Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

32123 V 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 1 15 september 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

1. In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2010, dat de toelichting bij de begrotingsstaat het in artikel 5, eerste lid, bedoelde inzicht per beleidsartikel biedt, tenzij voor bepaalde beleidsartikelen het inzicht op een andere plaats in de begroting wordt geboden.

2.Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in artikel 14, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Buitenlandse Zaken,


De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1 000)

    (1)    
  Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting  
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
         
  TOTAAL   11 873 383 709 260
         
  Beleidsartikelen   11 094 742 658 934
         
1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten 133 706 111 940
2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur 805 422 829 628 1 147
3 Versterkte Europese samenwerking 7 027 524 7 217 284 599 200
4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede 490 897 671 675 20 107
5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling 2 884 694 1 575 619
6 Beter beschermd en verbeterd milieu 195 632 334 973
7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer 276 220 276 330 37 690
8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland 174 164 77 293 790
         
  Niet-beleidsartikelen   778 641 50 326
         
9 Geheim pm pm
10 Nominaal en onvoorzien 32 992 32 992
11 Algemeen 749 085 745 649 50 326

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Onderdeel baten-lastendiensten

(bedragen in EUR 1 000)

  Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten
Agentschap CBI 28 263 27 972 291
Totaal 28 263 27 972 291

    Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten
Agentschap CBI   400 300
Totaal   400 300

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2010 (in EUR mln)kst132821A_01.gif

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2010 (in EUR mln)kst132821A_02.gif