Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008

31200 XV 54 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 54

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 11 december 2007


Naar aanleiding van de toezegging van de staatssecretaris van Financiën tijdens het wetgevingsoverleg bij het Belastingplan (31 205/31 206, nr. 58) is de ontwikkeling van de armoedeval in kaart gebracht over de jaren 2007–2011. In de bijlage1 wordt deze ontwikkeling uitgebreid toegelicht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de werkloosheidsval, de herintredersval, de deeltijdval en de doorstroomval. Bij de berekeningen zijn alle voorgenomen maatregelen voor deze kabinetsperiode meegenomen. Uit deze analyse trek ik de volgende conclusies:

• De voorgenomen maatregelen van het kabinet leiden tot een lichte verbetering van de financiële prikkels om werk te aanvaarden.

• De werkloosheidsval vermindert per saldo gedurende de kabinetsperiode.

– Dit komt enerzijds door: introductie van een inkomensafhankelijke arbeidskorting en een inkomensafhankelijke combinatiekorting, het oplossen van het verzilveringsprobleem van de kinderkorting en het bevriezen van de algemene heffingskorting.

– Anderzijds hebben de lagere combinatiekorting, het hogere tarief tweede schijf en de beperking van de uitbetaling van de algemene heffingskorting juist een negatief effect.

• Bij de andere drie armoedevallen (de herintredersval, de deeltijdval en de doorstroomval) zien we een duidelijke autonome toename in het beleidsarme scenario. De reden hiervoor is dat gedurende de kabinetsperiode de indexatie van de belastingschijven en inkomensgrenzen van inkomensafhankelijke regelingen achterblijft bij de contractloonstijging (het progressie-effect). In reële termen worden huishoudens rijker en gaan zij daarom meer belasting betalen.

• De voorgenomen kabinetsmaatregelen compenseren de autonome toename voldoende bij de herintredersval. Per saldo neemt de herintredersval hierdoor licht af. Herintreders hebben baat bij de introductie van de inkomensafhankelijke arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting.

• De doorstroomval neemt licht toe tijdens de kabinetsperiode. De kabinetsmaatregelen sorteren nèt niet voldoende effect om het negatieve progressie-effect teniet te doen. Positieve maatregelen hier zijn: afschaffen WW-premie werknemers en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hiertegenover staat wel een negatief effect van het afbouwtraject van de inkomensafhankelijke arbeidskorting en het kindgebonden budget (de bedragen worden lager bij een hoger inkomen).

• De deeltijdval vermindert wel tijdens de kabinetsperiode, zeker ten opzichte van het beleidsarme scenario. In tegenstelling tot bij de doorstroomval sorteert het afschaffen van de WW-premie en de invoering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting voldoende effect om de endogene verslechtering te compenseren.


In de onderstaande grafiek staan ter illustratie de autonome ontwikkelingen en het effect van het kabinetsbeleid voor een tweeverdienershuishouden met twee kinderen. De autonome ontwikkelingen (als gevolg van het progressie-effect) zijn hierin opgenomen. Daarnaast zijn er positieve en negatieve ontwikkelingen als gevolg van het kabinetsbeleid.kst113635_01.gif

Per saldo kom ik tot de conclusie dat voorgenomen maatregelen van het kabinet leiden tot een lichte verbetering van de financiële prikkels om werk te aanvaarden.


De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.