Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010
 • Download PDF

BATEN-LASTENDIENST BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS EN REISDOCUMENTEN (BPR)

Algemeen

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) beheert de stelsels van de identiteitsgegevens van burgers in Nederland. De missie van BPR is het zorgen voor een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.

BPR streeft naar een hoog kwaliteitsniveau. Dat wil zeggen dat BPR betrouwbaar, professioneel en relatiegericht werkt.

De kosten voor het beheren van de GBA rekent BPR door aan de gebruikers in de vorm van een kostendekkend tarief. Vanaf 2008 is het grootste deel van de overheid overgestapt op budgetfinanciering. Budgetfinanciering is een systeem waarmee de rijksoverheid de kosten betaalt voor het gebruik van de GBA voor verschillende overheidsinstellingen. Deze aangesloten overheidsinstellingen ontvangen daarom geen factuur meer. Voor de overige overheidsinstellingen en afnemers gebruikt BPR het systeem van tarieffinanciering. Het beheer van de beheervoorziening BSN wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. De kosten komen daarmee voor rekening van de begroting van BZK. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen en de kosten van de productie en distributie van de reisdocumenten worden gedekt uit het tarief (rijksleges) dat BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties.

Bedrijfsvoering

In 2010 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een betrouwbare weergave van de cijfers.

De exploitatie van de GBA is in 2010 gebaseerd op 150 mln. berichten. In de begroting 2010 is uitgegaan van 130 mln. berichten. Dit aantal is bij de bepaling van de exploitatiekosten verhoogd tot 150 mln. berichten. Hiervan zijn 60 mln. berichten tariefgefinancierd en 90 mln. budgetgefinancierd. De realisatie van de tariefgefinancierde berichten lopen bijna evenredig met de norm. De realisatie van het budgetgefinancierde berichten in 2010 is ruim 110,4 mln. Volgens de norm zou 90 mln. bevragingen plaatsvinden. Wat betekent dat de budgetgefinancierde afnemers ruim 20,4 mln. berichten meer hebben bevraagd. Deze hogere bevragingen hebben geen invloed op de opbrengsten, omdat met de opdrachtgever (BZK) een vaste bijdrage is afgesproken.

GBA Berichten verkeer

Soort

2010

Realisatie

Verschil

Tarieffinanciering

60

60,6

0,6

Budgetfinanciering

90

110,4

20,4

Totaal

150

171,0

21,0

In 2010 is de begroting gebaseerd op 1,8 mln. paspoorten en 1,2 mln. Nederlandse identiteitskaarten (NIK’s) die geleverd worden aan de uitgevende instanties. In 2010 zijn er ruim 1,8 mln. paspoorten, 1,7 mln. identiteitskaarten waarvan 0,5 mln. jeugd NIK verstrekt. Overigens is de regeling voor de gratis NIK per 1 januari 2010 vervallen.

Reisdocumenten

Soort

2010

Realisatie

Verschil

PN

1,80

1,80

0,00

NIK

1,00

1,30

0,30

JNIK

0,20

0,50

0,30

Totaal

3,00

3,60

0,60

Reisdocumenten

De kostprijs van de documenten is gelijk aan de leges die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten en de buitenlandse posten. De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. De kostprijs van het paspoort is in 2010 2,5% hoger dan in 2009. Voor de NIK is de kostprijs met circa 2,3% gestegen. De kostprijs is conform het vastgestelde indexcijfer van de producent voor productie en distributie gestegen. Het aantal uitgegeven reisdocumenten ligt jaarlijks op circa 3 mln. stuks.

GBA

Het basistarief voor de GBA is in 2010 met 4 cent gedaald ten opzichte van 2009. De oorzaak van deze daling is een succesvolle aanbesteding voor een nieuw contract voor de GBA berichtendienst, waarin vaste prijs afspraken zijn gemaakt. Voorheen waren de kosten variabel. Gezien het feit dat het GBA berichtenverkeer elk jaar toeneemt, is dit een behoorlijke kostenbesparing voor BPR.

Met ingang van 2007 was het tarief verhoogd voor de aflossing van de lening voor de modernisering van de GBA. Deze lening is in 2009 afgelost. Door de modernisering GBA ontstaat de mogelijkheid om de persoonsgegevens 24 uur per dag online beschikbaar te stellen voor de gebruikers. Het aantal raadplegingen van de GBA dat online wordt afgehandeld, neemt toe.

