Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008

31200 XII 65 Gewijzigde motie van de leden roemer en anker ter vervanging van die gedrukt onder nrs. 33 en 56

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 65 Voorgesteld 18 december 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat er verschillende plannen zijn voor collectief personenvervoer over snelwegen zoals het plan «Groen Asfalt» van Koninklijk Nederlands Vervoer en het Deltaplan Bereikbaarheid;


overwegende, dat busvervoer veruit de minst milieubelastende vorm van gemotoriseerd vervoer is;


overwegende, dat er veel bedrijvenlocaties in de directe nabijheid van snelwegen zijn gevestigd die nu niet goed bereikbaar zijn met het OV;


verzoekt de regering te onderzoeken of snelwegbussen een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de filedruk, een pilot met hoogfrequent busvervoer op een filegevoelig traject in de Randstad op te zetten, inclusief haltes bij bedrijvenlocaties, en te onderzoeken of bussen vaker gebruik kunnen maken van de vluchtstrook,


en gaat over tot de orde van de dag.


Roemer

Anker