Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010
  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

32123 V 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 1 15 september 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

1. In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2010, dat de toelichting bij de begrotingsstaat het in artikel 5, eerste lid, bedoelde inzicht per beleidsartikel biedt, tenzij voor bepaalde beleidsartikelen het inzicht op een andere plaats in de begroting wordt geboden.

2.Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in artikel 14, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Buitenlandse Zaken,


De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1 000)

  (1)  
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
     
 TOTAAL 11 873 383709 260
     
 Beleidsartikelen 11 094 742658 934
     
1Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten133 706111 940
2Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur805 422829 6281 147
3Versterkte Europese samenwerking7 027 5247 217 284599 200
4Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede490 897671 67520 107
5Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling2 884 6941 575 619
6Beter beschermd en verbeterd milieu195 632334 973
7Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer276 220276 33037 690
8Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland174 16477 293790
     
 Niet-beleidsartikelen 778 64150 326
     
9Geheimpmpm
10Nominaal en onvoorzien32 99232 992
11Algemeen749 085745 64950 326

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Onderdeel baten-lastendiensten

(bedragen in EUR 1 000)

 Totaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Agentschap CBI28 26327 972291
Totaal28 26327 972291

  Totaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Agentschap CBI 400300
Totaal 400300

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2010 (in EUR mln)kst132821A_01.gif

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2010 (in EUR mln)kst132821A_02.gif