Vermogensontwikkeling

Tabel weerstandsvermogen

Baten-lastendienst BPR

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)

85

100

100

99

100

Aandeel materiele vaste activa gefinancierd met leningen (%)

82

96

79

25

132

Verloop voorzieningen (bedragen x € 1 000)

Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100

Liquiditeit

Tabel Liquiditeit

Baten-lastendienst BPR

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Quick ratio 1

1,39

1,07

1,04

1,02

1,09

Noot 1: «Quick ratio»: debiteuren + nog te ontvangen + liquide middelen/crediteuren + nog te betalen

Exploitatie

Baten-lastendienst BPR Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2010 Bedragen x € 1 000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t/m december

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2009

Baten

       

Opbrengst moeder departement

23 811

30 234

6 423

25 210

Opbrengst overige departementen

0

0

0

0

Opbrengst derden

75 023

77 934

2 911

81 546

Rente baten

100

79

– 21

356

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

98 934

108 247

9 313

107 112

         

Lasten

       

Apparaatskosten

92 623

93 847

1 224

92 027

* personele kosten

7 511

7 329

– 182

8 080

* materiële kosten

85 112

86 518

1 406

83 947

Rente lasten

343

94

– 249

295

Afschrijvingskosten

5 968

4 422

– 1 546

4 527

* inventaris en installaties

400

186

– 214

291

* RAAS

2 111

2 111

0

2 111

* ORRA

0

0

0

0

* modernisering GBA

3 457

2 125

– 1 332

2 125

Overige lasten

0

0

0

94

* dotaties voorzieningen

0

0

0

0

* bijzondere lasten

0

0

0

94

         

Totaal lasten

98 934

98 363

– 571

96 943

voorlopige exploitatie resultaat

 

9 884

9 884

10 169

waarvan te restitueren aan GBA gebruikers

 

5 408

 

6 842

waarvan te restitueren aan opdrachtgever Reisdoc.

 

4 476

 

3 327

saldo van baten en lasten

 

0

 

0

Toelichting:

 • • 

  Opbrengst moeder departement

  De opbrengst van het moederdepartement is hoger dan de begroting.

  • a.  Dit komt doordat er meer opbrengsten zijn gegenereerd bij de opbrengst jeugd NIK dan was begroot.
  • b.  In de rijksbegroting is € 3,9 mln. opgenomen als opbrengst beheersvoorziening BSN, terwijl de begroting door BZK is goedgekeurd voor € 3,2 mln.
  • c.  De opbrengst budgetfinanciering GBA (vaste vergoeding) loopt evenredig met de oorspronkelijke vastgestelde begroting.
 • • 

  Afschrijving modernisering GBA

  De afschrijvingskosten voor immateriële activa zijn lager dan begroot omdat in 2010 niet geïnvesteerd is in MGBA.

 • • 

  Resultaat

  Over het jaar 2010 is een positief exploitatieresultaat behaald van ruim € 5,4 mln. bij het beheer van de GBA. Conform regelgeving wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de GBA.

  De oorzaak van het positieve exploitatieresultaat is het gestegen volume van het berichtenverkeer (ca. 9%). Dit leidt tot een positief resultaat van ruim € 0,7 mln. De rest van dit positieve resultaat is tot stand gekomen doordat de werkelijke kosten in 2010 lager zijn dan begroot, door vertraging in de besluitvorming en capaciteitsgebrek en besparing op de berichtendienst.

Bij het beheer van de reisdocumenten is een positief exploitatieresultaat van ruim € 4,5 mln. Conform regelgeving wordt dit bedrag verrekend met de opdrachtgever van de reisdocumenten. In dit exploitatieresultaat zit een bedrag van € 1,1 mln. dat door de opslag per reisdocument als dekking voor de nog te betalen (2011) rente en aflossing van de lening voor de RAAS geoormerkt moet worden. Het positieve exploitatieresultaat komt door hogere opbrengsten uit de spoedleges (€ 1 mln.) en het hoger aantal uitgegeven documenten dan begroot (€ 13,1 mln.). Verder zijn de productiekosten (€ 8,5 mln.) hoger dan begroot was door een hogere uitgifte.

