Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
 • Download PDF

Wijziging begroting ministerie BZK (VII) 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

32395 VII 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 2

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.

Het beleid

4

     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

     

2.2

De beleidsartikelen

6

 

21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

6

 

23. Veiligheidsregio’s en Politie

7

 

25. Veiligheid en Bestuur

10

 

27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

12

 

29. IOOV

13

 

31. Bestuur en Democratie

14

 

33. Dienstverlenende en innovatieve overheid

16

 

35. Arbeidszaken overheid

17

 

37. Kwaliteit Rijksdienst

17

     

2.3

De niet-beleidsartikelen

20

 

39. Algemeen

21

 

41. Nominaal en onvoorzien

23

 

43. Vutfonds

24

     

3.

Baten-lastendiensten Logius

25

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 4

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in:

 • • de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • • de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
E. M. H. Hirsch Ballin

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2010. De stand van de eerste suppletore begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2010 opgebouwd.

De belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties en/of mutaties en de aanwending van de eindejaarsmarge worden separaat weergegeven in paragraaf 2. De belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting. Vervolgens zijn per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die groter zijn dan € 1 miljoen.

De technische wijzigingen betreffen onder andere niet-beleidsmatige verschuivingen binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen (overboekingen) en gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende uitgaven en ontvangsten (desalderingen). Deze wijzigingen worden toegelicht bij het betreffende beleidsartikel.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting 2010 (x € 1 000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2010

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

 

5 883.208

Belangrijkste suppletore mutaties

 

138 290

Aspiranten

23.1

14 000

Arbeidsvoorwaarden (kasschuif)

23.1 en 23.2

26 000

mGBA/ORRA (naar GF)

31.3

– 27 400

Uitgaven uitkeringsregelingen

35.3

– 5 000

Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt

39.1

16 397

Bestuurskosten

41.3

21 500

Overige mutaties

div. art.

92 793

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

6 021 498

Toelichtingen Uitgaven

Artikel 23.1.

Om op termijn de operationele sterkte van de politie te handhaven, is de komende drie jaar een minimale instroom van 1600 aspiranten per jaar benodigd. De Nederlandse politie ontvangt hiervoor een eenmalige bijdrage per aspirant. Om dit te bekostigen wordt de begroting met € 14 mln. opgehoogd.

Artikel 23.1 en 23.2

De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de politiekorpsen in de gelegenheid te stellen zich aan de thans in de CAO vastgelegde verplichtingen te voldoen, wordt de raming in 2010 verhoogd ten laste van het budget van latere jaren.

Artikel 31.3

Het financieringsarrangement voor de programma’s modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA) is niet meer actueel. Beide programma’s hebben vertraging opgelopen. De budgetten worden herverdeeld in lijn met de nieuwe financieringsbehoefte.

Artikel 35.3

Door afname van het aantal gerechtigden zullen de uitgaven van uitkeringsregelingen van voormalige gebiedsdelen afnemen.

Artikel 39.1

Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de Baten Lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.

Artikel 41.3

Over het restant van de taakstelling «Bestuurskosten» hebben Rijk en VNG/IPO in 2008 afspraken gemaakt (zie Tweede Kamer, 32 123 VII, nr. 9). Dit wordt nu in begrotingstechnische zin verwerkt.

Tabel 2: Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting 2010 (x € 1 000)
 

Art. nr.

Ontvangsten 2010

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

 

530 143

Belangrijkste suppletore mutaties

 

– 158 513

Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt

39

16 397

VUT-fonds liquiditeitsbehoefte

43

– 184 722

Overige mutaties

div. art.

9 812

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

371 630

Toelichtingen Ontvangsten

Artikel 39

Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de Baten Lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.

Artikel 43

De Liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds wijzigt over de jaren heen. Hier wordt de meerjarenraming op aangepast. In 2010 zal het fonds minder aflossen.

Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x € 1 000)

Artikel

Aanwending

2010

23.1

Aspiranten

14 000

23.3

BES Politie

700

23.3

Uitrol burgernet

6 200

23.3

BES Brandweer

2 000

23.3

Cybercrime

2 700

23.4

Veiligheidsregio's

8 837

25.1

Prostitutieregistratiesysteem

2 200

27.1

FLO regeling 2010

2 100

29.25

Verhuiskosten

200

31.2

Politieke Partijen

700

31.3

Programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (MGBA)

5 700

31.3

Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA)

2 700

31.4

Staatscommissie Grondwet

166

31.5

Ondersteunende Software Verkiezingsproces (OSV)

335

33.1

Facturen

300

35.1

Veilige Publieke Taak

4 000

37.1

Management leerlijn & plex

490

37.2

Inspectieraad

87

 

Totaal

53 415

2.2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

21.

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

35 663

14 014

49 677

217

217

217

217

                 

Uitgaven:

37 027

14 014

51 041

217

217

217

217

21 25

Apparaat

7 867

– 326

7 541

– 283

– 283

– 283

– 283

a

Bedrijfsvoering BZK (naar artikel 39.1)

 

– 326

 

– 283

– 283

– 283

– 283

                 

Programma-uitgaven

29 160

14 340

43 500

500

500

500

500

 

Waarvan juridisch verplicht

2 241

           
                 

21.1

Nationaal Veiligheidsbeleid

10 076

3 900

13 976

       
 

Waarvan juridisch verplicht

1 489

           

a

Bijdrage NEC (van artikel 25.2)

 

2 500

         

b

Digitale Veiligheid (van artikel 25.2)

 

800

         

c

Meldkamerproject (van artikel 23.1)

 

600

         
                 

21.2

Nationaal CrisisCentrum

8348

9 940

18 288

       
 

Waarvan juridisch verplicht

752

           

a

Cell Broadcast (van artikel 23.1)

 

9 900

         

b

Crisisbarometer grieppandemie (van VWS)

 

40

         
                 

21.3

Onderzoekraad voor veiligheid

10 736

500

11 236

500

500

500

500

 

Waarvan juridisch verplicht

0

           

a

OVV-zeevaartongevallen (van V&W)

 

500

 

500

500

500

500

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Artikelonderdeel 21.1

 • a. Bijdrage ten behoeve van het project NEC wordt overgeheveld vanuit artikel 25.

Artikelonderdeel 21.2

 • a. Het betreft hier investeringskosten in het kader van Cell Broadcast. Deze kosten worden gemaakt ten behoeve van specifieke burgeralarmering waardoor de burgers bij rampen of crises zeer snel op lokaal/regionaal of landelijk niveau gealarmeerd kunnen worden via hun mobiele telefoon.

Beleidsartikel 23. Veiligheidsregio’s en Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

23.

