Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010
  • Download PDF

1. TOEZICHTRELATIES EN ZBO’s/RWT’s

 

Externe organisatie (met wettelijke en/of bestuurlijke taak)

Afkorting

RWT

ZBO

Functie

(Beleids-) artikel(en)

Realisatie van de ramingen in de begroting

Bijdrage LNV 2010

(x € 1 000)

URL

1

Agrarische Opleidingscentra (13)

AOC’s

X

 

De AOC’s zijn de kennisinstellingen / opleidingsinstituten voor voeding, natuur en milieu op MBO/VMBO-niveau.

26

507 635

124 276

 

2

Bureau Beheer Landbouwgronden

Commissie Beheer Landbouwgronden

BBL

CBL

X

X 1

X

BBl is belast met de verwerving van onroerend goed voor het realiseren van overheidsdoelen in het landelijk gebied met betrekking tot de thema’s natuur, landbouw, recreatie, landschap, water en milieu

23, 24

2

 

www.dlg.nl

3

College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (vh. CTB)

CTgB

X

X

Het Ctgb oordeelt over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op basis van Europees geharmoniseerde wet- en regelgeving.

21

1 724

 261

www.ctgb.nl

4

AOC Raad (Bureau Erkenningen)

BE

X

 

Bureau Erkenningen (BE) van de AOC Raad, in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb), aangewezen als instantie voor het verstrekken van vakbekwaamheidsbewijzen gewasbescherming.

       

5

Faunafonds

FF

X

X

Taken FF:

het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten; het in daarvoor in aanmerking komende gevallen verlenen van tegemoetkomingen in geleden schade, aangericht door dieren behorende tot de beschermde inheemse diersoorten; gedeputeerde staten van de provincies van advies dienen over de uitvoering van taken die hen zijn opgedragen krachtens de Flora- en faunawet;

de minister van advies dienen bij het ontwerp van algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

23

13 368

7 928

www.faunafonds.nl

6

Herinrichtingscommissie Oost-Groningen & Drents-Groningse Veenkoloniën 3

 

X

 

24

 

 

 

7

Hogere Agrarische Onderwijsinstellingen (6)

HAS

X

 

De HAS’en zijn de kennisinstellingen / opleidingsinstituten voor voeding, natuur en milieu op HBO-niveau.

26

79 664

68 370

 

8

Kamer voor de Binnenvisserij

KVB

 

X

 

 

 

 

 

9

Raad voor de Plantenrassen

RvP

 

X

De Raad voor plantenrassen geeft uitvoering aan de Zaaizaad- en Plantgoedwet op het gebied van toelating van plantenrassen en verlening van intellectuele eigendomsbescherming m.b.t. plantenrassen (kwekersrecht).

29

 

 900

www.plantenrassen.nl

10

Reconstructiecommissie Midden Delfland

 

X

 

24

     

11

Regionale Grondkamers (5)

 

X

Bevorderen van goede pachtverhoudingen in Nederland, toetsen van de inhoud van pachtovereenkomsten aan de dwingend rechtelijke bepalingen van de Pachtwet, uitvoeren van een prijstoetsing en toetsen van overeenkomsten van korte duur, bepalen van verpachte waarde.

 

 

 

www.grondkamers.nl

12

Rendac BV

X

 

Ophalen, verwerken en (laten) vernietigen van dierlijke restmaterialen en kadavers (categorie 1- en 2-materiaal, niet bestemd voor consumptie).

25

2 638

 

www.rendac.com

13

Staatsbosbeheer

SBB

X

X

Staatsbosbeheer richt zich op de volgende hoofddoelstellingen:

het instandhouden, herstellen en ontwikkelen van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden in de gebieden van Staatsbosbeheer;

het bevorderen van recreatie in zo veel mogelijk gebieden van staatsbosbeheer;

het leveren van een bijdrage aan de productie van milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstoffen zoals hout.

23, 24

93 243

87 621

www.staatsbosbeheer.nl

14

Stichting Bloembollenkeuringsdienst

BKD

X

X

Stichting BKD geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet, Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen, de Plantenziektenwet en aan Europese wetgeving m.b.t. bloembollen.

 

 

 

www.bkd.nl

15

Stichting Borgstellingsfonds Landbouw 4

BF

 

X

Het doel van het Borgstellingsfonds is de ontwikkeling van de landbouw te bevorderen.