Bij de overige producten en programma’s zijn de baten gelijk aan de lasten. Met de opdrachtgever is afgesproken dat de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De baten bestaan uit de vergoeding voor de gemaakte kosten en zijn dus per definitie gelijk aan de lasten.

Baten-lastendienst BPR Balans per 31 december 2010 (Bedragen x € 1 000)
 

Balans 2010

Balans 2009

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiele activa

1 309

5 578

* grond en gebouwen

0

0

* installaties en inventarissen

253

286

* overige materiele vaste activa

1 056

5 292

Voorraden

0

0

Debiteuren

4 766

6 479

Nog te ontvangen

190

166

Liquide middelen

42 918

59 098

Totaal activa

49 183

71 321

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

5 162

5 162

* exploitatiereserve

5 162

5 162

* onverdeeld resultaat

0

0

Langlopende Leningen bij het MvF

0

1 389

Voorzieningen

0

0

Crediteuren

5 312

12 743

Nog te betalen

38 709

52 027

Totaal passiva

49 183

71 321

Toelichting

Eigen vermogen

Het eigen vermogen in relatie tot het plafond van 5% van de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar is € 5,1 mln. Dit bedrag is gelijk aan het maximale eigen vermogen dat geldt voor een baten-lastendienst. In de nieuwe financieringsafspraken over de mGBA is € 2,9 mln. als dekking gereserveerd. Er resteert dan nog een eigen vermogen van € 2,3 mln. Er wordt geen exploitatiereserve gevormd.

Investeringen

Baten-lastendienst BPR Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 (Bedragen x € 1 000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHC 1 januari 2010

39 121

59 097

19 976

         

2.

Totaal operationele kasstroom

5 968

6 286

318

         
 

Totaal investeringen (–/–)

– 400

– 154

246

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 400

– 154

246

         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 8 100

– 20 188

– 12 088

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 4 643

– 2 123

2 520

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 12 743

– 22 311

– 9 568

         

5.

Rekening-courant RHC 31 december 2010

31 947

42 918

10 972

 

(=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln)

     

Toelichting

Eenmalige uitkering aan moederdepartement.

De stand van de liquide middelen per 31 december 2010 is lager dan aan het begin van het jaar 2010. Dit komt door het uitbetalen van het resultaat aan de opdrachtgevers.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

2006

2007

2008

2009

2010

Kostprijzen per product:

         

* GBA ( in centen)

14

18

18

17

13

* Reisdocumenten: Paspoort (in euro's)

21,83

21,42

21,92

22,40

22,95

Identiteitskaart (in euro's)

16,37

16,64

17,01

17,37

17,80

           

Omzet per productgroep:

         

* GBA

16 370

25 914

24 485

26 291

20 404

* Reisdocumenten

49 829

77 769

70 638

79 993

84 841

           

FTE totaal ( excl. externe inhuur)

97

96

98

87

81

           

Saldo van baten en lasten (%)

0

0

0

0

0

Systeem

Omschrijving

Norm

Resultaat 2010

GBA netwerk

Beschikbaarheid

99,9%

99,95%

GBA-V

Beschikbaarheid

99,0%

99,99%

Responstijd

< 3 seconden

< 1 seconde

NGR

Storingen

< 1 per maand

0

Incidenten

< 2 per jaar

0

Beschikbaarheid

99,9%

99,95%

Basisregister

Beschikbaarheid

99,3%

99,80%

Verificatieregister

Beschikbaarheid

99,7%

99,70%

BSN

Beschikbaarheid

99,8%

99,94%

Klanttevredenheid

   
1

Noot 1: In 2011 zal er een meting plaatsvinden.

Toelichting kostprijzen per product

De prijs van de producent wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de KVGO prognose, indexcijfer CAO lonen en de distributiekosten TNT. Deze productieprijs is ruim 85% van de kostprijs.

Het basistarief voor de GBA is in 2010 met 4 cent gedaald ten opzichte van 2009. De oorzaak van deze daling is een succesvolle aanbesteding voor een nieuw contract voor de GBA berichtendienst, waarin vaste prijs afspraken zijn gemaakt. Voorheen waren de kosten variabel. Gezien het feit dat het GBA berichtenverkeer elk jaar toeneemt, is dit een behoorlijke kostenbesparing voor BPR.