Veiligheidsregio's en Politie

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

5 494 823

67 491

5 562 314

– 8 611

1 394

9 392

9 392

Waarvan garantieverplichtingen

1 200 000

           
                 

Uitgaven:

5 178 470

67 491

5 245 961

– 8 611

1 394

9 392

9 392

23 25

Apparaat

17 949

– 3 575

14 374

– 3 401

– 3 396

– 3 398

– 3 398

a

Juridische functie (naar 39.1)

 

– 211

 

– 211

– 211

– 211

– 211

b

Apparaat (naar artikel 25.25)

 

– 2 995

 

– 2 850

– 2 845

– 2 847

– 2 847

c

Bedrijfsvoering BZK (naar artikel 39.1)

 

– 326

 

– 283

– 283

– 283

– 283

d

Uitplaatsing Landelijke Management Development (naar artikel 37.25)

 

– 43

 

– 57

– 57

– 57

– 57

                 

Programma-uitgaven

5 160 521

71 066

5 231 587

– 5 210

4 790

12 790

12 790

 

waarvan juridisch verplicht

4 680 771

           
                 

23.1

Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal

4 036 196

8 535

4 044 731

– 27 317

– 19 785

– 2 256

3 700

 

waarvan juridisch verplicht

3 883 265

           

a

KLPD en Politieacademie (naar artikel 23.2)

 

– 17 215

 

– 16 132

– 16 870

– 5 956

 

b

Meldkamerproject (naar artikel 21.2)

 

– 600

         

c

Aspiranten

 

14 000

         

d

Cell Broadcast (naar artikel 21.2)

 

– 9 900

         

e

BES en gerechtskosten (naar artikel 23.3)

 

– 2 400

         

f

Huisvestingskosten Dienst Logistiek (naar 23.3)

 

– 500

         

g

Politieblad blauw (naar artikel 23.2)

 

– 50

         

h

Arbeidsvoorwaarden (kasschuif)

 

21 500

 

– 14 885

– 6 615

   

i

Asiel

 

3 700

 

3 700

3 700

3 700

3 700

                 

23.2

Bekostiging Politie landelijk

620 025

22 516

642 541

12 992

15 454

5 920

0

 

waarvan juridisch verplicht

620 025

           
 

Bijdragen baten-lastendienst KLPD

518 197

           

a

KLPD en PA (van artikel 23.1)

 

17 215

 

16 132

16 870

5 956

 

b

Havank (naar artikel 23.3)

 

– 19

 

– 25

– 31

– 36

 

c

Jaarwisseling 2009 (van artikel 25.2))

 

470

         

d

Politieblad Blauw (van artikel 23.1/23.3)

 

350

         

e

Arbeidsvoorwaarden (kasschuif)

 

4 500

 

– 3 115

– 1 385

   
                 

23.3

Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's

372 533

31 178

403 711

9 115

9 121

9 126

9 090

 

waarvan juridisch verplicht

72 191

           

*

Bijdragen baten-lastendienst LFR

20 000

           

a

Huisvestingskosten Dienst Logistiek (van artikel 23.1)

 

500

         

b

Cybercrime

 

2 700

         

c

BES Politie

 

700

         

d

BES Brandweer

 

2 000

         

e

Uitrol burgernet

 

6 200

         

f

BES en gerechtskosten (van artikel 23.1)

 

2 400

         

g

Incidentele kosten BES Politie (van KR)

 

500

         

h

IWPG 2009 (naar Justitie)

 

– 768

         

i

Exploitatiekosten C2000 (van 25.2)

 

10 150

 

10 150

10 150

10 150

10 150

j

Exploitatiekosten C2000 (van Financiën /Defensie/VWS)

 

8 647

         

k

Gehandicapten (naar artikel 25.1)

 

– 1 060

 

– 1 060

– 1 060

– 1 060

– 1 060

l

Havank (van artikel 23.2)

 

34

 

25

31

36

 

m

Politieblad blauw (naar artikel 23.2)

 

– 300

         

n

Veiligheidsonderzoek Politie (naar artikel 27.1)

 

– 525

         
                 

23.4

Bekostiging Veiligheidsregio's

131 767

8 837

140 604

0

0

0

0

 

waarvan juridisch verplicht

105 290

           

a

Veiligheidsregio's

 

8 837

         
                 

Ontvangsten

750

0

750

0

0

0

0

Uitgaven

Artikelonderdeel 23.25

 • b. Bij de wijziging van de begrotingsstructuur vanaf de begroting 2010 is een deel van de apparaatuitgaven voor Veiligheid en Bestuur (artikel 25) toegewezen aan de apparaatuitgaven voor Politie en Veiligheidsregio’s (artikel 23) en wordt nu overgeheveld naar artikel 25 Veiligheid en Bestuur.

Artikelonderdeel 23.1

 • a. Bij de wijziging van de begrotingsstructuur is een deel van de voorziene bijdragen aan het KLPD en de Politieacademie ten onrechte toegewezen aan artikelonderdeel 23.1.
 • c. Om op termijn de operationele sterkte van de politie te handhaven, is de komende drie jaar een minimale instroom van 1600 aspiranten per jaar benodigd. De Nederlandse politie ontvangt hiervoor een eenmalige bijdrage per aspirant. Om dit te bekostigen wordt de begroting met € 14 mln. opgehoogd.
 • d. Het betreft hier de investeringskosten in het kader van Cell Broadcast (artikel 25.1) Deze kosten worden gemaakt ten behoeve van specifieke burgeralarmering waardoor de burgers bij rampen of crises zeer snel op lokaal/regionaal of landelijk niveau gealarmeerd kunnen worden via hun mobiele telefoon.
 • e. 

  Sinds de overgang van de middelen van het Ministerie van Justitie naar het Ministerie van BZK kunnen de politiekorpsen de kosten die zij hebben voor tolken etc. declareren bij het Ministerie van BZK.

  De verwachting is dat hierop een groter beroep zal worden gedaan. Het budget wordt overgeheveld naar artikelonderdeel 23.3.

 • h. De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de politiekorpsen in de gelegenheid te stellen zich aan de thans in de CAO vastgelegde verplichtingen te voldoen, wordt de raming in 2010 verhoogd ten laste van het budget van latere jaren.
 • i. De raming voor de asielkosten van de politie wordt opgehoogd op basis van de huidige inzichten omtrent de instroom van asielzoekers.

Artikelonderdeel 23.2

 • a. 

  Bij de wijziging van de begrotingsstructuur is een deel van de voorziene bijdragen aan het KLPD en de Politieacademie ten onrechte toegewezen aan artikelonderdeel 23.1.

  Budget wordt overgeheveld naar artikel 23.1.

 • e. De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de politiekorpsen in de gelegenheid te stellen zich aan de thans in de CAO vastgelegde verplichtingen te voldoen, wordt de raming in 2010 verhoogd ten laste van het budget van latere jaren.

Artikelonderdeel 23.3

 • b. In het programma Cybercrime (PAC) is vertraging ontstaan doordat de intentie bestond om in 2009 het team High Tech Crime (THTC) van de KLPD onder te brengen bij het PAC. Door de financiële situatie van het THTC en de vertraging van de evaluatie THTC was het in 2009 niet haalbaar dit te bewerkstelligen. De uitgaven schuiven door naar 2010.
 • d. Door vertraging in 2009 van het aanbestedingstraject crashtender (een speciaal type brandweervoertuig, met name gebruikt op luchthavens) en bouw kazerne Bonaire komen de kosten tot uitbetaling in 2010.
 • e. De verdere landelijke uitrol van Burgernet vindt in vijftig gemeenten plaats in 2010.
 • f. Sinds de overgang van de middelen van het Ministerie van Justitie naar het Ministerie van BZK kunnen de politiekorpsen de kosten die zij hebben voor tolken etc. declareren bij het Ministerie van BZK. De verwachting is dat hierop een groter beroep zal worden gedaan.
 • i. Bij de wijziging van de begrotingsstructuur is de stijging van de bijdrage van de Politie voor de exploitatie van C2000 (artikel 23 Politie en Veiligheidsregio’s) ten onrechte toegewezen aan artikel 25 Informatiebeleid Veiligheid.
 • j. Bijdrage 2010 van het Ministerie van Defensie (KMar), van Financiën (Douane) en van VWS (ambulancediensten) voor het gebruik van het C2000 netwerk.
 • k. Dossier Taskforce Gehandicapten (zelfredzaamheid) valt wat betreft beleid onder verantwoordelijkheid van artikel 25.

