aan het einde van het jaar of begin volgend jaar geëvalueerd. De evaluatie wordt aan de Tweede Kamer toegezonden. 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden Afgehandeld TK 2008–2009, 29 362, nr. 149, dd. 27–01–09).
     
De verplichting tot een watertoets wanneer men alleen een dakkapel wil plaatsen wordt opgepakt via het meldpunt. 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden Afgehandeld. Brief verstuurd aan TK: Kamerstukken II, vergaderjaar 2008–2009, 29 362, nr. 149, dd. 27–01–09).
     
Toegezegd is dat er een inventarisatie wordt gemaakt van de regels uit Europa waar burgers tegenaan lopen. Vervolgens wordt een pakket van deze regels overlegd aan de Europese Commissie en wordt aandacht gevraagd voor het verminderen van de administratieve lasten voor burgers. 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden Brief verstuurd aan TK: Kamerstukken II, vergaderjaar 2008–2009, 29 362, nr. 149, dd. 27–01–09).
     
De nieuwe en oude defensie brieven worden aan de vaste commissie BZK toegezonden zodat zij deze als voorbeeld naast elkaar kunnen leggen. Met Defensie wordt contact opgenomen om na te gaan of het afschaffen van de defensie brief mogelijk is. 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden Afgehandeld. Brief verstuurd aan TK: Kamerstukken II, vergaderjaar 2008–2009, 29 362, nr. 149, dd. 27–01–09).
     
Er wordt met het Ministerie van VROM overlegd over de toegankelijkheid van de NEN-normen en de mogelijkheid tot een kosteloze inzage. In de voortgangsrapportage zal daarover aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd. 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden Afgehandeld. Brief verstuurd aan TK: Kamerstukken II, vergaderjaar 2008–2009, 29 362, nr. 149, dd. 27–01–09.
     
De nulmeting interbestuurlijke lasten is eind november 2008 gereed. De uitkomsten en het plan van aanpak worden daarna zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer toegezonden. 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden Afgehandeld. Hierover zijn twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd: 1. Brief over de acties en resultaten op het gebied van Interbestuurlijke Administratieve Lasten (Kamerstukken II, Vergaderjaar 2008–2009, 29 362nr. 153, d.d. 20 februari 2009). 2. Toezending rapport nulmeting Administratieve Lasten Interbestuurlijk (Kamerstukken II, Vergaderjaar 2008–2009, 29 362 nr. 154, d.d. 9 juni 2009).
     
De Tweede Kamer ontvangt een brief over de invoering van de lex silencio. Er wordt gestreefd naar een verzending voor het einde van dit jaar. 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden Afgehandeld. Brief verstuurd aan TK: Kamerstukken II, vergaderjaar 2008–2009, 29 515, nr. 274, dd 03-12-2008.
     
Demonstratie in de Tweede Kamer van www.overheid.nl en andere instrumenten. In overleg met de staatssecretaris en de griffie van de Tweede Kamer wordt de datum gepland. Een datum en inhoudelijk voorstel wordt per aparte nota aan de staatssecretaris voorgelegd. 11-09-2008 Begrijpelijkheid overheidsformulieren en de voortgang vermindering regeldruk burgers, professionals en meeoverheden Afgehandeld. De demonstratie heeft op 22 januari 2009 plaats gevonden.
     
Artikel meten stand van zaken e-overheid bij gemeenten. (naar aanleiding van AD-artikel). BZK meet de voortgang in de overheid.nl monitor en informeert de Tweede Kamer hierover. De staatssecretaris neemt dit punt ook mee in het bestuurlijk overleg 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief staatssecretaris BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers Afgedaan TK 2008–2009 29 362, 148.
     
Na ondertekening van NUP 24–11: toezending aan de Kamer. Inhoudelijk aandachtspunt: uitspraak dat «Financiën dan zijn opgelost», overigens in combinatie met in nup zijn uitgangspunten zijn benoemd en vervolgafspraken moeten nog gemaakt worden. 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief staatssecretaris BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers Afgedaan TK 2008–2009 29 362, 148.
     
Bonnenquota zijn door de Tweede Kamer afgeschaft. Wordt in sommige korpsen toch op gestuurd. Wij laten weten hoe we hierover kunnen rapporteren. 05-02-2009 Voortgang verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk burgers, professionals en medeoverheden Afgedaan TK 29 362, nr. 155.
     
