Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010
  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

32123 VII 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 1 15 september 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), Centraal Archief Selectiedienst (CAS), P-Direkt, Werkmaatschappij (WM), Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

Departementale begrotingsstaat (VII) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

(Bedragen x € 1 000)

 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 5 883 208530 143
     
 Beleidsartikelen   
21Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid35 66337 0270
23Veiligheidsregio’s en Politie5 494 8235 178 470750
25Veiligheid en Bestuur58 35858 358445
27Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst176 429176 429974
29IOOV5 2315 2310
31Bestuur en Democratie86 50791 014202 865
33Dienstverlenende en innovatieve overheid90 30290 3020
35Arbeidszaken overheid60 83860 838820
37Kwaliteit Rijksdienst109 920109 920267
     
 Niet-beleidsartikelen   
39Algemeen98 35798 3570
41Nominaal en onvoorzien– 22 738– 22 7380
43Vutfonds00324 022

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

(Bedragen x € 1 000)

Naam Baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Korps Landelijke Politiediensten573 014573 0140
Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten98 93498 9340
Centraal Archief Selectiedienst8 5918 5910
P-Direkt69 87869 051827
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding20 67020 673– 3
Werkmaatschappij133 714132 0371 677
Totaal904 801902 3002 501

Naam Baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Korps Landelijke Politiediensten52 0976 000
Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten013 143
Centraal Archief Selectiedienst914700
P-Direkt8 6210
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding930
Werkmaatschappij600250
Totaal62 32520 093

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2010 (x € miljoen)kst132823A_01.gif

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2010 (x € miljoen)kst132823A_02.gif