Artikelonderdeel 23.4

 • a. In 2009 heeft de minister uitstel verleend aan de veiligheidsregio’s die nog niet volledig voldeden aan de voorwaarden voor uitbetaling van de 2e tranche convenanten. In 2010 zullen deze betalingen na toetsing aan de voorwaarden, alsnog worden voldaan.

Beleidsartikel 25. Veiligheid en Bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

25.

Veiligheid en Bestuur

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

58 358

– 10 584

47 774

– 8 757

– 8 366

– 8 076

– 8 076

                 

Uitgaven:

58 358

– 10 584

47 774

– 8 757

– 8 366

– 8 076

– 8 076

25.25

Apparaat

4 598

1 262

5 860

929

928

928

928

a

Apparaat (van artikel 23.25)

 

2 995

 

2 850

2 845

2 847

2 847

b

Bedrijfsvoering BZK (naar artikel 39.1)

 

– 325

 

– 283

– 283

– 283

– 283

c

Uitplaatsing Landelijke Management Development (naar artikel 37.25)

 

– 1 408

 

– 1 638

– 1 634

– 1 636

– 1 636

                 

Programma-uitgaven

53 760

– 11 846

41 914

– 9 686

– 9 294

– 9 004

– 9 004

 

Waarvan juridisch verplicht

8 361

           
                 

25.1

Veiligheid en Bestuur

19 251

5 067

24 318

914

1 146

1 146

1 146

 

Waarvan juridisch verplicht

3 757

           

a

Prostitutieregistratiesysteem

 

2 200

         

b

Gezinsmanagers Gouda (naar Gemeentefonds)

 

– 300

 

– 300

     

c

Inzet straatcoaches (naar Gemeentefonds)

 

– 150

         

d

Toezicht DHW ( naar Gemeentefonds)

 

– 1 088

         

e

Praktijkteams (naar Gemeentefonds)

 

– 100

         

f

Polarisatie en radicalisering (naar Gemeentefonds)

 

– 588

         

h

Voetbal volgsysteem (van Justitie)

 

86

 

86

86

86

86

i

Gehandicapten (van artikel 23.3)

 

1 060

 

1 060

1 060

1 060

1 060

j

Bestuurlijke aanpak van 25.2)

 

1 947

         

k

Drugspilots Limburg Zuid (van WWI)

 

2 000

         

l

Maatschappelijke sector ICT

     

68

     
                 

25.2

Veiligheid, informatie en technologie

34 509

– 16 913

17 596

– 10 600

– 10 440

– 10 150

– 10 150

 

Waarvan juridisch verplicht

4 604

           

a

Exploitatiekosten C2000 (naar artikel 23.3)

 

– 10 150

 

– 10 150

– 10 150

– 10 150

– 10 150

b

Bijdrage NEC (naar artikel 21.1)

 

– 2 500

         

c

Digitale Veiligheid (naar artikel 21.1)

 

– 800

         

d

Nanotechnologie (naar EZ)

 

– 456

         

e

Fingerprinting herkenning (naar Jus)

 

– 300

 

– 700

– 440

   

f

Jaarwisseling 2009 (naar artikel 23.2)

 

– 470

         

g

Overdracht I-bridge (naar Defensie)

 

– 1 000

         

h

Bestuurlijke aanpak (naar 25.1)

 

– 1 947

         

i

FES invoering digitale bereikbaarheidskaart

 

800

 

250

150

   

j

Veiligheidsarena (naar artikel 39.10)

 

– 20

         

k

Bijdrage Utrecht (naar artikel 39.10)

 

– 70

         
                 

Ontvangsten

445

800

1 245

250

150

0

0

a

FES invoering digitale bereikbaarheidskaart

 

800

 

250

150

   

b

Maatschappelijke sector ICT

     

68

     

Uitgaven

Artikelonderdeel 25.25

 • a. Bij de wijziging van de begrotingsstructuur is een deel van de apparaatsuitgaven voor Veiligheid en Bestuur (artikel 25) ten onrechte toegewezen aan de apparaatsuitgaven voor Politie en Veiligheidsregio’s (artikel 23).
 • c. Ingaande 1 maart 2010 is bLMD (bureau Landelijk Management Development) onderdeel Politie overgeplaatst naar bureau Algemene Bestuursdienst. De hiermee gemoeide apparaat- en programma-uitgaven worden overgeboekt naar ABD (artikel 37.25).

Artikelonderdeel 25.1

 • a. De realisatie van het prostitutieregistratiesysteem is in 2009 vertraagd. Dit systeem wordt in 2010 gerealiseerd.
 • d. Verlenging pilot decentralisatie toezicht Drank- en Horecawet (BZK-deel).
 • i. Dossier Taskforce Gehandicapten (zelfredzaamheid) valt wat betreft beleid onder verantwoordelijkheid van artikel 25.
 • j. Budgetoverheveling binnen artikel 25 in het kader van het programma Bestuurlijke Aanpak, ter financiering van onder andere het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zie ook artikel 25.2.
 • k. Bijdrage drugspilots Limburg Zuid als uitvloeisel afspraken WWI-BZK voor intensivering met betrekking tot overlast en verloedering.

Artikelonderdeel 25.2

 • a. Bij de nieuwe begrotingsindeling is de bijdrage Politie in de exploitatiekosten C2000 geboekt op artikel 25.2. Deze uitgaven worden echter verantwoord op artikel 23.3.
 • b. Budgettaire bijdrage voor 2010 vanuit artikel 25 ten behoeve van het project NEC (artikel 21).
 • g. Overdracht van financiële middelen naar het ministerie Defensie ten behoeve van I-Bridge.
 • h. Budgetoverheveling binnen artikel 25 in het kader van het programma Bestuurlijke Aanpak, ter financiering van o.a. het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zie ook artikel 25.1.

Beleidsartikel 27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

27.

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

176 429

9 770

186 199

3 915

5 105

5 105

5 105

                 

Uitgaven:

176 429

9 770

186 199

3 915

5 105

5 105

5 105

27.1

Apparaat

169 661

8 270

177 931

2 415

3 605

3 605

3 605

a

FLO-regeling 2010

 

2 100

         

b

Bureau Platform Interceptie Decryptie & Signaalanalyse (PIDS) (van Financiën)

 

453

 

453

453

453

453

c

Initieel bestand Kamer van Koophandel KVK

 

350

         

d

Veiligheidsonderzoek Politie (naar artikel 23.3)

 

525

         

e

Statuswijziging AIVD (van Koninkrijksrelaties)

 

500

         

f

Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV)

 

3 152

 

3 152

3 152

3 152

3 152

g

Arbeidsvoorwaarden (kasschuif)

 

1 190

 

– 1 190

     
                 

27.2

Geheime uitgaven

6 768

1 500

8 268

1 500

1 500

1 500

1 500

a

Geheim

 

1 500

 

1 500

1 500

1 500

1 500

                 

Ontvangsten

974

350

1 324

0

0

0

0

a

Initieel bestand Kamer van Koophandel KVK

 

350

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

Artikelonderdeel 27.1

 • a. Compensatie voor kosten van de FLO-regeling. In 1999 is een individuele overeenkomst met de per 1 januari 2000 in dienst zijnde personeelsleden van de AIVD afgesloten. Hierin is de garantie gegeven dat medewerkers geen financieel nadeel zouden ondervinden van het (anders) aanwijzen van de substantieel bezwarende functies door de minister. Deze individuele garantie houdt in dat de medewerkers de dienst op 60-jarige leeftijd kunnen blijven verlaten met behoud van materieel dezelfde rechten als die zij hadden voor 1 januari 2000.
 • f. Het betreft de bijdrage van verschillende departementen/organisaties aan het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.
 • g. De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de AIVD in de gelegenheid te stellen zich aan de thans in de CAO vastgelegde verplichtingen te voldoen, wordt de raming in 2010 verhoogd ten laste van het budget van latere jaren.