De staatssecretaris heeft de Kamer toegezegd een brief te sturen over de evaluatie van de pilot «Verstrekking reisdocumenten via de postkantoren» in Zoetermeer, waarin de vragen van de Kamer worden beantwoord. 05-02-2009 Voortgang verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk burgers, professionals en medeoverheden Afgedaan TK 29 362, nr. 155.
     
Bruto/netto PGB WMO-deel. Komt onderzoek naar uitvoering in gemeenten. Zo snel mogelijk rapportage, hopelijk in het voorjaar. 05-02-2009 Voortgang verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk burgers, professionals en medeoverheden Afgedaan TK 29 362, nr. 155.
     
Professionals: we kunnen meten op de profielen en zullen daarover rapporteren: wat is gevonden en wat is weggewerkt. 05-02-2009 Voortgang verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk burgers, professionals en medeoverheden Afgedaan TK 29 362, nr. 155.
     
De Tweede kamer zal (nader) worden geïnformeerd over: 1. de voortgang van het project(haalbaarheid van de beoogde invoeringsdatum van 1-1-2009) 2. de baten van het project en de besteding hiervan 3. de eventuele voortzetting van het redactionele deel van de Staatscourant door een particuliere uitgever 4. het beleid om in de toekomst bij bijzondere gelegenheden drukwerk te blijven uitgeven Met de VNG zal worden overlegd over de invoeringsdatum van de verplichtingen uit de wet voor gemeenten. 26–06–08 Wet elektronische bekendmaking en wijziging Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen i.v.m. de elektronische bekendmaking (31 084, nr. 2) Afgedaan TK 31 084, nr. 10
     
1. de TK te informeren over uitkomsten van nog te houden overleg met vakcentrales over het samen opstellen van beroepscodes voor ambtenaren en mogelijkheden tot verdere harmonisatie. 2. de TK bij brief te informeren wat het bijzondere aan de positie van ambtenaren is. 3. In de Trendnota 2009 de gezette stappen melden om tot beroepscodes te komen en tot verdere harmonisatie/modernisering rechtspositie ambtenaren. 04–07–07 Brief van 27 april jl. over motie ontslagrecht ambtenaren (30 311, nr. 3) Afgerond TK van 30 oktober 2008 inzake de bijzondere rechtspositie van de ambtenaar; kenmerk 2008–000524042; Alsook de Trendnota 2009: Tweede kamerstuk 2008–2009, 31 701 nr 1–2;
     
Brief met lessen burgerforum en kaders voor deze vormen van burgerparticipatie («Charter voor burgerparticipatie»). 10-09-2008 Kabinetsstandpunt advies Burgerforum Kiesstelsel Afgedaan 30 184, nr. 27 (18-6-2009).
     
Er komt snel een voorstel voor het Handvest verantwoordelijk burgerschap. 05–03–08 het kabinetsstandpunt eindrapport Nationale conventie «Hart voor de publieke zaak» (30 184, nr. 14) Afgedaan TK 30 184, nr. 27
     
De Cie.-Dijkstal zal worden gevraagd ook te adviseren over ontslagvergoedingen. De Kamer ontvangt t.z.t. het advies. 24–01–07 Begrotingsbehandeling H VII (30 800 VII) Afgedaan TK 28 479, nr. 43
     
De Kamer ontvangt informatie over de vraag in hoeverre het eigenrisicodragerschap van de overheid voor werknemersverzekeringen belemmeringen oplevert voor het aannemen van oudere werknemers uit het bedrijfsleven. 12–12–07 Trendnota Arbeidszaken Overheid 2008 (Kamerstuk 31 201, nr. 1) Afgedaan TK 31 701, nr. 15
     
BZK zal samen met EZ, Financiën en CPB onderzoeken laten uitvoeren naar de arbeidsproductiviteit bij de overheid. 12–12–07 Trendnota Arbeidszaken Overheid 2008 (Kamerstuk 31 201, nr. 1) Afgedaan TK 31 201, nr. 2
     
De Kamer ontvangt voor het zomerreces een kwalitatieve rapportage over diversiteit in het personeelsbeleid van de politie. Na de zomer volgt een kwantitatieve rapportage. 12–12–07 Trendnota Arbeidszaken Overheid 2008 (Kamerstuk 31 201, nr. 1) Afgedaan TK 2007–2008, 31 201, nr. 42 en.TK 2008–2009, 31 701, nrs. 1–2.
     