BF voert twee regelingen uit: Besluit Borgstellingsfonds (Bbf) en Besluit Bijzondere Borgstellingen (BF+)

Bbf verleent subsidie in de vorm van garanties t.b.v. ontwikkeling van landbouwbedrijven. BF+ verleent garanties t.b.v. vernieuwing en herstructurering (bijv. duurzaamheid).

 

 

 

 

16

Stichting Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden Zuivel

COKZ

X

X

Controle en inspectie, erkenningen, keuringen van zuivelproducten en het uitreiken van merken, tekenen van bewijsstukken op basis van de Landbouwkwaliteitswet.

25

5

 

www.cokz.nl

17

Stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten

CPE

X

X

Controle op grond van het Landbouwkwaliteitsbesluit (LKB) Eieren en het LKB Eiproducten van de naleving van de wettelijke regels voor eieren vastgelegd in onder andere het Legkippenbesluit en de EU-verordening voor de handelsnormen voor eieren.

 

 

 

www.cpe.nl

18

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

DLO

X

 

In het algemeen belang bijdragen aan strategisch en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van productie, verwerking, afzet en handel van agrarische producten, van de visserij, van het natuur- en milieubeheer, van de openluchtrecreatie en van het beheer en de inrichting van het landelijk gebied.

26

186 728

162 271

http://www.wur.nl/NL/

19

Stichting Fonds MKZ-AI

 

X

financiële ondersteuning t.b.v. bedrijfsvoortzetting/ -continuïteit bieden aan agrarische- en MKB-ondernemers die onevenredig getroffen zijn door MKZ/AI-maatregelen

       

20

Stichting Kwaliteitscontrole Alternatieve Landbouwproductiemethoden

SKAL

X

X

Stichting Skal geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet m.b.t. biologische productiemethoden.

 

 

 

www.skal.nl

21

Stichting Kwaliteitscontrolebureau Groente en Fruit

KCB

X

X

Stichting KCB geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet, de Plantenziektenwet en de Landbouwkwaliteitsregeling Controle Groenten en Fruit voor import en export.

21

 

 

www.kcb.nl

22

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw

NAK-T

X

X

Stichting Naktuinbouw geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet, de Zaaizaad- en Plantgoedwet en de Plantenziektenwet m.b.t. tuinbouwteeltmateriaal in de sectoren bloemisterij-, fruit- en groentegewassen.

 

 

 

www.naktuinbouw.nl

23

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdiensten (Zaaizaad en Pootgoed Landbouwgewassen)

NAK

X

X

Stichting NAK geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet, de Zaaizaad- en Plantgoedwet en de Plantenziektenwet m.b.t. zaaizaad en pootgoed in de sector landbouwgewassen.

 

 

 

www.nak.nl

24

Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds Landbouw

O&S lb

 

X

Het doel is de bevordering van de ontwikkeling en sanering van de landbouw. (art. 2 statuten)

Door te bevorderen dat maatregelen worden genomen en voorzieningen worden getroffen, die kunnen leiden tot een verbetering van de structuur van de landbouw.

       

25

Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds Visserij

O&S vis

 

X

Het doel is de ontwikkeling en sanering van de zee- en kustvisserij te bevorderen. (art. 2 statuten)Door te bevorderen dat maatregelen worden genomen en voorzieningen worden getroffen, die kunnen leiden tot een verbetering van de structuur van de bedrijfsmatige uitgeoefende Nederlandse zee- en kustvisserij, waaronder begrepen de vangst en aanvoer, van de handel in door zee- en kustvisserij verkregen producten en van die producten en be- en verwerkende industrie.

 

 

 

 

26

Wageningen Universiteit

WU

X 6
 

Wageningen Universiteit is de belangrijkste Europese Universiteit op het gebied van de Life Sciences. Onderzoekers en studenten van Wageningen Universiteit richten zich op onderwerpen op het terrein van de voeding, gezondheid, natuur en leefomgeving.

 26

160 684

158 675

http://www.wur.nl/NL/

Noot 1: Staatsbosbeheer en BBL zijn ZBO, maar vallen niet onder de Kaderwet ZBO.

Noot 2: De bijdrage is opgenomen in het Investeringsbudget Landelijk Gebied en loopt daarom via de provincies.

Noot 3: Opheffing voorgenomen

Noot 4: In opheffing

Noot 5: De bijdrage aan de Stichting Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden Zuivel en de bijdrage aan het Bureau Diergeneesmiddelen worden vanaf 2008 geleverd door het Ministerie van VWS.

Noot 6: De onderwijsinstellingen zijn partieel ZBO, namelijk voor het deel waarin zij examens afnemen en beoordelen.