Artikelonderdeel 27.2

 • a. Door de groei van de dienst sinds besluitvorming Havermans/van Gogh is het beroep op de geheime begroting structureel toegenomen.

Beleidsartikel 29. IOOV

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

29.

IOOV

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

5 231

47

5 278

– 118

– 118

– 118

– 118

                 

Uitgaven:

5 231

47

5 278

– 118

– 118

– 118

– 118

29 25

Apparaat

4 279

47

4 326

– 118

– 118

– 118

– 118

a

Verhuiskosten

 

200

         

b

Bedrijfsvoering BZK (naar artikel 39.1)

 

– 136

 

– 118

– 118

– 118

– 118

c

Bijdrage inspectieraad 2010 (naar artikel 37.2)

 

– 17

         
                 

Programma-uitgaven

952

0

952

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

952

           

29.1

Inrichting en werking openbaar bestuur

952

0

952

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsartikel 31. Bestuur en Democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

31.

bestuur en Democratie

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

86 507

– 14 245

72 262

6 396

18 046

1 496

1 096

                 

Uitgaven:

91 014

– 14 245

76 769

6 396

18 046

1 496

1 096

31.25

Apparaat

10 475

1 330

11 805

96

96

96

96

a

Formatie Aniti-discriminatie

 

96

 

96

96

96

96

b

Herverdeling apparaat Bestuur

 

1 234

         
                 

Programma-uitgaven

80 539

– 15 575

64 964

6 300

17 950

1 400

1 000

 

Waarvan juridisch verplicht

36 386

           
                 

31.1

Inrichting en werking Openbaar Bestuur

5 488

820

6 308

       
 

Waarvan juridisch verplicht

4 155

           

a

Openbaar bestuur (van artikel 31.3)

 

900

         

b

Interbestuurlijke beleidsinfo (naar artikel 39.1)

 

– 80

         
                 

31.2

Democratie en burgerschapsvorming

22 810

1 550

24 360

       
 

Waarvan juridisch verplicht

19 053

           

a

Anti-discriminatie

 

750

         

b

Democratie en burgerschap (naar artikel 31.3)

 

200

         

c

Politieke Partijen

 

700

         

d

Verkiezingsproces ID-bewijs (van GF)

 

– 100

         
                 

31.3

Reisdocumenten en GBA-stelsel

49 094

– 18 110

30 984

6 300

17 950

1 400

1 000

 

Waarvan juridisch verplicht

11 362

           

*

Bijdrage baten-lastendiensten Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

16 782

           

a

Openbaar bestuur (naar artikel 31.1)

 

– 900

         

b

Democratie en burgerschap (naar artikel 31.2)

 

– 200

         

c

Programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (MGBA)

 

5 700

         

d

Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA)

 

2 700

         

e

Aanvullende modules Burger Zaken Systeem Kern

(BZS-K) (van GF)

 

1 000

         

f

Burgerzakensysteem-Kern

(BZS-K) Lokaal

 

1 200

         

g

mGBA/ORRA

 

– 150

 

150

     

h

Programma Versterking Identiteitsketen Publieke Sector (VIPS) (naar artikel 33.2)

 

– 60

         

i

mGBA/ORRA (naar GF)

 

– 27 400

 

6 150

17 950

1 400

1 000

                 

31.4

Constitutionele Zaken (CZW)

430

166

596

       
 

Waarvan juridisch verplicht

173

           

a

Staatscommissie Grondwet

 

166

         
                 

31.5

Kiesraad

2 717

– 1

2 716

       
 

Waarvan juridisch verplicht

1 683

           

a

Ondersteunende Software Verkiezingsproces (OSV)

 

– 336

         

b

Ondersteunende Software Verkiezingsproces (OSV)

 

335

         
                 

Ontvangsten

202 865

– 150

202 715

150

0

0

0

a

mGBA/ORRA

 

– 150

 

150

     

Uitgaven

Artikelonderdeel 31.25

 • b. De ruimte van de uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen wordt incidenteel aangewend voor de uitvoeringsproblematiek van de organisatie Bestuur en Democratie.

Artikelonderdeel 31.3

 • c. De start van het programma modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) was uitgesteld vanwege een langere opstartfase. Dit werd veroorzaakt door de personele invulling van het project en een extra onderzoek naar de positionering van het Burger Zaken Systeem Kern.
 • d. Het programma Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA) maakt deel uit van het Programma Reisdocumenten. Anders dan gepland, is het programma ORRA nog niet gestart. Dit hangt samen met de uitgestelde start van het programma mGBA en de waarborgen die moeten worden gerealiseerd voor de bescherming van de gegevens en het tegengaan van oneigenlijk gebruik. Het budget voor de in 2009 voorziene uitgaven zijn daarom naar 2010 doorgeschoven.
 • e. In het bestuurlijk akkoord van BZK met de VNG omtrent modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) is afgesproken dat een bedrag van € 1,0 miljoen zal worden overgeboekt uit het gemeentefonds om een budget te creëren voor het, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten uit te voeren, project «Aanvullende Modules».
 • f. In een bestuurlijk akkoord (december 2009) hebben de VNG en BZK afgesproken dat er een lokale variant komt van het Burger Zaken Systeem Kern. De kosten hiervan worden gedeeld door de gemeenten en BZK. Voor de ontwikkeling van BZS-K lokaal is € 2,5 miljoen nodig in de jaren 2010–2015. BZK betaalt € 1,2 miljoen. De gemeenten betalen € 1,3 miljoen.
  • i. Het financieringsarrangement mGBA/ ORRA is niet meer actueel, doordat de programma's vertraging hebben opgelopen. Om de budgetten in lijn te brengen met de financieringsbehoefte is BZK met de VNG een ander ritme van de lening overeengekomen. De som van de lening blijft gelijk.

Beleidsartikel 33. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

33.

Dienstverlenende en innovatieve overheid

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

90 302

710

91 012

600

600

600

600

                 

Uitgaven:

90 302

710

91 012

600

600

600

600

33.25

Apparaat

4 290

150

4 440

0

0

0

0

a

Organisatie Dienstverlening, Regeldruk en Innovatie (DRI) (van artikel 33.1)

 

150

         
                 

Programma-uitgaven

86 012

560

86 572

600

600

600

600

 

Waarvan juridisch verplicht

47 501

           
                 

33.1

Administratieve lasten

8 390

150

8 540

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

34

           

a

Organisatie Dienstverlening, Regeldruk en Innovatie (DRI) (naar artikel 33.25)

 

– 150

         

b

Facturen

 

300

         
                 

33.2

Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

25 087

2 797

27 884

2 800

2 800

2 800

2 800

 

Waarvan juridisch verplicht

23 155

           

a

Programma DigID Machtigen (GMV) (van Fin)

 

750

 

700

700

700

700

b

Antwoord.nl (van GF)

 

1 900

 

2 100

2 100

2 100

2 100

c

Programma Versterking Indentiteitsketen Publieke Sector (VIPS) (van BuiZa)

 

175

         

d

Onderzoek Evaluatie

 

– 28

         
                 

33.3

Beheer e-overheidsvoorzieningen

52 535

– 2 387

50 148

– 2 200

– 2 200

– 2 200

– 2 200

 

Waarvan juridisch verplicht

24 312

           

*

Bijdrage baten-lastendiensten Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

3 900

           

a

ICT-Responseboard (van EZ)

 

233

         

b

Forum standaardisatie (naar EZ)

 

– 2 200

 

– 2 200

– 2 200

– 2 200

– 2 200

c

Beheer DigiD (naar EZ)

 

– 420

         
                 
                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

Artikelonderdeel 33.2

 • b. Bijdrage uit het Gemeentefonds voor de uitvoering van het beheer van Antwoord.nl.

