Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 31

1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >


 • 1.

  32123 VII F Brief van de secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  15-09-2010 Brief bij aanbieding van de stand van zaken van de gedane toezeggingen Hierbij zendt de secretaris-generaal van het ministerie van BZK de Kamer de stand van zaken van de door de (toenmalige en huidige) minister van BZK en de staatssecretaris van BZK aan de Eerste Kamer gedane toezeggingen.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 23-09-2010

 • 2.

  32123 VII 74 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister van justitie

  13-09-2010 Brief minister ter aanbieding Poldis 2009, het landelijk Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de politie Bij deze brief biedt minister Hirsch Ballin (Jus, BZK) de Kamer Poldis 2009 aan, het landelijk Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de politie, alsmede het actieprogramma 'bestrijding van discriminatie'. Op beide publicaties gaat hij in zijn brief afzonderlijk in.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 21-09-2010

 • 3.

  32123 VII 73 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  03-09-2010 Brief staatssecretaris ter aanbieding trendrapport 'Staat van het bestuur 2010' Bij deze brief biedt staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) de Kamer het trendrapport 'Staat van het bestuur 2010' aan. In dit tweejaarlijkse rapport staan feiten en cijfers over bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentraal bestuur (gemeenten, provincies, waterschappen). In haar brief gaat de minister kort in op de bevindingen uit het trendrapport.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 13-09-2010

 • 4.

  32123 VII 72 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  02-09-2010 Brief staatssecretaris ter aanbieding van het rapport 'Partijfinanciering in Europa' Hierbij zendt staatssecretaris Bijleveld (BZK) de Kamer het rapport 'Partijfinanciering in Europa' (zie bijage). Het hierbij aangeboden rapport betreft een onderzoek van Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de Rijksuniversiteit Groningen, op verzoek van het ministerie van BZK, naar de financiering van politieke partijen in een zestal Europese landen die in staatkundig of geografisch opzicht overeenkomsten met Nederland vertonen: België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Voor zes andere landen (Estland, Letland, Luxemburg, Slovenië, Slowakije en IJsland) werden de rapporten geraadpleegd die in opdracht van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van Europa waren opgesteld over transparantie in de financiering van partijen. Het door het ministerie opgestelde vragenlijst bevatte voornamelijk vragen op de subsidiëring van
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 06-09-2010

 • 5.

  32123 VII 71 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  19-07-2010 Brief minister over bestuursakkoorden Rijk-gemeenten en Rijk-provincies Met deze brief informeert minister Hirsch Ballin (BZK) de Kamer over de voortgang van de bestuursakkoorden Rijk-gemeenten en Rijk-provincies. De voortgangsrapportage geeft een beeld op hoofdlijnen van de implementatie van de afspraken die gemaakt zijn met respectievelijk gemeenten en provincies. Ook biedt de minister bij deze brief de evaluatie aan van de bestuursakkoorden door Twijnstra-Gudde.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 27-07-2010

 • 6.

  32123 VII 70 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en van justitie

  05-07-2010 Brief minister ter aanbieding jaarverslag 2009 Inspectie OOV Bij deze brief biedt minister Hirsch Ballin (BZK) de Kamer het jaarverslag 2009 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) aan. In zijn brief gaat hij kort in op de onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde komen.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 16-07-2010

 • 7.

  32123 VII 69 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  16-06-2010 Brief staatssecretaris over gesprekken met de Commissarissen van de Koningin Met deze brief informeert staatssecretaris Bijleveld-Schouten de Kamer over de periodieke gesprekken die toenmaling minister Ter Horst vorig jaar heeft gevoerd met de Commissarissen van de Koningin. Daarbij legt zij uit waarom de rapportages van deze gesprekken niet openbaar worden gemaakt.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 21-06-2010

 • 8.

  32123 VII 68 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  27-05-2010 Brief staatssecretaris inzake aanbieding van het verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2009
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 04-06-2010

 • 9.

  32123 VII 67 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en de minister van buitenlandse zaken

  23-04-2010 Brief minister en staatssecretaris over project grensoverschrijdende samewnerking (GROS) Met deze brief berichten staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) en minister Verhagen (Buza) de Kamer over de voortgang van het project grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Daarbij gaan zij in op: - de stand van zaken; - de verlenging van het project GROS (voor de korte termijn); - structurele verankering van grensoverschrijdende samenwerking (voor de lange termijn).
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-05-2010

 • 10.

  32123 VII 65 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  06-04-2010 Brief staatssecretaris ter aanbieding jaarverslag 2009 Algemene Bestuursdienst (ABD) Het jaarverslag betreft de ontwikkeling van de ambtelijke leiding van de rijksoverheid. Het bevat een overzicht van de ontwikkelingen in en rond de ABD en de activiteiten en resultaten van Bureau ABD in 2009. Het besluit met een beknopte vooruitblik op de nabije toekomst.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 19-04-2010


1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >