Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

Wijziging begroting BZK 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

32565 VII 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 1

30 november 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 87; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010 Stb. 763;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij de wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Immigratie en Asiel,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangend met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1 000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5 883 208

530 143

 

138 290

– 158 513

 

47 030

33 040

                     
 

Beleidsartikelen

                 

21

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

35 663

37 027

0

14 014

14 014

0

6 579

6 579

0

23

Veiligheidsregio's en Politie

5 494 823

5 178 470

750

67 491

67 491

0

– 27 365

– 27 365

123

25

Veiligheid en Bestuur

58 358

58 358

445

– 10 584

– 10 584

800

– 3 297

– 3 297

0

27

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

176 429

176 429

974

9 770

9 770

350

1 834

1 834

1 243

29

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

5 231

5 231

0

47

47

0

57

57

0

31

Bestuur en Democratie

86 507

91 014

202 865

– 14 245

– 14 245

– 150

10 308

10 308

12 156

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

90 302

90 302

0

710

710

0

10 266

10 266

11 341

35

Arbeidszaken overheid

60 838

60 838

820

– 1 079

– 1 079

0

– 715

– 715

0

37

Kwaliteit Rijksdienst

109 920

109 920

267

19 362

19 362

5 643

1 799

1 799

3 315

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

                 

39

Algemeen

98 357

98 357

0

30 694

30 694

19 566

– 3 477

– 3 477

4 862

41

Nominaal en onvoorzien

– 22 738

– 22 738

0

22 110

22 110

0

1 031

1 031

0

43

Vutfonds

0

0

324 022

 

0

– 184 722

50 010

50 010

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ... Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1 000)

Baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Korps landelijke politiediensten

573 014

573 014

0

           

Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten

98 934

98 934

0

           

Centraal Archief Selectiedienst

8 591

8 591

0

           

P-Direkt

69 878

69 051

827

           

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

20 670

20 673

– 3

           

Werkmaatschappij

133 714

132 037

1 677

           

Logius

     

65 755

65 755

0

     

4FM

           

52 157

51 839

318

Totaal

904 801

902 300

2 501

65 755

65 755

0

52 157

51 839

318

Baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Korps landelijke politiediensten

52 097

6 000

       

Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten

 

13 143

       

Centraal Archief Selectiedienst

914

700

       

P-Direkt

8 621

         

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

93

         

Werkmaatschappij

600

250

       

Logius

   

1 248

1 248

   

4FM

       

23 097

20 687

Totaal

62 325

20 093

1 248

1 248

21 410

19 000