Artikelonderdeel 33.3

 • b. Het Ministerie van Economische Zaken neemt het opdrachtgeverschap voor Forum Standaardisatie over. De bijbehorende budgetten worden daarom overgeheveld naar Economische Zaken.

Beleidsartikel 35. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

35.

Arbeidszaken overheid

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

60 838

– 1 079

59 759

– 4 450

– 4 650

– 4 650

– 4 650

                 

Uitgaven:

60 838

– 1 079

59 759

– 2 866

– 3 266

– 3 266

– 3 266

35.25

Apparaat

5 668

0

5 668

       
                 

Programma-uitgaven

55170

– 1 079

54091

– 2866

– 3266

– 3266

– 3266

 

Waarvan juridisch verplicht

48 720

           
                 

35.1

Overheid als werkgever

13 604

4 421

18 025

550

350

350

350

 

Waarvan juridisch verplicht

7 615

           

a

Verwijs- en adviescentrum klokkenluiders

 

500

 

500

500

500

500

b

Veilige Publieke Taak

 

4 000

         

c

Veiligheid onderwijspersoneel (naar OCW)

 

– 152

         

d

Bijdrage arbeidsmarktanalyse (van artikel 39.1)

 

23

         

e

Kennis en analyse (naar artikel 37.2)

 

– 150

 

– 150

– 150

– 150

– 150

f

Centrum voor Innovatie en Publieke Sector Efficiëntie studies (van artikel 39.5)

 

200

 

200

     
                 

35.2

Politieke ambtsdragers

10 094

– 500

9 594

       
 

Waarvan juridisch verplicht

9 633

           

a

Uitgaven uitkeringsregelingen

 

– 500

         
                 

35.3

Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen

31 472

– 5 000

26 472

– 3 416

– 3 616

– 3 616

– 3 616

 

Waarvan juridisch verplicht

31 472

           

a

Uitgaven uitkeringsregelingen

 

– 5 000

 

– 3 416

– 3 616

– 3 616

– 3 616

                 

Ontvangsten

820

0

820

0

0

0

0

Uitgaven

Artikelonderdeel 35.1

 • b. Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) zet in 2010 in op uitvoering van maatregelen voor een veiliger openbaar vervoer, een Postbus 51 campagne waarin burgers worden opgeroepen te handelen bij agressie tegen werknemers met een publieke taak en een shared service VPT.

Artikelonderdeel 35.3

 • a. Door afname van het aantal gerechtigden zullen de uitgaven van uitkeringsregelingen van voormalige gebiedsdelen afnemen.

Beleidsartikel 37. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

37.

Kwaliteit Rijksdienst

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

109.920

19.362

129.282

6.119

– 210

726

726

                 

Uitgaven

109.920

19.362

129.282

6.119

– 210

726

726

37.25

Apparaat

15.998

1.127

17.125

1.402

1.398

1.400

1.400

a

Bedrijfsvoering BZK (naar artikel 39.1)

 

– 239

 

– 208

– 208

– 208

– 208

b

Uitplaatsing Landelijke Management Development (van artikel 23.25 en 25.25)

 

1.451

 

1.695

1.691

1.693

1.693

c

Staftaken (naar artikel 39.1)

 

– 85

 

– 85

– 85

– 85

– 85

                 

Programma-uitgaven

93.922

18.235

112.157

4.717

– 1.608

– 674

– 674

 

waarvan juridisch verplicht

28.112

           
                 

37.1

Management Rijksdienst (ABD)

18.544

3.831

22.375

2.235

2.435

3.369

3.369

a

Lidmaatschapgeld verzilvering (van diverse departementen)

 

600

 

800

1 000

1 200

1 200

b

Ontvangsten ABD interim

 

1 100

 

1 200

1 200

1 300

1 300

c

Ontvangsten vaste pool

 

800

 

900

900

900

900

d

Correctie op ICC bijdragen

 

– 17

 

– 384

– 384

250

250

e

Bedrijfsvoering BZK (naar artikel 39.1)

 

– 144

 

– 125

– 125

– 125

– 125

f

Compensatie SF/TG functie (naar Financiën)

 

– 156

 

– 156

– 156

– 156

– 156

g

Management leerlijn & plex

 

490

         

h

Inspectieraad

 

1 158

         
                 

37.2

Functionerende bedrijfsvoering

29 086

4 929

34 015

150

150

150

150

a

Bijdrage ICBR (van diverse departementen)

 

900

         

b

Inspectieraad (van diverse departementen)

 

907

         

c

Compensatie overgang P-Direkt (naar SZW)

 

– 350

         

d

File-net licenties

 

1.602

         

e

Kennis en analyse (van artikel 35.1)

 

150

 

150

150

150

150

f

Relatie beleid en uitvoering (van artikel 39.1)

 

113

         

g

Vernieuwing Rijksdienst stimuleringspakket (van artikel 39.1)

 

525

         

h

Vernieuwing Rijksdienst automatisering functiegebouw

 

978

         

i

Inspectieraad

 

104

         
                 

37.3

Informatisering Rijksdienst

42 914

– 2 360

40 554

– 2 499

– 4 374

– 4 374

– 4 374

*

Bijdrage baten-lastendienst CAS

4 731

           

a

CIO functie (naar diverse departementen)

 

– 900

 

– 900

     

b

CIO functie (naar artikel 39.1)

 

– 150

 

– 150

     

c

Vernieuwing Rijksdienstarchitectuur (MARIJ)

 

600

 

350

     

d

Beheer Digitale Werkomgeving Rijk (naar diverse departementen)

 

– 4.091

 

– 4.091

– 4.091

– 4.091

– 4.091

e

Digitale Werkomgeving Rijk (naar artikel 39.1)

 

– 283

 

– 283

– 283

– 283

– 283

f

Bijdrage ICBR 2010 (van EZ)

 

17

         

g

Wegwerken archiefachterstanden (naar BuiZa)

 

2.447

 

2.575

     
                 

37.4

Facilitaire zaken Rijksdienst

3.378

11.835

15.213

4.831

181

181

181

a

Vernieuwing Rijksdienst 4FM

 

3.350

 

1.000

     

b

Vernieuwing Rijksdienst elektronisch bestellen en factureren

 

950

 

950

     

c

Vernieuwing Rijksdienst categoriemanagement

 

2.700

 

2.700

     

d

Rijkspas (van VROM)

 

525

         

e

Domein facilitair (van LNV)

 

181

 

181

181

181

181

f

Bijdrage ICBR 2010 (van diverse departementen)

 

2.254

         

g

Stimuleringsbudget (van artikel 39.1)

 

875

         

h

Bijdrage Rijksgebouwendienst 2010

 

1.000

         
                 

37.5

Uitvoering garantieregeling

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

267

5.643

267

1.716

1.716

2.450

2.450

a

Ontvangsten ABD interim fee

 

1.100

 

1.200

1.200

1.300

1.300

b

Ontvangsten vaste pool ABD-I

 

800

 

900

900

900

900

c

Correctie op ICC bijdragen

 

– 17

 

– 384

– 384

250

250

d

File-net licenties

 

1 602

         

e

Inspectieraad

 

1 158

         

f

Bijdrage Rijksgebouwendienst 2010

 

1 000

         

Uitgaven

Artikelonderdeel 37.25

 • b. Ingaande 1 maart 2010 is bureau Landelijke Management Development, onderdeel Politie overgeplaatst naar bureau Algemene Bestuursdienst. De hiermee gemoeide apparaat- en programma-uitgaven volgen deze verschuiving.

