Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

Wijziging begroting ministerie BZK (VII) 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

32395 VII 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 1

31 mei 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet(ten) van 28 januari 2010, Stb. 88.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..........., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (x € 1000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5 883 208

530 143

 

138 290

– 158 513

               
 

Beleidsartikelen

           

21

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

35 663

37 027

0

14 014

14 014

0

23

Veiligheidsregio's en Politie

5 494 823

5 178 470

750

67 491

67 491

0

25

Veiligheid en Bestuur

58 358

58 358

445

– 10 584

– 10 584

800

27

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

176 429

176 429

974

9 770

9 770

350

29

IOOV

5 231

5 231

0

47

47

0

31

Bestuur en Democratie

86 507

91 014

202 865

– 14 245

– 14 245

– 150

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

90 302

90 302

0

710

710

0

35

Arbeidszaken overheid

60 838

60 838

820

– 1 079

– 1 079

0

37

Kwaliteit Rijksdienst

109 920

109 920

267

19 362

19 362

5 643

               
 

Niet-Beleidsartikelen

           

39

Algemeen

98 357

98 357

0

30 694

30 694

19 566

41

Nominaal en onvoorzien

– 22 738

– 22 738

0

22 110

22 110

0

43

Vutfonds

0

0

324 022

0

0

– 184 722

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletore begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ...... Stb. ..... Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (x € 1000)

Naam Baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Korps landelijke politiediensten

573 014

573 014

0

0

0

0

Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten

98 934

98 934

0

0

0

0

Centraal Archief Selectiedienst

8 591

8 591

0

0

0

0

P-Direct

69 878

69 051

827

0

0

0

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

20 670

20 673

– 3

0

0

0

Werkmaatschappij

133 714

132 037

1 677

0

0

0

Logius

0

0

0

65 755

65 755

0

Totaal

904 801

902 300

2 501

0

0

0

Naam Baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Korps landelijke politiediensten

52 097

6 000

   

Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten

0

13 143

   

Centraal Archief Selectiedienst

914

700

   

P-Direct

8 621

0

   

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

93

0

   

Werkmaatschappij

600

250

   

Logius

0

0

1 248

1 248

Totaal

62 325

20 093

1 248

1 248