Minister BZK is bereid de criteria «oud» te zien als een extra criterium bij de beoordeling of er wel of niet sprake is van afwijking van de Grondwet 03–04–07 Debat Eerste Kamer over Kabinetsstandpunt rapport «De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties (27 484) (Advies commissie Besselink) Afgedaan. De staatscommissie versterking Grondwet zal gaan kijken naar de verhouding tussen internationale verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties tot de Nederlandse constitutie (Besluit van 8 juli 2009 houdende instelling van een staatscommissie voor de herziening van de Grondwet, Stc. 2009, 10 354). De Kamer is hierover in augustus 2009 bericht.
     
De Kamer zal periodiek een rapportage ontvangen over de ontwikkeling betreffende dubbelbenoemingen bij staatsraden. 14–02–07 Wijziging Wet Raad van State (Kamerstukken II 30 585) Afgedaan. Een periodieke rapportage is bij de Vierde Nota van wijziging (Kamerstukken II 30 585, nr. 20) in het wetsvoorstel geregeld. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel, heeft de Vice-President de Vaste Commissie voor BZK uit de Tweede Kamer op 16 april 2009 schriftelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende dubbelbenoemingen, zulks ter voorbereiding van zijn overleg met die commissie op 23 april 2009.
     
De ministers van BZK en van Justitie zullen de procedure van benoeming van leden van de Raad van State evalueren en bezien of er nog andere wijzigingen wenselijk zijn. 14–02–07 Wijziging Wet Raad van State (Kamerstukken II 30 585) Afgedaaan. Dit is afgedaan in de (toelichting bij) de Vierde Nota van wijziging (Kamerstukken II 30 585, nr. 20) en de plenaire behandeling van het wetsvoorstel
     
De minister Informeert de Kamer vóór de zomer over overleg met de Minister van Defensie over de zaak Klokkenluider Veerman 11–06–09 Wetgevingsoverleg (31 924 VII, nr. 1) Afgedaan TK 28 844nr. 37
     
De staatssecretaris zal de Kamer informeren over haar standpunt t.a.v. de financiële spelregels (treasury) voor gemeenten en provincies n.a.v. de Icesave affaire 11–06–09 Wetgevingsoverleg (31 924 VII, nr. 1) Afgedaan 19 juni TK 31 371, nr. 219.

Kwaliteit Rijksdienst

In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
Motie Van der Ham verzoekt de regering te bevorderen dat mensen die in de praktijk met de eventuele gevolgen van het uit te brengen advies te maken krijgen, een grotere rol krijgen in de samenstelling van de adviesorganen en de adviescommissies 12–03–08 Nationale conventie (30 184, nr. 16) Deze motie wordt meegenomen in de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges over de periode 2005–2009.
     
Motie van Schinkelshoek over de Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat vernieuwing van de rijksdienst ook tot doel heeft samenwerking tussen ministeries te vergroten; onderschrijvende het uitgangspunt van het kabinet dat, met het oog op grotere efficiency in de bedrijfsvoering, meer departementen in één gebouw ondergebracht moeten worden; van oordeel, dat (1) de huisvesting van departementen versnipperd over Den Haag en omgeving is; (2) met name beleidskernen bij voorkeur op loopafstand van elkaar en van het Binnenhof dienen te worden gehuisvest; verzoekt de regering om voor de zomer te komen met concrete voorstellen voor gezamenlijke huisvesting van departementen en onderdelen van departementen, en gaat over tot de orde van de dag. 10-03-2009 Vernieuwing Rijksdienst (31 490, nr. 12) De Tweede Kamer is bij brief van 9 juni 2009 geïnformeerd (TK 31 490 nr 23)

Afgedane moties

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
Motie Dittrich inzake publiek inzichtelijk maken van aan overheidsorganen opgelegde dwangsommen. 18–05–06 Initiatief wetsvoorstel Wolfsen/Luchtenveld Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (29 934, nr. 17) Motie vraagt regering om bestuursorganen te attenderen op deze wens van de Tweede Kamer. Dat is gebeurd door middel van de circulaires die in november 2008 naar alle bestuursorganen zijn verstuurd (zie www.minbzk.nl/wetdwangsom).
     
Motie Schinkelshoek. De motie roept elk ministerie op een procedure te ontwikkelen die managers dwingt aan te tonen dat er geen alternatieven zijn voor inhuur en roept ministeries op te werken met budgetten voor externe inhuur. 11-06-2009 Wetgevingsoverleg (31 924 VII, nr. 8) De Tweede Kamer is bij brief van 24 juni 2009 geïnformeerd (TK 31 701, nr. 21)

In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
Bij de evaluatie van de WOPT (in 2009) zal worden bezien of een uitbreiding van de werkingssfeer naar bijvoorbeeld privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals energiebedrijven) toch niet geboden is. Criteria bij de evaluatie zijn afhankelijk van de situatie ten tijde van de evaluatie. 07–02–06 Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) (30 189) Afgehandeld TK 28 479, nr. 43.
     
