Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2010

32710 I 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 3

18 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wetten van 28 januari 2010, Stb. 2010, nr. 47, respectievelijk 30 september 2010, Stb. 2010, 733, laatstelijk gewijzigd bij wet van 27 januari 2011, Stb. 2011, 51;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2010

De Koning (I)

Bedragen x € 1 000

 

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire wet

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

39 643

39 643

0

– 163

– 163

0

 

Niet-beleidsartikelen

           

01

Uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis

7 102

7 102

0

0

0

0

02

Functionele uitgaven van de Koning

26 818

26 818

0

– 163

– 163

0

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5 723

5 723

0

0

0

0

   

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire wet

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19

19

116

39 499

39 499

116

 

Niet-beleidsartikelen

           

01

Uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis

0

0

0

7 102

7 102

0

02

Functionele uitgaven van de Koning

0

0

116

26 655

26 655

116

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

19

19

0

5 742

5 742

0

   

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

39 643

39 643

116

144

144

0

 

Niet-beleidsartikelen

           

01

Uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis

7 095

7 095

0

– 7

– 7

0

02

Functionele uitgaven van de Koning

26 818

26 818

116

163

163

0

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5 730

5 730

0

– 12

– 12

0