Artikelonderdeel 37.1

 • a. Overboekingen van diverse departementen voor het programma verzilvering: het langer en op flexibele wijze benutten van mensen met managementervaring.
 • b. Mutatie van uitgaven en ontvangsten die samenhangen met inzet van topmanagement uit de Algemene Bestuursdienst op interim-basis binnen de overheid. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden doorberekend. De verwachting is dat de interim-activiteiten komende 4 jaar licht zullen stijgen.
 • h. Ontvangsten van inspecties van diverse departementen ten behoeve van inspectieraad.

Artikelonderdeel 37.2

 • a. Bijdrage van diverse departementen aan de activiteiten met betrekking tot personeel en organisatie van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).
 • d. Betreft een bijdrage van Buitenlandse Zaken voor aanschaf File-net licenties dat wordt ingezet voor P-Direkt.
 • h. Betreft een bijdrage in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst voor het project automatisering functiegebouw Rijk.

Artikelonderdeel 37.3

 • a. Betreft overboekingen naar diverse departementen van tijdelijk budget Vernieuwing Rijksdienst ten behoeve van de CIO-functie (Chief Information Officer).
 • c. Betreft een structurele terugboeking naar diverse departementen voor het beheer van Rijksweb (DWR). Deze kosten worden vanaf 2010 via facturen aan de diverse departementen doorbelast.
 • d. Overboekingen naar diverse departementen voor het Beheer Digitale Werkomgeving Rijk.
 • g. 

  Bijdrage van Buitenlandse Zaken aan het wegwerken van archiefachterstanden (Doc-Direkt).

  Overig: De baten-lastendienst Werkmaatschappij heeft op 31-12-2009 een surplus van het eigen vermogen van circa € 0,7 mln. De eigenaar van de Werkmaatschappij heeft besloten dat de Werkmaatschappij dit surplus mag behouden, omdat het beheer van de bedrijfseenheid Digitale Werkomgeving Rijk (DWR), onderdeel van Werkmaatschappij, wordt omgezet waardoor een incidenteel tekort ontstaat van € 0,7 mln. Dit incidentele tekort wordt door het surplus gedekt.

Artikelonderdeel 37.4

 • a. Bijdrage voor het project 4FM. Het project omvat het opzetten van een gemeenschappelijke organisatie voor facilitaire dienstverlening voor vier ministeries (BuiZa, SZW, VROM, VenW)
 • b. Bijdrage voor het project elektronisch bestellen en factureren. Het project omvat het mogelijk maken van geautomatiseerde afhandeling van bestellen en factureren voor de rijksoverheid. Dit leidt tot besparingen, efficiency en kwaliteitsverbeteringen binnen het inkoopproces.
 • c. Bijdrage voor het project categoriemanagement. Bij dit project wordt categoriemanagement ingezet als manier om rijksbreed slimmer in te kopen. Daarbij zijn er diverse categorieën geïdentificeerd waarbij 1 departement voor de andere departementen inkoopt.
 • f. Bijdrage van diverse departementen aan de activiteiten met betrekking tot facilitaire zaken van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).
 • h. Jaarlijkse bijdrage van de Rijksgebouwendienst voor de taken op het gebied van rijkshuisvesting.

Ontvangsten

 • a. Mutatie van uitgaven en ontvangsten die samenhangen met inzet van topmanagement uit de Algemene Bestuursdienst op interim-basis binnen de overheid. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden doorberekend. De verwachting is dat de interim-activiteiten komende 4 jaar licht zullen stijgen.
 • d. Betreft een bijdrage van Buitenlandse Zaken voor aanschaf File-net licenties dat wordt ingezet voor P-Direkt.
 • e. Ontvangsten van inspecties van diverse departementen ten behoeve van inspectieraad.
 • f. Jaarlijkse bijdrage van de Rijksgebouwendienst voor de taken op het gebied van rijkshuisvesting.

2.3 Niet-beleidsartikelen

39. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

39.

Algemeen

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

98 357

30 694

129 051

15 498

2 577

2 715

2 715

                 

Uitgaven

98 357

30 694

129 051

15 498

2 577

2 715

2 715

39.1

Apparaat algemeen

85 871

30 694

116 565

15 748

2 577

2 715

2 715

*

Bijdrage baten-lastendiensten P-Direct

1 911

           

*

Bijdrage baten-lastendiensten Werkmaatschappij

54 140

           

a

CIO Functie (van artikel 37.3)

 

150

 

150

     

b

Software Verkiezingen (van artikel 31.5)

 

336

         

c

Inkoop functie (van Jus)

 

81

 

81

81

81

81

d

Ontwikkeling Rijks Crisiscentrum

 

3 200

 

6 452

     

e

Sociaal Flankerend Beleid

 

1 170

 

780

     

f

Stimuleringsfonds Vernieuwing Rijksdienst

 

3 000

 

2 929

     

g

Het nieuwe werken (van OCW)

 

25

         

h

Wetgeving (van KR)

 

375

         

i

Vernieuwing Rijksdienst (naar Jus)

 

– 140

 

– 140

     

j

Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt

 

16 397

         

k

Plusprodukten

 

3 169

         

l

Vernieuwing Rijksdienst (naar BuiZa)

 

– 165

         

m

Bedrijfsvoering BZK (van diverse artikelen)

 

1 496

 

1 300

1 300

1 300

1 300

n

Huisvesting (van Koninkrijksrelaties)

 

869

 

755

755

755

755

o

Interbestuurlijke beleidsinfo (van artikel 31.1)

 

80

         

p

Bijdrage arbeidsmarktanalyse (naar artikel 35.1)

 

– 23

         

q

Juridische functie (van artikel 23.25)

 

211

 

211

211

211

211

r

Relatie beleid en uitvoering (naar artikel 37.2)

 

– 113

         

s

Uitbreiding Staftaken (van artikel 37.25)

 

85

 

85

85

85

85

t

Bijdrage BZK ICBR 2010 (naar artikel 37.2)

 

– 179

         

u

Stimuleringsbudget (naar artikel 37.2 en 37.4)

 

– 1 400

         

v

Bijdrage rondetafelconferentie (naar artikel 39.5)

 

– 75

         

w

Digitale Werkomgeving Rijk (van artikel 37.3)

 

283

 

283

283

283

283

x

Topinstituut publiek management

 

2 000

 

3 000

     

y

Middelen inzake Kluwercontract (uitgeverij)

 

– 138

 

– 138

– 138

   
                 

Programma-uitgaven

12 486

0

12 486

– 250

0

0

0

                 

39.5

Kennis, onderzoek (en internationaal)

7 401

– 75

7 326

– 250

0

0

0

a

Onderzoek en fin. Functies (van GF)

 

71

         

b

Hill (naar OCW)

 

– 50

 

– 50

     

c

Daderprofielen (van BuiZa)

 

29

         

d

Efficientiestudies (naar artikel 35.1)

