Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

32123 VII 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 1 15 september 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), Centraal Archief Selectiedienst (CAS), P-Direkt, Werkmaatschappij (WM), Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

Departementale begrotingsstaat (VII) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

(Bedragen x € 1 000)

  Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting  
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  TOTAAL   5 883 208 530 143
         
  Beleidsartikelen      
21 Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid 35 663 37 027 0
23 Veiligheidsregio’s en Politie 5 494 823 5 178 470 750
25 Veiligheid en Bestuur 58 358 58 358 445
27 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 176 429 176 429 974
29 IOOV 5 231 5 231 0
31 Bestuur en Democratie 86 507 91 014 202 865
33 Dienstverlenende en innovatieve overheid 90 302 90 302 0
35 Arbeidszaken overheid 60 838 60 838 820
37 Kwaliteit Rijksdienst 109 920 109 920 267
         
  Niet-beleidsartikelen      
39 Algemeen 98 357 98 357 0
41 Nominaal en onvoorzien – 22 738 – 22 738 0
43 Vutfonds 0 0 324 022

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

(Bedragen x € 1 000)

Naam Baten-lastendienst Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten
Korps Landelijke Politiediensten 573 014 573 014 0
Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten 98 934 98 934 0
Centraal Archief Selectiedienst 8 591 8 591 0
P-Direkt 69 878 69 051 827
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding 20 670 20 673 – 3
Werkmaatschappij 133 714 132 037 1 677
Totaal 904 801 902 300 2 501

Naam Baten-lastendienst Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten
Korps Landelijke Politiediensten 52 097 6 000
Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten 0 13 143
Centraal Archief Selectiedienst 914 700
P-Direkt 8 621 0
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding 93 0
Werkmaatschappij 600 250
Totaal 62 325 20 093

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2010 (x € miljoen)kst132823A_01.gif

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2010 (x € miljoen)kst132823A_02.gif