Over een half jaar is een voorstel te verwachten op het punt van een basisregistratie niet-ingezetenen 28–06–06 Andere overheid (29 362) Afgehandeld TK 27 859, nr. 26.
     
De Kamer ontvangt in de eerste helft van 2007 een voorstel van wet over de elektronische handtekening (eNIK). 25–01–07 Programma Andere Overheid, voortgangsrapportage (29 362) Vooralsnog zal geen wetsvoorstel eNIK worden ingediend. De ontwikkelingen in de EU en initiatieven van andere partijen worden nauwlettend gevolgd en zullen zo mogelijk worden benut. De beslissing om al dan niet een eNIK te ontwikkelen is op dit moment, zomer 2009, niet te nemen.
     
Begin 2008 ontvangt de Kamer een overzicht van het aantal WSW in dienst van de rijksoverheid. 12–12–07 Trendnota Arbeidszaken Overheid 2008 (31 201, nr. 1), Sociaal Jaarverslag Rijk 2006 (30 801, nr. 7), Emancipatiebeleid 2008–2011 (30 420, nr. 54). De Tweede Kamer is bij brief van 2 maart 2009 geïnformeerd (TK 31 701 nr 10)
     
In de volgende evaluatie van de Kaderwet adviescolleges zal het beoogde grotere aantal «uitvoerders» een expliciet punt van aandacht zijn. 05–03–08 Kabinetsstandpunt eindrapport Nationale conventie «Hart voor de publieke zaak» (30 184, nr. 14) Deze motie wordt meegenomen in de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges over de periode 2005–2009.

Afgedane toezeggingen

Omschrijving motie Vindplaats Stand van Zaken
Minister BZK vermeldt stand van zaken over zbo’s welke in verband met «heroverweging» nog niet onder Kaderwet zbo’s zijn gebracht in jaarverslag BZK over 2008 (actie: DG OBR). Financiële en personele consequenties van de taakstelling van het Rijk voor wat betreft zbo’s komen aan bod in het kader van Vernieuwing Rijksdienst (actie: VRD). 03-09-2008 over de brief van de minister d.d. 1 april 2008 met overzicht zelfstandige bestuursorganen (25 268, nr. 63) De Tweede Kamer is bij brief van 28 april 2009 geïnformeerd (TK 25 268 nr 72)
     
CIO digitale archivering: de staatssecretaris zal de Tweede Kamer voor eind 2008 een reactie op het rapport sturen 05-11-2008 Brief sts BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief sts BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers (29 362, nr. 139) De Tweede Kamer is bij brief van 8 januari 2009 geïnformeerd (TK 29 362 nr 147)
     
De staatssecretaris stuurt een reactie op het rapport van de ombudsman over behandeling burgerbrieven. 05-11-2008 Brief staatssecretaris BZK d.d. 20–06–08: Aanbieding van de 6e voortgangsrapportage e-overheid 29 362, 139 en brief sts BZK d.d. 26–06–08: Toegankelijkheid tot e-overheid voor alle burgers (29 362, nr. 139) De Tweede kamer is bij brief van 28 januari 2009 geïnformeerd (TK 29 362 nr 150)
     
De Tweede Kamer ontvangt een overzicht van het totaal aan inhuur externen van alle departementen, per departement inzichtelijk gemaakt en er wordt een optelling gemaakt, wordt voor de zomer voor de zomer aan de Kamer gezonden. 11-06-2009 Wetgevingsoverleg (31 924VII, nr. 14) De Tweede Kamer is bij brief van 24 juni 2009 geïnformeerd (TK 31 701, nr. 21)
     
De Tweede Kamer ontvangt een aanvullend overzicht van de regionale effecten van de taakstelling (in aanvulling op de brief van 24 april 2009, TK 31 490, nr. 21). 11-06-2009 Wetgevingsoverleg (31 924VII, nr. 14) De Tweede Kamer is bij brief van 9 juli 2009 geïnformeerd (TK 31 490, nr. 26)
De Tweede Kamer ontvangt een brief over de invoering van het quotum voor arbeidsgehandicapten. 11-06-2009 Wetgevingsoverleg (31 924VII, nr. 14) De Tweede Kamer is bij brief van 8 juli 2009 geïnformeerd (TK 31 701, nr. 23)