 

– 200

 

– 200

     

e

Bijdrage rondetafelconferentie (van artikel 39.1)

 

75

         
                 

39.6

Internationaal

5 085

– 15

5 070

0

0

0

0

a

Groei (naar artikel 23.3)

 

– 15

         
                 

39.10

Verzamaluitkering

0

90

90

0

0

0

0

a

Bijdrage Utrecht (van artikel 25.2)

 

70

         

b

Veiligheidsarena (van artikel 25.2)

 

20

         
                 

Ontvangsten

0

19 566

19 566

0

0

0

0

a

Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt

 

16 397

         

b

Plusprodukten

 

3 169

         

Uitgaven

Artikelonderdeel 39.1

 • d. Betreft een bijdrage in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst voor de ontwikkeling van een Rijksbreed crisiscentrum waarbij processen, ICT, opleidingen en oefeningen rijksbreed voor alle decentrale coördinatiecentra worden gestandaardiseerd. 
 • e. Betreft middelen voor Sociaal Flankerend Beleid in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.
 • f. Bijdrage aan het Stimuleringsfonds innovatieprojecten.
 • j. Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de baten-lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt. 
 • k. Het gaat hier om de interne verrekening van kosten voor de repro/postkamer, buitenpanden, smartphones, telewerkvoorzieningen en de doorbelaste kosten voor het netwerkbeheer aan de buitenpanden.
 • m. Betreft herschikking van budgetten ten behoeve van de kosten voor huisvesting en informatievoorziening.
 • u. Middelen voor de Rijksacademie voor bedrijfsvoering, clustering meldkamers en Rijksmarktplaats uit het stimuleringsbudget Vernieuwing Rijksdienst.
 • x. In het kader van de Vernieuwing Rijksdienst ontvangt BZK een bijdrage voor het opzetten van een Topinstituut voor publiek management.

Ontvangsten

 • a. Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de baten-lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.
 • b. Het gaat hier om de interne verrekening van kosten voor de repro/postkamer, buitenpanden, smartphones, telewerkvoorzieningen en de doorbelaste kosten voor het netwerkbeheer aan de buitenpanden.

41. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

41.

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

– 22 738

22 110

– 628

31 784

31 784

31 784

31 784

                 

Uitgaven

– 22 738

22 110

– 628

31 784

31 784

31 784

31 784

41.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

41.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

41.3

Onvoorzien

– 22 738

22 110

– 628

31 784

31 784

31 784

31 784

a

Bestuurskosten

 

21 500

 

32 134

32 134

32 134

32 134

b

Eindejaarsmarge (toedeling)

 

54 375

         

c

Eindejaarsmarge (verdeling)

 

– 53 415

         

d

Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV)

 

– 350

 

– 350

– 350

– 350

– 350

Artikelonderdeel 41.3

 • a. Over het restant van de taakstelling «Bestuurskosten» hebben Rijk en VNG/IPO in 2008 afspraken gemaakt (zie Tweede Kamer, 32 123 VII, .nr. 9). Deze afspraken worden nu begrotingstechnisch verwerkt.

43. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

43.

VUT-fonds

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

43.1

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

0

                 
                 

Ontvangsten

324 022

– 184 722

139 300

2 720

1 320

– 4 680

351 070

a

VUT-fonds liquiditeitsbehoefte

 

– 184 722

 

2 720

1 320

– 4 680

351 070

Ontvangsten

 • a. De liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds wijzigt over de jaren heen. Hier wordt de meerjarenraming op aangepast. In 2010 zal het fonds minder aflossen.

3. Baten-lastendienst Logius

Algemeen

Logius is in 2006 opgericht als gemeenschappelijke beheerorganisatie voor overheidsbrede ICT-oplossingen. Met ingang van 2010 heeft Logius de status van tijdelijke baten-lastendienst gekregen. Logius is onderdeel van het directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (DGBK) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De missie van Logius luidt: «Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen.»

Logius heeft vier taken:

 • • Beheer en exploitatie van bestaande producten
 • • Inbeheername van nieuwe producten
 • • Doorontwikkeling
 • • Stimulering van gebruik

Beheer en exploitatie van bestaande producten

Logius verzorgt het beheer en de exploitatie van overheidsbrede ICT-producten en -standaarden. Beheer en exploitatie hebben betrekking op het stabiel draaiend houden van een product en het (daadwerkelijk) beschikbaar stellen daarvan aan klanten. Vooraf vastgestelde dienstverleningsafspraken geven klanten inzicht in wat zij kunnen verwachten van de producten die Logius in beheer heeft.

Inbeheername van nieuwe producten

Bij de inbeheername van een nieuw product toetst Logius in hoeverre dit product voldoet aan de eisen om in beheer te worden genomen. Uitgangspunt is dat nieuwe producten passen in de missie van Logius en derhalve betrekking hebben op infrastructurele producten met een generiek karakter.

Doorontwikkeling

Indien klanten een nieuwe functionaliteit op een bestaand product wensen en er is een beleidsopdrachtgever bereid zorg te dragen voor de financiering ervan, dan is er sprake van doorontwikkeling. Logius is een beheerorganisatie; doorontwikkeling vindt daarom zo veel mogelijk buiten Logius plaats. Om in een vroeg stadium te kunnen sturen op gewenste functionaliteiten die nodig zijn voor optimaal beheer, verzorgt Logius veelal de tactische aansturing van doorontwikkelactiviteiten.

Stimulering van gebruik

De winst van een gemeenschappelijke beheerorganisatie als Logius komt pas echt van de grond als steeds meer overheidorganisaties gebruik maken van de producten van Logius. Logius heeft daarom ook de taak om het gebruik van de producten te stimuleren. Logius onderhoudt daartoe contacten met (potentiële) klanten, inventariseert klantwensen, geeft voorlichting over (nieuwe) producten en zorgt voor de uitwisseling van best practices. Ook ondersteunt Logius klanten in het stimuleren van het gebruik door eindgebruikers (burgers en bedrijven). Een goede elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven is gebaat bij een brede inzet van de producten van Logius, niet alleen in aantal aansluitingen, maar ook in aantal processen en in het daadwerkelijk gebruik door klanten.

Exploitatie

Exploitatieoverzicht 2010

(bedragen x € 1 000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)+(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Totaal geraamd 2010

Baten

     

Opbrengst moederdepartement

 

46 775

46 775

Opbrengst overige departementen

 

15 031

15 031

Opbrengst derden

 

3 949

3 949

Rentebaten

     

Vrijval voorzieningen

     

Bijzondere baten

     

Totaal baten

0

65 755

65 755

       

Lasten

     

Apparaatskosten

 

65 255

65 255

– personele kosten

 

18 918

18 918

– materiële kosten

 

46 337

46 337

Rentelasten

 

24

24

Afschrijvingskosten

 

476

476

– materieel

 

476

476

– immaterieel

     

Overige lasten

 

0

0

– dotaties voorzieningen

     

– bijzondere lasten

     

Totaal lasten

0

65 755

65 755

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengsten van het moederdepartement hebben betrekking op de omzet van de producten waarvan BZK beleidsopdrachtgever is. Het betreft de omzet voor:

 • • Beheer en exploitatie van de producten zoals DigiD (voor burgers), Digipoort, Digikoppeling, Digimelding en Govcert.1
 • • Inbeheername van nieuwe producten zoals MijnOverheid.nl, Digimelding en Digilevering.
 • • Doorontwikkeling van met name DigiD en Digikoppeling grote berichten.
 • • Stimulering van gebruik en de kosten van NL_Alert.

