Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

D4. AFKORTINGENLIJST

ABD

Algemene Bestuurs Dienst

AD

Auditdienst

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Appa

Algemene pensioenwet Politieke Ambtsdragers

BBE

Binnenlands bestuur en Europa

BDUR

Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bfrp

Besluit financiën regionale politiekorpsen

BIBOB

Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur

BPR

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

BSN

Burger Service Nummer

BVS

Budgetverdeelsysteem

BZK

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAOP

Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel

CAS

Centrale Archief Selectiedienst

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CIO

Chief Information Officer

COR

Crisisstructuur op rijksniveau

DGV

Directoraat generaal Veiligheid

DigiD

Digitale identificatie

DKDB

Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

EC

Expertisecentra

EGEM

Elektronische gemeenten

EID

Electronic Immobilization Device

e-NIK

Elektronische Nederlandse Identiteitskaart

EPCIP

Europees programma voor de bescherming van vitale infrastructuur

EU

Europese Unie

FEZ

Financieel-Economische Zaken

Fte

Fulltime-equivalent

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GBO

Gemeenschappelijke Beheerorganisatie voor de overheid

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GMS

Geïntegreerd Meldkamersysteem

G-BIV

Geneeskundige Bestuurlijke Informatievoorziening

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GS

Gedeputeerde Staten

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HRM

Human Resources Management

IASV

Informatie Architectuur Sector Veiligheid

IBV

Informatie Basisvoorziening Veiligheid

ICCB

Interdepartementale commissie crisisbeheersing

ICMS

Intensivering civiel militaire samenwerking

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

ICTU

ICT-uitvoeringorganisatie

IND

Immigratie en Naturalisatie Dienst

INK

Instituut Nederlandse Kwaliteit

IOOV

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

IPO

Interprovinciaal Overleg

JBZ

Justitie en Binnenlandse Zaken

KLPD

Korps Landelijke Politie Diensten

KMAR

Koninklijke Marechaussee

LEO

Landelijk Executie Overleg

LFR

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

LOCC

Landelijk Operationeel Crisis Centrum

LOS

Landelijke Operationele Staf

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MCCB

Ministeriële commissie crisisbeheersing

MCS

Management control systeem

MD

Management Development

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

NAVI

Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur

Nbbe

Nederlands bureau voor brandweerexamens

NBV

Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging

NCC

Nationaal Crisis Centrum

Nibra

Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

Nifv

Nederlands instituut fysieke veiligheid

NIK

Nederlandse identiteitskaart

NORA

Nederlandse Overheids Referentie Architectuur

NPNP

Nieuw Pistool Nederlandse Politie

NRB

De Nationale Risicobeoordeling

NUP

Nationaal Uitvoerings Programma

NVBR

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

NVC

Nationaal Voorlichtingscentrum

OC

Ontwikkelcentrum

OM

Openbaar Ministerie

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

OSV

Ondersteunende Software Verkiezingen

OTO

Opleiden, Trainen en Oefenen

OTP

OverheidsTransactiePoort

Ovv

Onderzoeksraad voor Veiligheid

PeRCC

personeelsinformatie systeem

PIOFACH

Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting

PIP

Persoonlijke internetpagina

PKI

Public Key Infrastructure

P&O

Personeel & Organisatie

PS

Provinciale Staten

PVM

proces verbaal Minderjarigen

RAAS

Infrastructuur voor de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten

RAD

Rijksauditdienst

RNI

Register Niet-ingezetenen

RWT

Rechtspersoon wettelijke taak

SAIP

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

SBG-J

Strategische Beleidsgroep Jeugd

SISA

Single Information Single Audit

SOVI

Strategisch Overleg Vitale Infrastructuren

TMG

Topmanagementgroep

TMO

Taskforce Management Overstromingen

VbbV

Veiligheid begint bij voorkomen

VIR

Voorschrift informatiebeveiliging Rijk

VNG

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VPL

Vut/Prepensioen/Levensloop

VSO

Verbond Sectorwerkgevers Overheid

VtS PN

Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

WFPP

Wet Financiering Politieke Partijen

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WTS

Wet tegemoetkoming Schade

WVO

Wet Veiligheidsonderzoeken

WVR

Wet Veiligheidsregio’s

ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan

ZPW

Zelfstandige Publieke Werkgevers

Zvw

Zorgverzekeringswet