Opbrengsten overige departementen

De opbrengsten van de overige departementen bestaan uit de omzet voor de volgende posten:

 • • Beheer, exploitatie en ontwikkeling van DigiD voor het Elektronisch Patiëntendossier (VWS) en beheer en exploitatie van DigiD voor bedrijven (EZ).
 • • Beheer van het Forum Standaardisatie (EZ).
 • • Ondersteuning van het programma Legis (Justitie).
 • • Inbeheername en doorontwikkeling van het Standard Business Reporting (SBR)-programma (EZ).

Opbrengst derden

De opbrengst derden bestaat uit twee onderdelen: de omzet uit hoofde van het gebruik van de Haagse Ring (€ 2,9 mln.) en de omzet in het kader van diverse inbeheernametrajecten voor de Inspectieraad (€ 1 mln.).

Toelichting lasten

Personele kosten

Tot de personele kosten zijn gerekend de lonen en salarissen van eigen personeel en de kosten van inhuur voor de capaciteit die vereist is voor het kunnen uitvoeren van alle geplande activiteiten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan grotendeels uit contractkosten van de exploitatie en beheer van de producten van Logius (DigiD, Haagse Ring, Digipoort, etcetera) en de inkoopkosten voor het kunnen doorontwikkelen van nieuwe producten van Logius. Daarnaast zijn de kosten van huur en facilitaire ondersteuning door stichting ICTU (ICT-Uitvoeringsorganisatie) en BZK tot de materiële kosten gerekend.

Rentelasten

Logius betaalt in 2010 rente over de ter beschikking gestelde leenfaciliteit.

Afschrijvingskosten

Deze post bestaat uit de kosten voor afschrijving op de boekwaarde van de aanwezige activa, rekening houdend met de geldende afschrijvingstermijnen.

Balans per 1 januari 2010

(bedragen x € 1 000)
 

1 januari 2010

Activa

 

Immateriële activa

0

Materiële activa

1 248

– grond en gebouwen

206

– installaties en inventarissen

243

– overige materiële vaste activa

799

Voorraden

0

Debiteuren

843

Nog te ontvangen

834

Liquide middelen

0

Totaal activa

2 925

   

Passiva

 

Eigen Vermogen

0

– exploitatiereserve

0

– verplichte reserve

0

– onverdeeld resultaat

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

1 248

Voorzieningen

167

Crediteuren

30

Nog te betalen

1 480

Totaal passiva

2 925

Toelichting activa

De materiële activa hebben vooral betrekking op de investeringen in de afgelopen drie jaren voor Govcert, het onderdeel van Logius dat zich met de bestrijding van internetcriminaliteit bezighoudt, en het project Infrastructuur. Een groot deel betreft investeringen in hardware en software.

De post «Nog te ontvangen» heeft betrekking op de per balansdatum nog niet verstuurde facturen voor het programma Haagse Ring. Daarnaast is er nog een post vooruitbetaalde kosten voor licenties.

Toelichting passiva

De post «Schuld aan het moederdepartement» betreft de schuld als gevolg van de kortlopende ontvangsten (debiteuren en nog te ontvangen) die per balansdatum groter zijn dan de stand van de kortlopende betalingen (crediteuren en nog te betalen). Het verschil wordt in 2010 met het moederdepartement verrekend.

De post «Leningen bij het Ministerie van Financiën» is gebaseerd op de boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2010. De lening betreft een zogeheten «conversielening».

De post «Voorzieningen» is gebaseerd op de waarde van het verloftegoed van de medewerkers per 1 januari 2010.

De post «Nog te betalen» bestaat uit alle facturen die tot op heden zijn ontvangen en betrekking hebben op geleverde prestaties in 2009 (zogeheten overloop). Daarnaast is een bedrag opgenomen voor het tegoed aan vakantiegelden over de periode juni tot en met december 2009.

Het totaal van de niet in de balans opgenomen verplichtingen bedraagt € 39,4 mln. Dit betreft met name verplichtingen als gevolg van het huurcontract voor de huisvesting van Logius en diverse meerjarige ICT-onderhoudscontracten.

Kasstroomoverzicht per 1 januari 2010

(bedragen x € 1 000)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e

suppletoire begroting

(2)

Stand 1e suppletoire

Begroting

(3)=(1)+(2)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2010

0

0

0

2.

Totaal operationele kasstroom

0

0

0

3a.

Totaal investeringen (-/-)

 

– 1.248

– 1.248

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

0

– 1.248

– 1.248

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

     

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

 

0

0

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

1.248

1.248

4.

Totaal financieringskasstroom

0

1.248

1.248

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2010

0

0

0

Doelmatigheid

Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen voor 2010

Generiek deel

Jaarplan 2010

Tarieven/uur

PM*

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

73

% FTE primair proces

76%

% FTE Overhead

24%

Saldo van baten en lasten (%)

0

Klanttevredenheid

7

Betrouwbaarheid/TPM

Ja

Periodieke Benchmark producten Logius

PM

Specifiek deel

Jaarplan 2010

Omzet per productgroep (in %)

 

• Beheer & exploitatie

72%

• In beheer name trajecten

4%

• Doorontwikkeling

6%

• Stimulering gebruik

2%

• Projecten

16%

DigiD:

 

• Kostprijs per abonnement (jaarlijks)

PM*

• Kostprijs per aansluiting (eenmalig)

PM

• Kostprijs per authenticatie

 

Digipoort (OTP):

 

• Kostprijs per abonnement (jaarlijks)

PM

• Kostprijs per aansluiting (eenmalig)

PM

• Kostprijs per bericht

PM

DigiD

 

• Aantal nieuw aangesloten overheidsorganisaties

85

• Aantal burgers met DigiD

7,75 mln.

• Aantal DigiD authenticaties

31,9 mln.

PKI-Overheid

 

• Aantal nieuwe certificaatverstrekkers

2

Digipoort (OTP)

 

• Aantal aangesloten bedrijven

1 000

• Aantal berichten via Digipoort

30 mln.

Govcert

 

• Aantal afnemers Govcert.nl

66

• Aantal uitgebrachte beveiligingsadviezen

750

• Aantal leden e-mail alerts Waarschuwingsdienst.nl

70 000

Overige indicatoren*

 

Vragen/klachten Nationale Ombudsman

 

• Aantal vragen/klachten

PM

• Snelheid van eerste reactie

PM

• Snelheid van afhandeling

PM

Tijd tussen verzoek klant en realisatie

 

• Doorlooptijd

PM

Contract- en leveranciersmanagement

 

• Prijsbenchmark

PM

Aantal inhuurkrachten vs. eigen medewerkers

PM

Proces inbeheername nieuwe producten

 

• Tijdigheid van overdracht/conform planning

PM

• Operationeel conform klantverwachting

PM

Noot *: Normen en definities zijn in ontwikkeling.

Toelichting op indicatoren

 • • Benchmark. Elke 2 jaar wordt een van de producten van Logius getoetst op markconformiteit. Hierbij gaat het om producten die minimaal 2 jaar in beheer zijn.
 • • Betrouwbaarheid. In het kader van de betrouwbaarheid vraagt Logius jaarlijks een Third Party Mededeling (TPM) aan over al haar producten die twee jaar of langer in beheer zijn.
 • • Klanttevredenheid. Jaarlijks organiseert Logius een onderzoek naar klanttevredenheid met betrekking tot de prestaties betreffende de dienstverlening.

Noot 1: Een toelichting op de producten is te vinden op de website van Logius.